Kehittämisen painopisteet Kainuussa 2018 - 2021

Kainuun maakuntastrategiatyö on käynnissä ja maakuntaohjelma ja -suunnitelman tarkistus hyväksyttiin joulukuussa 2017.

Tässä tietoa ohjelman painopisteistä.

Elinkeinoelämän kehittämisen kannalta painopistealoiksi on määritelty

 1. Matkailu 
 2. Teknologiateollisuus
 3. Biotalous
 4. Kestävä kaivannaisala

Matkailu ja palvelut painopisteen alle on määritelty seuraavat kehittämistavoitteet:

 • markkinoiden kasvu
 • matkailutarjonta uudistuu ja saadaan uusia investointeja matkailun kysynnän muutoksia ennakoiden
 • saavutettavuus paranee

Teknologiateollisuuden kehittämistavoitteet ovat

 • uusien yritysten ja kasvuyritysten määrä lisääntyy ja kasvu vauhdittuu
 • alalla jo toimivien yritysten vienti ja kasvu voimistuvat
 • teollisten ja palvelualan investointien saaminen Kainuun teknologiateollisuuteen
 • Kainuun ICT- ja datakeskusklusterin vahva profilointi kansallisesti ja kansainvälisesti

Biotalouden kehittämistavoitteisiin kuuluvat

 • kaksi vähintään 50 milj. euron biotalouden teollista investointia v. 2021 mennessä
 • lisää puun ja metsien kestävää hyödyntämistä
 • uusiutuvien raaka-aineiden sekä sivuvirtojen ja jätteiden jalostus Kainuussa lisääntyy
 • biotalouden liiketoimintaekosysteemit vahvistuvat
 • infrastruktuurin kunto ja kattavuus paranevat
 • kainuulaisten maatilojen toiminnan kannattavuus paranee ja luonnonvara-alan liiketoiminta Kainuussa kasvaa
 • siirtyminen vähähiiliseen, uusiutuviin raaka-aineisiin ja tuotteiden uusiokäyttöön (kiertotalouteen) perustuvaan talouteen

Kestävän kaivannaistoiminnan kehittämistavoitteet ovat

 • kaivosten toiminnan jatkuvuus ja kaivoshankkeiden tuotannon käynnistymisen varmistuminen
 • kaivannaisalasta kansainväliset kriteerit täyttävä kestävän kehityksen teollinen klusteri
 • Kainuun kaivosalan tuotannon jalostusarvo nousee