Kehittämisen painopisteet Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomi on suurten haasteiden edessä alkavan ohjelmakauden aikana. Näistä merkittävimpiä ovat globalisaation syveneminen, ilmastonmuutos, energian hinta ja energiapolitiikan muutokset sekä väestörakenteen ikääntyminen ja laajojen alueiden väestön väheneminen. Pohjoisilla harvaan asututuilla alueilla on merkittävää kehityspotentiaalia mm. luonnonvarojen kestävän käytön sekä arktisen teknologian ja osaamisen hyödyntäjänä koko Euroopan tasolla, sekä uusien globaalien liikenneyhteyksien mahdollistajana. Rakennerahastorahoituksella pyritään osaltaan vastaamaan näihin haasteisiin.

Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue kuuluu kokonaisuudessaan EU:n Pohjoisiin harvaan asuttuihin alueisiin, jonka maantieteelliset erityishaasteet ja kehitysmahdollisuudet huomioidaan Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelmassa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma on valtakunnallisen Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman täydennysosa, joka täsmentää ohjelman toteutusta Itä- ja Pohjois-Suomessa. Alueellisessa suunnitelmassa nostetaan esiin Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisia erityispiirteitä ja ohjelmatoteutuksen painotuksia. Maakunnissa tapahtuva aluelähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin, ja sitä täsmennetään maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmissa.

Ohjelma-asiakirjat löytyvät sivun oikean laidan valikosta.

Manner-Suomen alueella toteutetaan yhtä yhteistä rakennerahasto-ohjelmaa, joka käsittää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavina teemoina ovat vähähiilisen talouden edistäminen, kestävä kehitys, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Toimintalinjat ovat:

1.  Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2.  Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3.  Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4.  Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5.  Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)


Maakuntien yhteistyöryhmät

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteen sovittaa rakennerahastotoimintaa maakunnassa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:in kuuluu eri keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia. MYR:t kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuussa. MYRien kokousten pöytäkirjat löydät kunkin maakunnan painopisteistä kertovasta osasta.
 

Ohjelma-asiakirjat

Maakuntaohjelmat: