KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN PAINOPISTEET 2018 -2021

Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan nelivuotiskaudella 2018-2021 kolmessa kehittämisteemassa: Osaaminen, kilpailukyky ja saavutettavuus. Läpileikkaavina painopisteinä ovat maaseutu, kansainvälisyys ja vetovoima. Aluekehittämisen toimintamallin uudistuessa ajantasaisen tilannekuvan hahmottaminen ja tulevien kehittämistarpeiden ennakointi on myös entistä tärkeämpää.


OSAAMINEN

Osaamisen ja alueellisen koulutusjärjestelmän kehittäminen

 • joustavien ja kattavien koulutus- ja työllisyysväylien kehittäminen
 • digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen
 • elinikäisen oppimisen ja osaamisen jatkuva kehittäminen
 • oppimisympäristöjen ja -menetelmien kehittäminen
 • koulutusviennin kehittäminen

Innovaatioympäristön ja TKI -toiminnan kehittäminen

 • kansallisten ja kansainvälisten tutkimusverkostojen kehittäminen
 • korkeatasoisen tutkimukseen panostaminen ja edelleen kehittäminen
 • kokemusperäisen innovaatiotoiminnan mallin kehittäminen
 • alueen yritysten TKI toiminnan aktivointi ja vahvistaminen
 • luonnonvara-alan TKI toiminnan vahvistaminen
 • biotalouden toimintamahdollisuuksien edistäminen

Älykäs Erikoistuminen

 • Kemianteollisuuden uudistaminen kehittämällä ja toteuttamalla uusia innovaatioita epäorgaanisen kemian, mineraalitalouden ja biopohjaisten materiaalien ja prosessien rajapinnassa
 • Akkumateriaalien ja akkukemikaalien tutkimustoiminta sekä prosessiteollisuuden ja prosessiosaamisen vahvistaminen sekä näihin liittyvän yritystoiminnan ja teollisuuden kehittäminen
 • Biomassojen jalostaminen korkean lisäarvon tuotteiksi (mm. turpeen uudet käyttömuodot), biotalouden sivutuotevirrat uusien tuotteiden raaka-aineena sekä bioenergian tuotanto metsäbiomassasta ja maatalouden jätteistä
 • Energian varastoinnin menetelmien, teknologian ja tuotannon kehittäminen osana uusiutuvan energian tuotantoa
 • Kiertotalouden edistäminen ja uusien kiertotalouden prosessien kehittäminen tutkimuksen kautta materiaali- ja sivuvirtojen tehokkaampaan käsittelyyn ja hyödyntämiseen
 • Luonnonvarojen kestävä käyttö, luonnonvara-alan maankäytön ohjaaminen ja optimointi sekä ympäristövaikutusten hallinta

Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi

 • alueellisen ennakointijärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen
 • alueellisen ennakointiyhteistyön edelleen kehittäminen


KILPAILUKYKY

Elinkeinojen kehittäminen

 • uuden maakunnan yritys- ja kasvupalvelut tulemaan alueen elinkeinotoimintaa asiakaslähtöisesti
 • kilpailukyvyn ja tuottavuuden lisääminen alueen pk-yrityksissä
 • kasvun ja kansainvälistymiseen aktivoiminen
 • laatu- ja turvallisuusjärjestelmien kehittäminen
 • uusien työpaikkojen ja uudenlaisen liiketoiminnan synnyttäminen
 • korkean osaamisen työpaikkojen syntyvyyden mahdollistaminen
 • suurteollisuuden sekä sataman toimintaympäristön ja kasvumahdollisuuksien tukeminen
 • maaseudun yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehittäminen
 • vahvan ja monipuolisen maaseutuyrityskannan kasvun vahvistaminen
 • alueellisen kaivostoiminnan käynnistäminen
 • alueellisen biojalostamoiden toiminnan käynnistäminen
 • alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen
 • sähköisten palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen

Työllisyys

 • osaavan työvoiman saannin turvaaminen
 • uusien työpaikkojen syntyvyyden edistäminen
 • korkeamman osaamisen työpaikkojen luominen
 • nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen
 • verkostomaisten toimintamallien luominen
 • rekrytointiprosessien ja rekrytointiosaamisen kehittäminen
 • työhyvinvoinnin kehittäminen

Luonnonvarojen kestävä käyttö

 • alueen luonnonvarojen tehokkaampi hyödyntäminen ja luonnonvarojen jalostusasteen kasvattaminen
 • maakunnan kaivannais- ja mineraalivarantojen hyödyntäminen sekä arvoketjun kehittäminen
 • puu- ja biomassoihin sekä biopohjaisiin liittyvä energiatuotanto ja yritystoiminta
 • uusiutuvan energian tuotannon kehittäminen biotalouden mahdollisuuksia hyödyntämällä
 • tuulivoiman käytön edistäminen
 • alueellisen metsäohjelman toteuttaminen alueella
 • metsän taloudellisen hyötykäytön edistäminen
 • kiertotalouden periaatteiden mukaisen tuotannon edistäminen ja edelleen kehittäminen teollisuudessa
 • keskipohjalaisen luonto- ja kulttuuriympäristön säilyttäminen ja vaaliminen

Veto- ja pitovoima

 • kulttuuriympäristön vaaliminen ja tähän liittyvän yhteisöllisen toiminnan sekä liiketoiminnan distäminen
 •  maakunnan identiteetin ja omaleimaisuuden vahvistaminen
 • alueellisesti matkailuprofiilin vahvistaminen ja matkailuun liittyvän liiketoiminnan kehittäminen
 • yhteisöllinen, asukaslähtöinen ja kansalaisia osallistava maakunta

Muutosjoustavuus eli resilienssi

 • alueellisen tiedonkeruun sekä ennakoinnin kehittäminen
 • aluekehityksen tilannekuva
 • alueen vahvan ja monipuolisen yrityskentän kilpailukyvyn vahvistaminen
 • elinkeinorakenteen monipuolistaminen
 • yritysten ja julkisten toimijoiden TKI -toiminnan aktivoiminen
 • tutkimustulosten kaupallistaminen ja liiketoiminnan mahdollistaminen
 • maaseudun elinkeinotoiminnan ja kilpailukyvyn vahvistaminen
 • alueen vientiyritysten kasvun ja kilpailukyvyn kehittäminen


SAAVUTETTAVUUS

Liikennejärjestelmän kehittäminen

 • joustavien ja toimivien liikenneyhteyksien sekä kuljetusketjujen kehittäminen
 • alemman tieverkon kunnossapito ja parantaminen
 • liikenne- ja logistiikkajärjestelmien kehittäminen automaation ja digitalisaation keinoin
 • sataman liikenneyhteyksien kehittäminen ja syväväylän rakentaminen
 • Kokkola-Pietarsaaren lentoliikenteen toiminnan turvaaminen ja kehittäminen
 • raideliikenneyhteyksien kehittäminen

Toimintaympäristön kehittäminen

 • vetovoimaisen ja kilpailukykyisen toimintaympäristön synnyttäminen
 • maatalouden toimintaympäristön kehittäminen
 • elinkeinoja tukeva maankäytön kehittäminen ja kaavoitus
 • toimivien tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen kattavasti koko maakunnassa
 • digitalisaatioon perustuvien palvelujen kehittäminen maakuntaverkkoa hyödyntämällä

Laadukas ja turvallinen elinympäristö

 • toimivan, eheän ja vetovoimaisen elinympäristön kehittäminen
 • arjen sujuvuuden ja asioinnin turvaaminen
 • joustavat liikkumisen muodot sekä matkaketjut
 • monipuolisten kulttuuri- liikunta- ja luontopalvelujen mahdollistaminen
 • tasapainoisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu
 • maaseutuasumisen mahdollisuuksien ja vetovoimaisuuden parantaminen
 • asukas- ja paikallislähtöinen kehittäminen
 • palvelujen saavutettavuuden lisääminen mm. sähköisten ratkaisujen kehittämisellä

Rakennerahastopalvelut

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueella. Keski-Suomen ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Keski-Pohjanmaalla. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.