Kehittämisen painopisteet Keski-Pohjanmaalla 2014 - 2020


       • Keskeinen kehittämistavoite 1:Viennin ja kansainvälistymisen kiihdyttäminen

Kilpailukyvyn kehittyminen on avainasia koko Suomen tulevaisuudelle. Tämä edellyttää sitä, että teollisuuden osuuden kansantuotteesta on oltava korkealla ja viennin osuutta on kyettävä kasvattamaan. Keski-Pohjanmaan maakunnan elinkeino- ja työelämä on voimakkaasti vientiorientoitunutta. Viennin kannalta keskeisiä toimialoja maakunnassa ovat erityisesti kemianteollisuus, metallien jalostus, kulkuneuvojen valmistus sekä maa- ja metsätalous. Keski-Pohjanmaan runsas yrityskanta yhdessä kansainvälisyysosaamisen kanssa antaa erinomaiset mahdollisuudet viennin lisäämiselle.

• Keskeinen kehittämistavoite 2: Osaavan työvoiman pitäminen/saaminen sekä osaamistason nostaminen

Keski-Pohjanmaan väestössä työikäisten määrä vähenee ja erityisesti vanhusväestön määrä kasvaa. Tämä on erityinen haaste maakunnan maaseutupitäjissä, mikäli maaseutu halutaan pitää asuttuna ja elinvoimaisena. Keski-Pohjanmaan työvoiman, hyvinvoinnin ja elinkelpoisuuden turvaamiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan alueen osaamisen kehittämistä. Maakunnan koulutusaste on edelleen koko maata heikompi. Erityisesti korkea-asteen tutkintojen suorittaneiden suhteellinen osuus on maan keskiarvoa alempi. Osaamistasoa tulee nostaa kaikilla koulutustasoilla ja ammattialoilla.

• Keskeinen kehittämistavoite 3: Työn tuottavuuden kasvattaminen

Keski-Pohjanmaa on koko maahan verrattuna erittäin yrittäjäintensiivistä. Yrittäjien osuus työllisistä on 15 %, kun se koko maassa on 10 %. Maakunnan työpaikkarakenteessa korostuu vahva alkutuotannon ja teollisen toiminnan osuus koko maahan verrattuna. Työikäisten määrän väheneminen yhdessä viennin lisäämistavoitteen kanssa edellyttävät työn tuottavuuden kasvattamista. Työn tuottavuuden kasvattaminen edellyttää tällä hetkellä melko vaatimattomien tutkimus- ja kehittämismenojen lisäämistä.

• Keskeinen kehittämistavoite  4: Saavutettavuuden parantaminen

Keski-Pohjanmaan logistinen asema on hyvä, mikä antaa hyvät edellytykset viennin lisäämiseksi ja osaavan työvoiman houkuttelemiseksi alueelle. Yhteiskunnan heikkenevä kyky ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa liikenne- ja tietoliikenneinfraa edellyttää maakunnalta voimakasta edunvalvontatyötä sekä aktiivista uusien kehittämis- ja rahoitusratkaisujen etsimistä. Ihmisten, tavaran ja tiedon sujuva liikkuminen on maakunnan elinvoiman kehittymisen perusehto.

Rakennerahastopalvelut

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueella. Keski-Suomen ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Keski-Pohjanmaalla. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.