Oulun yliopiston hanketoiminnalla on ollut huomattava vaikutus Oulun Eteläisen alueella

Oulun yliopisto on Pohjois-Pohjanmaalla merkittävä hanketoimija. Oulun Eteläisen instituutti on Oulun yliopiston alueyksikkö, joka toteuttaa aluekehittämisen kannalta tärkeää yliopistollista tutkimusta, koulutusta ja kehittämistoimintaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa eli Nivala-Haapajärven, Ylivieskan, Haapaveden-Siikalatvan sekä Raahen seutukunnissa. Oulun Eteläisen instituutti on perustettu vuonna 2000.

Oulun yliopiston toteuttamilla rakennerahastohankkeilla on ollut paljon positiivisia vaikutuksia Oulun Eteläisen alueella. Rakennerahastohankkeiden avulla on nostettu esim. alueen osaamistasoa. Hankkeilla on ollut myös työllistävä ja yritysten toimintaedellytyksiä parantava vaikutus. Etenkin mikroyrittäjyyden kehittämishanke sekä metalli- ja terästutkimuksen hankkeet Elme Studion ympärillä on koettu alueella onnistuneiksi. Alueen yritykset ovat olleet mukana niiden kehittämistoimenpiteissä ja alueen yrityskanta ja -profiili on huomioitu niissä hyvin. Myös esim. Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisfysiikan ja Laguna-tutkimuskeskuksen kehittämisen tulevaisuuden odotukset ovat korkealla. Ne on koettu Oulun Eteläisen alueella suuriksi menestystarinoiksi jo nyt.

Oulun Eteläisen mikro- ja pienyrittäjyysrakenteisen yrityskannan näkökulmasta on tärkeää, että Oulun yliopisto on jalkautunut lähelle yrittäjiä ja muita toimijoita. Hanketoiminnassa alueellisten tarpeiden ja erilaisten strategioiden yhteensovittaminen on tuloksellisuuden kannalta oleellista. Tässä (Oulun yliopiston) Oulun Eteläisen instituutin on koettu onnistuneen hyvin.

Tulevaisuudessa hankkeiden odotetaan painottuvan yhä enemmän Oulun Eteläisen elinvoimaisuuden vahvistamiseen yritysvaikutusten kautta, sillä konkreettiset ja alueen yrityksiä hyödyttävät tulokset ovat kaikkein onnistuneimpia. Tämä näkyy alueella edelleen positiivisena työpaikkakehityksenä. Lisäksi saatuja tuloksia pitää pystyä hyödyntämään eri toimijoiden keskuudessa laajasti. On myös tärkeää, että rahoitusta saadaan Oulun Eteläisen alueelle rakennerahastojen lisäksi jatkossa yhä enemmän muista EU-rahoitusinstrumenteista ja alueen toimijat pääsevät erilaisiin EU-rahoitteisiin hankkeisiin yhä useammin vetovastuuseen tai kumppaneiksi. Oulun yliopiston odotetaan instituutin kautta jatkavan nykyistä rooliaan resurssien kokoajana ja koordinoijana niin, että instituutti toimii Oulun yliopiston ja Oulun Eteläisen kuntien välisenä tiiviinä linkkinä.

FM Laura Kelhä toteutti selvitystyön Oulun Eteläisen instituutin aluevaikuttavuudesta joulukuun 2014 ja helmikuun 2015 välisenä aikana. Hän selvitti tutkimuksessaan keskeisimpien sidosryhmien näkemyksiä Oulun Eteläisen instituutin tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta, hanketoiminnasta, näkyvyydestä sekä tulevaisuuden odotuksista.  Arviointiin osallistui edustajia kunnista, yrityksistä, koulutusorganisaatioista sekä rahoittajatahoista.

Lisätietoa:

- Oulun Eteläisen instituutti

- Laura Kelhän blogi Oulun Eteläisessä

- Mikroyrittäjyyden kehittämishanke

- ELME-studio

- Maanalaisfysiikka Pyhäsalmen kaivoksessa

- Laguna-tutkimuskeskus Pyhäsalmen kaivoksessa