Kestävää kasvua ja työtä Pohjois-Suomeen rakennerahasto-ohjelman avulla

"Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma" on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin ja hankehakemuksia on saapunut ELY-keskukseen runsaasti. Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin on tullut ESR-hakemuksia 284 kpl ja EAKR:n ympäristö- ja liikennehankkeiden hakemuksia 40 kpl. Yritykset ovat olleet erittäin aktiivisia 348 hakemuksella. Yritysten toimintaympäristön kehittämiseen hakemuksia on tullut 24 kpl. Rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta ja kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä eritystavoitteista. Lisäksi ohjelmalle on määritelty horisontaalisia erityisteemoja, joista yksi on vähähiilisyys.

Energiankulutuksen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ohjelma tähtää uusiutuvan energian osuuden ja paikallisten energialähteiden lisääntymiseen sekä energia- ja materiaalitehokkuuden kasvattamiseen. Tämä tarkoittaa mm. uusiutuvaan energiaan liittyvien innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja energia- ja resurssitehokkaiden tuotteiden kehittämistä sekä niihin liittyvää liiketoiminnan edistämistä. Ohjelman EAKR-rahoituksesta vähintään 25 prosenttia kohdistuu vähähiilisyyteen.

Vähähiilisen talouden hyödyt perinteisillekin liiketoiminta-alueille syntyvät, kun toiminnan tehokkuus kohenee, energiaa käytetään säästäväisesti ja raaka-aineita kierrätetään tehokkaasti. Vastuullinen ja ympäristömyönteinen imago lisäävät asiakkaiden uskollisuutta ja tukevat kilpailuedun synnyttämistä markkinoilla. Näin ollen vähähiiliset ja ekologisesti kestävät tuoteominaisuudet voivat toimia markkinaosuuden kasvun lähteenä. Rahoitettavissa hankkeissa tuetaan mm. pk-yritysten vähähiilisten ja resurssiviisaiden ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista sekä markkinoille pääsyä. Samoin tuetaan pk-yritysten kasvua, kansainvälistymistä sekä kilpailukykyä edistäviä investointeja ja kehittämishankkeita, jotka parantavat yrityksen vähähiilisyyttä ja resurssiviisautta.

Suomen talouden kehittymisen keskeinen haaste on nopeasti kasvavien yritysten vähäinen määrä ja niiden hidas kansainvälistyminen. Yritysten kasvu ja kansainvälisille markkinoille eteneminen on osoittautunut vaikeaksi. Taloudellisen menestyksen jatkuminen vaatii osaamispohjan ja innovaatiotoiminnan yhdistämistä kasvuhakuiseen yrittäjyyteen.

Ohjelman tavoitteena on elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja kasvavien, innovatiivisten ja kansainvälistyvien yritysten lisääminen. Toimenpiteitä kohdistetaan uusien yritysten käynnistämiseen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Toimivissa pk-yrityksissä tuetaan kasvuun, kansainvälistymiseen ja näitä tukevaan liiketoiminnan uudistumiseen liittyviä kehittämis- ja investointihankkeita.

Pk-yritysten kasvua tuetaan älykkään erikoistumisen mukaisilla toimilla, jotka tähtäävät yritysten ja alueiden vahvojen toimialojen uusiutumiseen ja tuottavuuden lisäämiseen, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, niiden markkinoille saattamiseen sekä arvonlisän kasvattamiseen.

Ohjelmakaudella 2007–2013 Euroopan aluekehitysrahaston avulla Kainuuseen, Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle syntyi yhteensä yli 11 000 uutta työpaikkaa ja miltei 500 uutta yritystä. Rakennerahastovaroilla myös lisättiin yritysten liikevaihtoa, kehitettiin T&K-toimintaa sekä kasvatettiin vientiä ja kansainvälisten asiakkaiden määrää.

Uuden ohjelmakauden rakennerahastovaroja on käytettävissä Pohjois-Suomen suuralueella runsaasti. EAKR-varat jakautuvat maakunnittain seuraavasti: Pohjois-Pohjanmaa 127,5 milj. €, Lappi 92,2 milj. € ja Kainuu 38,5 milj. €. ESR-rahoitusta on käytettävissä Pohjois-Pohjanmaalla 59,5 milj. €, Lapissa 43,0 milj. € ja Kainuussa 17,9 milj. €. EU-rahoitusosuuden lisäksi tulee kansallista julkista vastinrahoitusta, josta 75 % tulee valtiolta ja 25 % kunnilta. Yritysten hankkeisiin on käytettävissä arviolta noin 200 milj. euroa, yritystoimintaa edistäviin ympäristöalan tutkimushankkeisiin noin 3 milj. euroa ja pk-yritysten saavutettavuutta parantaviin infrahankkeisiin noin 12 milj. euroa. Työllisyyteen ja työvoiman liikkuvuuteen, koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäisen oppimiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen ja köyhyyden torjuntaan on käytettävissä 250 milj. euroa.

Kestävää kasvua ja työtä – ohjelma haastaa työllistävät, innovatiiviset kasvuhakuiset yritykset ja kaikki toimijat mukaan kehittämään alueiden omia vahvoja ja uusia potentiaalisia toimialoja.


Eija Virtasalo
yksikön päällikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, rahoitusyksikkö