Kehittämisen painopisteet Pohjois-Pohjanmaalla 2014 -2020

Tavoitekuva 2040:

Pohjoispohjalaiset tekevät tulevaisuutensa

Pohjois-Pohjanmaa on osaava, kansainvälinen ja elinvoimaisten alueiden yrittäjyysmaakunta kärkenään Oulu, pohjoisen suurin keskus. Pohjois-Pohjanmaa on hyvinvoinnin, laadukkaan elinympäristön ja monimuotoisen luonnon maakunta.

Kehittämisen arvot:

 • Luottamus
 • Rohkeus
 • Vastuullisuus
 • Tasa-arvoisuus

Määrälliset tavoitteet 2040:

 • Väestötavoite 470 000 (+ 70 000 as. = n.+ 2 100/vuosi)
 • Työvoima 195 000 (+ 20 000 lisätyöpaikan tavoite)

Strategiset tavoitteet:

 • löytää ja ottaa käyttöön uusia keinoja ja uskottavuutta sille, että nuoret kokevat kotiseutunsa ja Pohjois-Pohjanmaan hyväksi vaihtoehdoksi myös tulevaisuuden kotipaikkana
 • kehittää kansainvälistymistä ja monikulttuurista toimintaa edistäviä verkostoja, toimintamalleja ja -ympäristöjä
 • varautua maakunnassa ja lähialueilla (Pohjois-Suomi, Barents alue) tiedossa oleviin suurhankkeisiin ja niiden aktiiviseen edistämiseen
 • vaikuttaa siihen, että toimijat eri aloilla ja alueilla ovat sisäistäneet yrittäjyyden erityispiirteet ja sen lisäämisen tuomat mahdollisuudet
 • luoda yrityksille hyvät edellytykset kasvaa ja kansainvälistyä sekä kääntää yrityskehitys selkeään nousuun
 • kaventaa hyvinvointi-, terveys- ja sivistyseroja
 • tukea koko alueen elinvoimaisuutta edistämällä maakunnan luonnonvarojen monipuolista ja vastuullista hyödyntämistä
 • luoda edellytyksiä toimivalle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle
 • kehittää maailmanluokan osaamiseen pohjautuvaa innovaatiotoimintaa
   

Maakunnan kehittämisen edellytys on toimiva liikennejärjestelmä ja logistiikka sekä tasapainoinen aluerakenne. Monimuotoinen luonto ja kulttuuriympäristö ovat vetovoimatekijöitä.

Maakuntaohjelman toimintalinjat:

 1. Kilpailukyky ja työllisyys
 2. Hyvinvointi
 3. Aluerakenne, saavutettavuus ja ympäristö


Kehittämisen kärjet 2014–2017

 • Nuorten koulutus ja työllistyminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen
 • Maakunnan tasapainoinen ja kilpailukykyinen korkeakoulurakenne ja verkostoyhteistyö
 • Kansainvälinen huippuosaaminen sekä T&K investointien kaupallistaminen
 • Oulun yliopiston tieteellisen osaamisen hyödyntäminen maakunnan kehittämisessä
 • Suurhankkeiden edistäminen ja niihin varautuminen
 • Suurteollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen ja toimialojen uudistaminen
 • PK-yritysten kasvun tukeminen
 • Pohjoisen alueen työmarkkinoiden yhtenäistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Luonnonvarojen monipuolinen ja vastuullinen hyödyntäminen
 • Hyvinvointiohjelman järjestelmällinen toteuttaminen
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Euroopan laajuisen TEN-T -ydinverkon (valtatien 4 sekä Pohjanmaan radan ja ratapihojen) pullonkaulojen ja rajat ylittävän liikenteen kehittäminen
 • Oulun lentoaseman kehittäminen kansainvälisenä kauttakulkulentoasemana
 • Kaupunkiseuduilla maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi
 • Kiinteiden tietoliikenneyhteyksien toteuttaminen ja palveluiden digitalisoiminen
 • Maakunnan monimuotoisen kulttuuriperinnön ja -ympäristön vahvistaminen