Robotiikka-automaatiota Kainuuseen Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä

Kainuussa on meneillään kaksi laajaa robotiikkaan ja automaatiotekniikkaan keskittyvää hanketta Kainuun ammattiopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä paikallisten teknologiayritysten yhteistyönä.

Robotiikan ja automaation lisääminen on avaintekijä siihen, että teollista tuotantoa voidaan ylläpitää pohjoismaisen kustannustason maissa. Hoivarobotiikan tarve nousee puolestaan siitä, että tulevaisuudessa on selviydyttävä yhä pienemmillä resursseilla entistä suuremmasta työmäärästä työn laadun kuitenkaan kärsimättä.

Maailma on robotisoitumassa valtavaa vauhtia ja Kainuussa on pysyttävä tämän kehityksen mukana. Kainuulaisista tuotannollisista yrityksistä merkittävä osa näkee robotiikan ja automaation lisäämisen tärkeänä tekijänä nykyisessä kilpailutilanteessa. Oppilaitosyhteistyö mahdollistaa ja helpottaa tämän uuden teknologian käyttöönottoa.

Uudet oppimisympäristöt

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoiman hankkeen puitteissa rakennetaan yritysten tiloihin hitsausrobotiikan ja NC-koneen palvelurobotiikan oppimisympäristö sekä kiinteän NC-koneen toimintaa tehostava oppimisympäristö Kainuun ammattiopistolle.

 

 

 

 

Kuvat 1. ja 2. Hitsauksen ja koneistuksen oppimisympäristöt

 

 

Kajaanin ammattikorkeakoulun tiloihin hankitaan kappaleenkäsittelyrobotiikkaan ja konenäköön liittyvät oppimisympäristöt.  Näiden lisäksi hankitaan siirrettäviä yhteistyörobotteja yritysten ja oppilaitosten käyttöön sekä erillisiä laitteistoja pelkästään oppilaitosten käyttöön. Robotiikkalaboratoriossa on myös virtuaaliympäristö robotiikan suunnittelua varten.

 

 

 

 

 

Kuvat 3. ja 4. Kajaanin ammattikorkeakoulun robotiikkalaboratorion ympäristöä ja laitteita

Sosiaali- ja terveysalalle hankitaan erilaisia hoivarobotteja Kajaanin ammattikorkeakoulun tiloihin.

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Hoivarobotti Paro

Kuva 6. Virikerobotti Zora

Näillä investoinneilla pyritään lisäämään ja kehittämään robotiikan ja siihen liittyvän automaation oppimisympäristöjä sekä parantamaan niiden edellyttämää osaamista niin oppilaitoksissa kuin alan yrityksissä. Hankkeesta saatujen positiivisten kokemusten toivotaan rohkaisevan yrityksiä tekemään laitteistojen investointipäätöksiä, jolloin Kainuun tuotantoyritysten kilpailukyky ja osaaminen paranee sekä yhteistyö koulutusorganisaatioiden ja yritysten välillä syvenee entisestään. Lisäksi yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä uskotaan olevan osaajien saatavuutta parantava vaikutus Kainuun alueella myös tulevaisuudessa.

Kolmevuotista EAKR-hanketta rahoittavat Kainuun liitto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kainuun ammattiopisto, Katera Steel Oy, Koneistamo Alm Oy, Sartorius Biohit Oyj, lmagon Oy, Suokone Oy ja Jetmasters Oy.

Opettajien ja yritysten henkilöstön koulutusta

Yritysten tuotantotyö on automatisoitunut nopeasti. Työtehtävät painottuvat laadunvalvontaan ja automaatiojärjestelmien hoitoon sekä tuotantovälineiden ylläpito- ja korjaustöihin. Vaikka robotteja, automaatiokoneita ja tietotekniikkaa käytetään yhä enemmän, vaatii se myös työntekijöiltä entistä laajempaa ja syvällisempää osaamista.

Kainuun ammattiopiston hallinnoiman hankkeen painopiste on opettajien ja muun henkilöstön osaamisen lisäämisessä sekä syventämisessä niin robotiikassa kuin automaatiotekniikassa. Hankkeessa tuotetaan myös uutta ajantasaista oppimateriaalia alan koulutukseen.

Uudet, nykyaikaiset oppimisympäristöt sekä ajantasainen opetus lisäävät välillisesti Kainuun ammattiopiston metallialan opetuksen vetovoimaisuutta niin nuorisoasteen kuin aikuiskoulutuksen osalla. Tavoitteena on lisätä alan houkuttelevuutta ja tätä kautta saada erityisesti myös tytöt ja naiset kiinnostumaan alasta. Kainuussa alalla on havaittavissa selvä työvoimapula, mutta alan vetovoimaisuus hakijamäärillä mitattuna on alhainen.

Kainuun ammattiopistossa kehitetään hankkeen aikana myös 5S-menetelmää ja tavoitteena on ottaa se osaksi oppilaitoksen toimintaa. 5S-järjestelmä on Japanissa kehitetty työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka kasvattaa työn tuottavuutta, turvallisuutta ja laatua. Toteutettava järjestelmä perustuu Lean-ajatteluun.

Kaksivuotista ESR-hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ammattiopisto sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Kirjoittajat: Projektipäällikkö Jarmo Happonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Tutkintovastaava Arto Schroderus, Kainuun ammattiopisto