SOPPI- Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä-hanke

Kemin Lämärit ry, Rovaniemen Kiekko ry ja Oulun Kärpät 46 ry ovat aloittaneet vuoden 2015 toukokuussa yhteisen ESR-hankkeen, jonka tavoitteena on osallistaa nuoria mukaan seuratoimintaan ja kehittää samalla erilaisia palvelupolkuja työllistämisen tueksi. Toiminta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä mukana olevien kaupunkien ja heidän työllisyyttä tukevien toimijoiden kanssa.

Hankkeelle on ohjattu nuoria kaupunkien työllistämispalveluiden, toisten hankkeiden sekä sisäisesti seuroista. Mukaan tulleiden nuorten kanssa käydään keskusteluja kolmikannassa seuran, nuoren ja ohjaavan tahon kesken. Nuorille pyritään löytämään hankkeen kautta mielekkäitä työtehtäviä, jotka palvelisivat heidän aikaisempaa koulutusta, vastaisivat heidän intressejään ja vahvistaisivat heidän osaamistaan. On tärkeää, että nuorille tulee hankkeen myötä voimaannuttava tunne sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. Hankkeen aikana opetellaan työelämän perustaitoja ja pyritään löytämään nuorille mielenkiintoista tekemistä myös hankkeen päätyttyä: heille etsitään erilaisia koulutus- tai työpaikkoja yhdessä seuran yhteistyökumppaneiden sekä nuorten kanssa. Hankkeen erityisenä voimavarana ovat olleet ohjaajien ja nuorten kahdenkeskiset keskustelut.

Työtehtävät ja välineet vaihtelevat luonnollisesti hankepaikkakuntien välillä, mutta nuoret ovat olleet mukana erilaisissa ohjaustehtävissä jäällä ja sen ulkopuolella, mediatehtävissä kehittämässä, suunnittelemassa ja toteuttamassa seurojen medianäkyvyyttä sekä erilaisissa kahviotehtävissä. Lisäksi he ovat olleet järjestämässä tapahtumia ja tilaisuuksia.  

Palautetta hankkeesta on kerätty seuroista, ohjaavilta tahoilta sekä osallistuvilta nuorilta. Saamamme palaute on ollut todella positiivista kaikilta tahoilta. Seurojen näkökulmasta nuoret tuovat erinomaisen voimavaran arjen pyörittämiseen ja tukevat vapaaehtoistoimijoiden arkea. Ohjaavien tahojen mukaan hankenuoret ovat keskiössä seuratoiminnassa – nuorten kohdalla on päästy eteenpäin. Hanke on puolessa välissä ja siinä on tähän mennessä ollut mukana yhteensä 63 nuorta. Nuorista 43 on käynyt läpi hankkeen aikana kehitetyn osallistamis-, ohjaus- ja neuvontaprosessin. Näistä nuorista 30 (70%) on päässyt kiinni työelämään tai aloittanut opiskelut. Nuorilta kerätty palaute on ollut pääosin hyvin positiivista. Kehityskohteet ovat liittyneet lähinnä seuroissa käytettävien työkalujen, kuten mediatyökalujen rajallisuuteen. Itse toiminta ja sen antamat onnistumisen kokemukset ovat vahvistaneet nuorten työelämä valmiuksia ja kokemuksia omasta osaamisesta.  Myös usko tulevaisuuteen ja motivoituminen tarttumaan toimeen on noussut esille nuorten palautteista. Kuvaavaa koko toiminnalle onkin toteamus: "kyllä kotona makaaminen saa nyt riittää!"  

 

Teksti ja kuvat: Kimmo Mäki, projektikoordinaattori

SOSIAALISTA OSALLISUUTTA PARANTAVAT PALVELUINNOVAATIOT SEURATYÖSSÄ-HANKE