Lapin ELY-keskus rahoitti yritysten investointi- ja kehittämishankkeita yli 115 miljoonalla eurolla EU-ohjelmakaudella
2007–2013

Ohjelmakauden 2007 -2013 viimeiset rahoituspäätökset tehtiin vuoden 2014 kesäkuussa. Avustusten vaikutuksella Lappiin syntyi ohjelmakauden aikana 2872 uutta työpaikkaa ja 127 uutta yritystä.

Lapin ELY-keskuksen ohjelmakaudella 2007–2013 myöntämistä avustuksista suurin osa eli 76,7 miljoonaa euroa oli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osittain rahoittamia. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta yrityshankkeita rahoitettiin 9,1 miljoonalla eurolla. Euroopan kalatalousrahaston yritystuet olivat noin 3,6 miljoonaa euroa. Puhtaasti kansallista rahoitusta myönnettiin yrityksille yhteensä 20 miljoonan euron edestä. Lisäksi ohjelmakauden aikana rahoitettiin työllisyysperusteisia investointihankkeita 6,8 miljoonalla eurolla.

Suurin osa rahoituksesta, n. 80 miljoonaa euroa, myönnettiin yrityksen kehittämisavustuksena erilaisiin investointi- ja kehittämishankkeisiin. Yritysten toimintaympäristön kehittämistä tuettiin  lähes 5 miljoonalla eurolla. Ohjelmakauden aikana rahoitettiin myös yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkausta 2,6 miljoonalla eurolla sekä tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmistelua noin miljoonalla eurolla. Energian säästöön ja uusiutuvan energian käyttöön liittyviä investointi- ja selvityshankkeita rahoitettiin energiatuella 7,6  miljoonalla eurolla. Kuljetustukea maksettiin yhteensä 4 miljoonaa euroa.

Seutukunnittain tarkasteltuna rahoitusta (yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, energiatuki, yksinyrittäjän avustus, valmistelurahoitus)  kohdistui eniten Kemi-Tornion seutukuntaan;  25,9 milj. €., ja  toiseksi eniten Itä-Lappiin, 24,6 milj. €. Pohjois-Lapin seutukuntaan rahoitusta kohdistui reilu 18 milj. €, Rovaniemen seutukuntaan 15,7 milj. €, Tunturi-Lappiin 12,2 milj. €  ja Torniolaaksoon 6,3 milj. €.

Toimialoittain tarkasteltuna rahoitusta myönnettiin eniten sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistukseen: 13,7 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten myönnettiin majoitukseen: 11 miljoonaa euroa, ja kolmanneksi eniten Arkkitehti- ja insinööripalveluihin, tekniseen testaukseen ja analysointiin: 9,7 miljoonaa euroa.  

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta osarahoitettiin 441 yrityshanketta, viimeiset vuoden 2014 puolella.  Kaikkiaan yritysrahoitushakemuksia ohjelmaan tuli vireille 604. Rahaa yritystukiin ohjelmasta käytettiin 9 105 591,93 euroa. Tällä summalla saatiin kohdeyrityksissä eteenpäin kokonaisarvoltaan 29 153 458,32 euron hankkeet. Rahoitusta ohjattiin mikroyritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin sekä maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaviin yrityksiin. Rahoitusta hankkeisiinsa saaneet maataloustuotteiden ensiasteen jalostusyritykset toimivat lähinnä lihanjalostuksessa. Rahoitetut mikroyritykset taas huomattavilta osin sijoittuvat matkailun ja sitä palvelevien toimialojen piiriin - myös paikalliset palveluyritykset saivat rahoitusta, kuitenkin lähinnä toimintaryhmien ohjelmien kautta myönnetyllä rahoituksella.

Euroopan kalatalousrahastosta on ohjelmakaudella 2008- 2014 rahoitettu yhteensä 290 hanketta. Tukea on myönnetty yhteensä 3,6 miljoona euroa. Ohjelmakausi ja hankkeiden rahoitus jatkuu vielä 2015 puoliväliin saakka. Liki puolet tukipäätöksistä (131 kpl) on ollut merialueen ammattikalastajille vuosittain maksettuja hyljesietopalkkioita. Kalastajat ovat saaneet korvausta hylkeiden kalastukselle aiheuttamista vahingoista. Tukea on maksettu reilut 800 000 euroa.

Pohjois- ja Itä-Lapin kalatalousryhmän toimintaan ja ryhmän rahoittamiin hankkeisiin on mennyt reilu viidennes rahoituksesta (780 000 euroa).  Kalatalousryhmän toiminnassa on keskeistä kalastajien ja muiden alan toimijoiden aktivointi ja alueen suunnitelmallinen kehittäminen elinkeinon omista lähtökohdista.

Ohjelmakauden aikana on tehty investointeja lähes jokaiseen Lapin ammattikalastuskäytössä olevaan kalasatamaan, lähinnä kalankäsittelytiloihin. Parhaillaan on menossa Inarin ja Pellon Sirkkakosken kalasatamien peruskorjaus. Satamahankkeisiin on mennyt noin viidennes ohjelmakauden rahoituksesta.  Lapin kalasatamaverkko onkin hyvässä kunnossa ja antaa hyvät mahdollisuudet elinkeinon laajentamiselle. Loppurahoitus on mennyt ammattikalastajien, vesiviljelyn ja kalanjalostuksen investointeihin ja joihinkin kehittämishankkeisiin.

Uuden EU-ohjelmakauden 2014–2020 yritystukien sähköinen haku avautui 15.9.2014. Maaseuturahaston yritystukien haku avautuu vaiheittain huhti–toukokuusta alkaen 2015. Kuljetustuki koko vuodelle 2014 haetaan alkuvuonna 2015. Energiatuessa on jatkuva haku.

Liite: Rahoitus seutukunnittain, uudet yritykset ja työpaikat

Lisätietoja:

EAKR-yritysrahoitus
Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150
Susanna Jänkälä, puh. 0295 037 056

Maaseuturahaston rahoitus
Heikki Moilanen, puh. 0295 037 092

Euroopan kalatalousrahaston rahoitus
Jari Leskinen, puh. 0295 037 062

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi