Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle

6Aika - Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku, ideavaihe 1.9.-7.10.2016, varsinainen haku päättyy 22.12.2016

Alkaa: 1.9.2016
Päättyy: Ideavaihe 7.10.2016, varsinainen haku 22.12.2016

Sisältö:


Kuutoskaupungit kutsuvat kumppaneita mukaan ideoimaan ja toteuttamaan kaupunkien yhteisiä 6Aika-hankkeita. Haussa teemoina ovat kiertotalous ja resurssiviisaus sekä älykkään kaupungin uudet ratkaisut.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 1.9.–7.10.2016, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Haun toisessa vaiheessa hakemukset jätetään EURA 2014 -järjestelmässä 22.12.2016 mennessä.

Kaikille haun ensimmäiseen vaiheeseen jätetyille projekti-ideoille annetaan kirjallinen palaute. Kuutoskaupungit ovat mukana sparraamassa vihreää valoa saaneita ideoita 6Aika-strategiaan soveltuviksi EAKR-hankkeiksi.

Ideavaiheessa kuutoskaupungit kutsuvat kumppaneita mukaan ideoimaan ja työstämään teemoihin sopivia ideoita yhdessä toteutettaviin hankkeisiin. Erityisen tärkeä lähtökohta ideoille on kaupunkien välinen konkreettinen yhteistyö. Jos sinulla on mielessäsi sopiva idea, ota ensin yhteyttä kuutoskaupunkien yhteyshenkilöihin

> 6Aika toimiston yhteyshenkilöt
 

Kaikissa hankkeissa hakijoina tulee olla toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta. Rahoitetut hankkeet ovat siis vähintään kahden eri toteuttajan yhteishankkeita. Hankkeiden tulee rakentaa konkreettista yhteistyötä kaupunkien välille. Hakijoina voivat olla rakennerahasto-ohjelmassa määritellyt tuensaajat. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. 6Aika-strategiasta rahoitettavilta EAKR-hankkeilta odotetaan yhteistyötä 6Aika-strategian toimijoiden ja hankkeiden kanssa. Yhteistyö voi olla esimerkiksi tapahtumiin, tilaisuuksiin tai viestintään liittyvää. Hankkeen ohjausryhmään tulee nimetä myös 6Aika-strategian edustaja.

 

Haettavien hankkeiden tulee olla sekä 6Aika-strategian että rakennerahasto-ohjelman mukaisia.

Haku kohdistuu rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja sen erityistavoitteisiin:

  • 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
  • 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Haun teemoina ovat

1) Kiertotalous ja resurssiviisaus (erityistavoite 3.2) sekä

2) Älykkään kaupungin uudet ratkaisut (erityistavoitteet 4.1 ja 5.1)

Ideoissa ja hankehakemuksissa on tärkeää tuoda esille konkreettisia teemoihin liittyviä ratkaisuehdotuksia, jotka ovat käyttöönotettavissa laajasti kaupungeissa. Hankeideoihin voi sisältyä elementtejä jokaisesta 6Aika-strategian painopisteestä (Avoimet innovaatioalustat, Avoin data ja rajapinnat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus).


Hakuteemojen tarkemmat kuvaukset:

1. Kiertotalous ja resurssiviisaus

Hakukierrokselta rahoitettavat hankkeet edistävät energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä uusiutuvaan energiaan perustuvaa liiketoimintaa. Lisäksi toimenpiteet avaavat mahdollisuuksia uudenlaisille energia- ja materiaalipalveluille. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan alueellisia energia- ja materiaalivirtoja yhdistäviä ratkaisuja, kokeellista toimintaa ja uusia toimintamalleja.

Resurssiviisauteen ja kiertotalouteen perustavien ratkaisujen avulla vastataan kaupunkien haasteisiin liittyen esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen, terveyteen ja lähipalveluihin.

Erityistavoitteessa 3.2 hankkeen toimenpiteiden tulee kohdistua yrityksiin, tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin sekä kuntiin.

2. Älykkään kaupungin uudet ratkaisut

Hakukierrokselta rahoitettavissa hankkeissa hyödynnetään kuutoskaupunkeja alustoina liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisessä sekä uusien työpaikkojen luomisessa. Hankkeissa tavoitellaan palveluja ja prosesseja uudistavia ratkaisuja. Lisäksi hankkeissa toteutetaan toimenpiteitä, jotka tukevat yrityksiä skaalautuvien ratkaisujen ja palveluiden lopputuotteistamisessa sekä käyttäjien osallistamisessa todellisissa kaupunkiympäristöissä.

Rahoitettavissa hankkeissa testataan ja kehitetään tulevaisuuden älykkäitä ratkaisuja hyödyntäen esimerkiksi avointa dataa, IoT, virtuaalitodellisuutta ja muita digitaalisia mahdollisuuksia sekä jakamistaloutta. Haetut ratkaisut ja palvelut tukevat kaupunkien haasteita palveluympäristöjen toiminnan laadun parantamisessa ja tehostamisessa. Hankkeissa voidaan hyödyntää yhteiskehittämisen menetelmiä, varhaista markkinavuoropuhelua ja muita uudenlaisia hankintatyökaluja sekä uudentyyppisten alustaratkaisujen kokeiluja.

Erityistavoitteissa 4.1 ja 5.1 hankkeen toimenpiteiden tulee kohdistua yrityksiin sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin.


Hakemuksessa tulee huomioida:

1) Rahoitettavat hankkeet ovat osa 6Aika-strategian toteutusta. Hankesuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten tämä on huomioitu valmistelussa. Miten idea konkreettisesti toteuttaa strategian tavoitteita? Liittyykö idea johonkin muuhun 6Aika-hankkeeseen? Hyödynnetäänkö jotain aiemmin 6Aika-hankkeissa opittua?

2) Hakemuksessa tulee kuvata lähtötilanne ja haaste, johon hankkeella haetaan ratkaisua. Mitä hankeidea muuttaa? Mihin muuhun kaupungeissa käynnissä olevaan kehitystyöhön se liittyy? Miten kaupungit ovat osallistuneet hankeidean valmisteluun ja haasteiden määrittelyyn?

3) Hankesuunnitelmassa on esitettävä, miltä osin ja miten toimintaa ja tuloksia levitetään kuutoskaupunkien alueille ja laajemminkin kaupunkien käyttöön (muutenkin kuin tavanomaisen hankeviestinnän keinoin).

Käytännössä rahoitettavissa hankkeissa tulee kokeilla innovatiivisia ratkaisuja, palveluja tai tuotteita,

  • joita luodaan ja testataan todellisissa olosuhteissa ja/tai
  • joissa hyödynnetään avointa dataa raaka-aineena ja/tai
  • joiden kehittämisessä hyödynnetään yhteiskehittämisen toimintamalleja.

Valintakriteerit:


Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä.

Lisäksi hankkeiden arvioinnissa käytetään 6Aika-spesifejä valintakriteerejä:

  • Hanke toteuttaa 6Aika-strategiaa ratkaisemalla konkreettisesti keskeisiä kaupunkikehittämisen haasteita, ja mahdollistamalla liiketoiminnan ja osaamisen kehittymistä sekä työpaikkojen syntymistä.
  • Hankkeen toimenpiteet toteutetaan tiiviissä kumppanuudessa kaupunkien, yritysten, t&k&i -toimijoiden ja asiakkaiden kanssa.
  • Hankesuunnitelman toimenpiteet ja toteuttajakonsortio ovat tarkoituksenmukaisia, ja tulosten laajamittaisen käyttöönoton toimenpiteet on selkeästi esitetty.

Sekä erityisille valintakriteereille että 6Aika-spesifeille valintakriteereille on määritelty painoarvot, jotka kerrotaan hakijan oppaassa .

> Hakijan opas


Hakemusten toimitustapa:


Haun ensimmäisessä vaiheessa hankeideat jätetään Uudenmaan liittoon erillisellä idealomakkeella.

> Idealomake, word

> Idealomake, pdf

Ideahakulomakkeen tulee olla organisaation virallisen nimenkirjoittajan allekirjoittama. Allekirjoitettu ideahakulomake palautetaan 7.10.2016 klo 14.00 mennessä joko

1) sähköpostin liitetiedostona TAI
2) postitse.

Postitettaessa postileimauksen päiväys tulee olla viimeistään 7.10.2016.


Toimitusosoite:


Sähköpostin liitetiedosto toimitetaan allekirjoitettuna ja skannattuna osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi.
Viestin aihe/otsikkokenttään merkitään "6Aika-ideahaku".

Postiosoite:

Uudenmaan liitto / kirjaamo
6Aika ideahaku
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki


Haun toisessa vaiheessa varsinaiset hakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Haun toisessa vaiheessa hakuaika päättyy 22.12.2016.

Haun toisessa vaiheessa hanke on nimettävä EURA 2014 -järjestelmän hakemuslomakkeen kohdassa 3 niin, että nimen alussa on maininta 6AIKA. Esimerkiksi 6AIKA: Hankkeen työnimi.


Lisätiedot:

Hakijan oppaasta lisätietoa tuen hakemisesta

> Hakijan opas
 

Hakuinfot elo–syyskuussa

Hakijoille järjestetään hakuinfotilaisuudet neljällä paikkakunnalla: Turku, Oulu, Tampere ja Espoo.

Turku 30.8. klo 12-15
Oulu 31.8. klo 12-15
Tampere 8.9. klo 12-15
Espoo 9.9. klo 12-15

> Kutsu hakuinfoihin

Hakuinfojen materiaali löytyy materiaalipankista:

> Valtakunnallisten teemojen materiaalipankki


6Aika-kaupunkikoordinaattorien yhteystiedot:

> 6Aikatoimiston yhteyshenkilöt
 

Yhteystiedot Uudenmaan liitossa:

Hanna Laaksonen, rakennerahastoasiantuntija +358 40 574 8930,
hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi

Tiina Huotari, ohjelmajohtaja +358 400 418 029,
tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi


Linkit:


> Rakennerahastojen verkkopalvelu

> 6Aika Uudenmaan liiton verkkosivuilla

> 6Aika-verkkosivut

> EURA 2014-järjestelmä