Osuvaa osaamista

SUJUVAT SIIRTYMÄT

Sujuvat siirtymät -kokonaisuuden hankkeilla kehitetään koulutuksen järjestäjien valtakunnalliseen yhteistyöhön perustuvia siirtymävaiheiden palveluita koulutukseen osallistumisen lisäämiseksi ja työurien pidentämiseksi. Keskeisiä toimintamalleja ovat opintonsa keskeyttäneiden välittömän eteenpäin poluttamisen yhtenäiset toimintatavat, koulutuksen henkilökohtaistamisen mallit, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamallien uudistaminen osana joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja sekä jatko-opintoihin sijoittumista ja työllistymistä tukevien toimintatapojen ja palvelujen juurruttaminen osaksi oppilaitosten toimintaa.

Sujuvat siirtymät -kokonaisuuden koordinoiva hanke Zoomi kokoaa hankkeiden tuloksia vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.

 

KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN

Hankekokonaisuus vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä. Tarkoituksena on, että opiskelijat saavat tasavertaisesti hyvät lähtökohdat työmarkkinoille jo opiskelunsa aikana.

Tämä osio käsittää mm. opintoihin sisältyvää työharjoittelua ja opintojen aikaisen työssäkäynnin opinnollistamista koskevan valtakunnallisen uudistustyön ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Hankekokonaisuudessa myös tehostetaan korkeakoulujen uraseurannoista saatavan työllistymis- ja työelämätiedon sekä valmistuneiden kokemuksellisen tiedon hyödyntämistä edistettäessä kestäviä koulutusvalintoja, työllistymistä sekä koulutuksen suunnittelua ja ennakointia. Korkeakoulujen verkostoissa lisäksi vahvistetaan harjoittelua, työnvälitystä ja rekrytointia tukevia palveluja verkossa sekä lisätään sosiaalisen median kautta avautuvien työllistymismahdollisuuksien hyödyntämistä.

 

OSUVA OHJAUS

Osuva ohjaus -ESR-kokonaisuudessa toteutetaan valtakunnallinen koulutus- ja valmennuskokonaisuus ennen kaikkea Ohjaamojen (nuorten matalan kynnyksen palvelumalli) ja Opintopolku.fi -palvelua käyttävän ohjaushenkilöstön monialaisen ohjausosaamisen tukemiseksi. Koulutukset räätälöidään tähdäten Ohjaamojen toimimiseen monialaisina yhteisöinä ja toisaalta Opintopolun tehokkaampaan hyödyntämiseen ohjauksessa.

TAITO-OHJELMA

Lukutaito, numerotaidot sekä tieto- ja viestintätekniikkataidot ovat nyky-yhteiskunnan perustaitoja, jotka ovat edellytys täysipainoiselle työelämään osallistumiselle. Lisäksi ne luovat pohjan elinikäiselle oppimiselle, jonka avulla on mahdollista sopeutua muutoksiin ja uudistaa osaamistaan. OECD:n aikuisten osaamista arvioinut kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) toi esiin sen, että Suomessa on merkittävä joukko myös työssäkäyviä aikuisia, joilla nämä perustaidot ovat heikot. Taito-ohjelmassa heikot perustaidot omaavien aikuisten taitojen parantamiseksi kehitetään ja juurrutetaan työhön ja työtaitoihin tai koulutuksessa pysymiseen tai koulutukseen pääsemiseen kytkeytyviä toimintamalleja.