Yhteistyöllä muutosturvaa - valtakunnallinen koordinaatiohanke

Yhteistyöllä muutosturvaa on hanke, jonka tavoitteena on kehittää muutosturvaa. TE-toimistojen muutosturva-asiantuntijat toteuttavat muutosturvatoimenpiteitä yrityksissä niiden yt-neuvottelutilanteissa.

Hankkeen ylätason tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tehokkaiden työvoima- ja yrityspalveluiden avulla sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa parantavien mallien ja palvelujen kehittäminen. Tätä tavoitellaan kokeilemalla toiminta- ja palvelumalleja ja helpottamalla irtisanovan ja rekrytoivan yrityksen kohtaamista. Tavoitteena on irtisanottavien entistä nopeampi työstä työhön siirtyminen.

Käytännössä kehitetään TE-palveluja osana ennakoivaa rakennemuutoksen hallintaa, laajennetaan muutosturvaan liittyvän osaamista, lisätään tunnettuutta ja syvennetään yhteistyötä ja verkostoja. Konkreettisina toimina ovat mm. muutosturvatoiminnan kehittäminen, muutosturvaan liittyvän ennakoinnin kehittäminen sekä pilotointi.

Muutosturvatoiminnan kehittämisen tavoitteena ovat tasalaatuiset ja saman sisältöiset palvelut koko maassa. Hankkeessa on alkuvaiheessa kartoitettu toimijakenttä ja verkostoiduttu heidän kanssaan. Samalla on kartoitettu ongelmakohtia ja toimivia malleja. Tietojen pohjalta on aloitettu mainittujen teemoittaisten työpajojen järjestäminen. Kehittäminen tapahtuukin pitkälti muutosturva-asiantuntijoista muodostuvan verkoston työpajatyöskentelynä valituista tärkeistä teemoista, joita alkuvaiheessa ovat mm. käytettävissä olevat materiaalit, sähköiset palvelut, valtakunnalliset yt-tilanteet, pilotointi ja tilastointi.

Muutosturvaan liittyvän ennakoinnin kehittäminen on toinen tärkeä sisältö. Käytännössä tavoitteena on päästä hyvissä ajoin mukaan yritysten muutostilanteisiin, sillä näin edesautetaan irtisanomistilateiden hyvää hoitoa ja jopa irtisanomisten minimoimista. Ennakointia silmällä pitäen kehitetään alueellisia verkostoja ja tiedonkulkua sekä pyritään madaltamaan yrityksissä kynnystä saada TE-toimisto riittävän ajoissa neuvottelupöytään. Ennakointiyhteistyötä tehdään Pirkanmaan Piiru-hankkeen kanssa.

Kokeilevaa pilotointitoimintaa tehdään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Mahdollisia aihioita ovat mm. irtisanomisten ja rekrytoinnin yhteensovitus kahdessa eri yrityksessä, EURES-yhteistyö ja valtakunnallisen toiminnan uusi malli.

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus. Hanke koordinoi Mallit rekrytoivan ja irtisanovan yrityksen välillä -kehittämisohjelmaa. Toteutusaika on neljä vuotta ja kustannusarvio miljoona euroa. Projektipäällikkönä toimii Eleni Mizaras ja projektisuunnittelijana Katja Halle.

Mikäli sinulla on muutosturvaa koskevia ideoita tai muita huomioita, jotka voisivat olla avuksi kehittämistoiminnassa, älä epäröi olla yhteydessä. Erityisesti tämä koskee kokemuksia yt-neuvotteluista ja alueellisten verkostojen ja tiedonkulun kehittämisestä muutosturvan nnäkökulmasta.

 

LINKKI: TE-toimiston muutosturvaa koskevat sivut työntekijälle ja työnantajalle

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/muutosturva/index.html

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/muutosturva/index.html

 

YHTEYSTIEDOT

Eleni Mizaras, Projektipäällikkö

Yhteistyöllä muutosturvaa - valtakunnallinen koordinaatiohanke

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kirkkokatu 12, PL 29, 15141 LAHTI

eleni.mizaras(at)ely-keskus.fi

puh.  0295 038 025 / 050 351 3006

Lue lisää

Muutosturvan avulla työstä työhön - Mediaplanetin julkaisu Kauppalehdessä 2016