Yhdenvertaisuus

Rakennerahasto-ohjelman toimeenpanossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatteita, mikä tarkoittaa, että mm. valmistelussa, päätöksenteossa, hankkeiden valinnassa ja toteutuksessa, seurannassa, raportoinnissa ja arvioinnissa toimitaan syrjimättä mitään ihmisryhmiä. Syrjinnän tunnistaminen on perusedellytys yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Ohjelmassa huomioidaan, että ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa lähtökohtana on, että toiminnan laatu paranee, kun ihmisten erilaisuus otetaan huomioon.

Syrjintä voi esiintyä välittömästi, välillisesti, häirintänä sekä ohjeena tai käskynä syrjiä. Yhdenvertaisuuslaissa välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että jotakuta kohdellaan jonkun laissa kielletyn syrjintäperusteen perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Suomessa esimerkiksi romanihenkilöihin kohdistuu välitöntä syrjintää, kun heitä ei palvella kaupassa. Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että näennäisesti puolueeton sääntö, peruste tai käytäntö asettaa henkilöt jonkin kielletyn syrjintäperusteen nojalla epäedulliseen asemaan muihin henkilöihin nähden. Maahanmuuttaja voi joutua rekrytointitilanteessa välillisen syrjinnän kohteeksi, jos esimerkiksi siivoojalta edellytetään täydellistä suomen kielen taitoa.

Syrjimättömyyttä edistetään ohjelmassa monin tavoin. On esimerkiksi mahdollista tukea naisten ja erityisryhmien yrittäjyyttä. Toimivat rakenteet parantavat kaikkien ryhmien osallisuutta. Ohjelmassa on mahdollista kehittää toimivia joukkoliikenneratkaisuja, jolloin erityisryhmien tarpeet huomioon ottavalla kehittämistoiminnalla on mahdollista parantaa esimerkiksi vanhusten, lasten ja nuorten sekä vammaisten henkilöiden osallisuutta.

ESR-toimintaa koskeva EU:n asetus edellyttää myös, että ESR:llä tuetaa erityistoimia syrjinnän torjumiseksi. Erityistoimien tavoitteena on mm. vähentää syrjintää, lisätä osallistumista työelämään ja koulutukseen, edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vähentää epätasa-arvoa koulutuksen ja työelämän saavutettavuudessa terveydentilasta riippumatta. Rakennerahasto-ohjelman toimenpiteillä voidaan vähentää välitöntä ja välillistä syrjintää esimerkiksi lisäämällä tietoisuutta syrjinnän uhan alaisina olevista ryhmistä.

Ohjelmalla voidaan myös edistää mm. romanien, maahanmuuttajien ja vammaisten yhteiskunnallista osallisuutta ja työllisyyttä. Ohjelma mahdollistaa sellaisen työelämän ja osaamisen kehittämistoiminnan, jossa huomioidaan erityisryhmien tilanne ja palvelutarpeet sekä parannetaan mm. osatyökykyisten, vammaisten henkilöiden, romanien ja maahanmuuttajien pääsyä työelämään ja koulutukseen. Palveluja kehitettäessä huomioidaan myös, etteivät fyysiset esteet vaikeuta niiden saavutettavuutta. Esteettömyys on lähtökohtana ja sitä edellytetään kaikkien toimintamallien, palveluiden ja rakenteiden kehittämisessä. Ohjelmalla edistetään työelämän monimuotoisuutta ja sitä kautta yhdenvertaisuuden toteutumista.