EU-takausinstrumentit parantaneet pk-yritysten rahoituksen saatavuutta

Finnvera teetti selvityksen EU:n rahoitus- ja takausjärjestelyistä keväällä. EAKR:lla osarahoitettu Suomen takausohjelma (SME Iniative) oli mukana selvityksessä. 5.6. selvityksen mukaan EU:n rahoitusjärjestelyillä on ollut merkittävä vaikutus suomalaisten yritysten toimintaan. Etenkin pienten ja keskisuurten kasvuyritysten mahdollisuudet rahoituksen saamiseen ovat parantuneet merkittävästi SME InnovFin- ja SME Initiative -takausinstrumenttien myötä. Merkittävä osa haastatelluista yrityksistä on jo nyt kyennyt lisäämään henkilöstöä joko suoraan omassa yrityksessään, tai välillisesti alihankkijan kautta. Niissäkin yrityksissä, joissa henkilöstömäärää ei ole lisätty, on tehty investointeja esimerkiksi automaatioon ja toiminnan tehostamiseen ja luotu sitä kautta liiketoiminnan kasvua.

Osassa haastatelluissa yrityksissä oli jo havaittu liikevaihdon kasvua, mutta osa kuvaili kasvua vielä maltilliseksi. Yritykset ovat saaneet rahoitusta tarkasteltavien takausinstrumenttien avulla vasta aikaisintaan vuonna 2016 ja sitä myöhemmin, joten kasvu on todennettavissa vasta aikaisintaan yritysten vuoden 2017 talousluvuissa, joita ei ole vielä pääosin selvityksen tekohetkellä julkaistu.

Haastateltujen, SME InnovFin- ja SME Initiative -takausinstrumentteja tarjoavien rahoituslaitosten toimintaan kyseiset instrumentit ovat tuoneet uusia asiakkuuksia ja mahdollisuuden rahoittaa paremmin myös hankkeita, joille ei yleensä vajaaksi jäävistä vakuuksista johtuen kyetty myöntämään lainaa. Kaikki rahoituslaitosten edustajat pitivät SME InnovFin- ja SME Initiative -takausinstrumentteja tärkeinä pk-yritysten kasvun mahdollistajina, mutta toisaalta näkivät niistä koituvan byrokraattisen taakan kohtuullisen suurena.

Tiedote löytyy täältä

Komissio ehdottaa kaudelle 2021-2017 15,2 miljardia euroa InvestEu-investointiohjelmaan
 

Komissio antoi eilen ehdotuksensa kauden 2021–2027 EU-tason rahoitusjärjestelyjä varten perustettavasta InvestEU-rahastosta. Euroopan komissio ehdottaa, että seuraavalla rahoituskaudella 2021–2027 varataan yleiseen InvestEU-investointiohjelmaan 15,2 miljardia euroa. Niiden avulla EU:n budjetista voidaan antaa 38 miljardin euron takaus, jonka avulla on tarkoitus saada seitsemän vuoden aikana liikkeelle yli 650 miljardin euron julkiset ja yksityiset kokonaisinvestoinnit. InvestEU-rahaston tuki jakautuu neljään aihealueeseen, jotka ovat 1. kestävä infrastruktuuri, 2. tutkimus, innovointi ja digitalisaatio, 3. pienet ja keskisuuret yritykset sekä 4. sosiaaliset investoinnit ja osaaminen. Kesäkuussa 2018 julkaistun riippumattoman arvioinnin mukaan EU:n takaus on tehokas tapa lisätä Euroopan investointipankin riskialttiimpien lainasopimusten määrää. Siihen myös tarvitaan EU-budjetista vähemmän varoja kuin muissa rahoitustavoissa.

Komission teettämä arviointi löytyy täältä.