ALPOSuomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen kehittäminen -tukirakenne (S10424)

Rakennerahastokaudella 2007–2013 toimi valtakunnallinen maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan palvelujen kehittämisen tukirakenne ALPO ajalla 26.5.2008–31.12.2014. Hankkeen toimenpiteet kestivät vuoden 2014 loppuun ja toiminnan aikana tuettiin yhteensä noin 40 paikallista maahanmuuttajien alkuvaiheen opastuksen, ohjauksen ja neuvonnan sekä alkukartoituksen kehittämisen hankkeita.

ALPO -tukirakenne on erittäin merkittävällä tavalla tukenut kotoutumispalvelujen rakenteiden kehittämistä.

Maahanmuuton kasvaessa ja monimuotoistuessa Suomessa 2000-luvulla on vahvasti noussut esille tarve tehostaa erityisesti maahanmuuton alkuvaiheen kotouttamistoimenpiteitä. ALPO -tukirakenteen avulla on voitu rakentaa valtakunnallinen verkosto paikallisille ESR -hankkeille, joissa on toteutettu alkuvaiheen kotoutumispalveluja, sekä tukea hankkeiden kehittämistyötä mm. koulutuksilla, arvioinnilla ja esim. tuella tuotteistamisessa.

Valtakunnallinen tukirakenne on myös tuonut erittäin arvokasta tietoa mm. kotoutumislain valmisteluun kotoutumisprosessin kehittämistarpeista, erityisesti kotoutumislain (1386/2010) 2 lukua varten, jossa on kuvattu maahanmuuttajan palveluprosessi kotoutumisaikana.

ALPO-tukirakenteen kautta on myös välitetty tietoa valtakunnallisesti levitettävistä malleista jo rakennerahastokauden kuluessa (erityisesti Koulutusportti -järjestelmä kotoutumiskoulutukseen ilmoittautumiselle, joka nyt käytössä useassa TE-toimistossa), sekä rakennettu seurantajärjestelmää asiakaskäyntien seurantaa varten opastus- ja neuvontapisteissä.

Tukirakenteen työpajoissa ja koulutuksissa on työstetty hyviä käytäntöjä kotoutumislain toimeenpanolle, joita voidaan hyödyntää, kun kotouttamisen osaamiskeskus käynnistyi vuonna 2014. Kaiken kaikkiaan ESR/ALPO -tukirakenne on merkittävällä tavalla tukenut kotouttamistoimenpiteiden valtakunnallista kehittämistä, toimintatapojen mallintamista ja yhdenmukaistamista sekä näin edistänyt maahanmuuttajien yhdenvertaisia mahdollisuuksia laadukkaisiin, toimiviin ja oikea-aikaisiin kotoutumispalveluihin.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelusta.