Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 palkkakustannusten vakiosivukuluprosenttiosuudet vahvistettu

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomainen on 24.8.2021 päätöksellään vahvistanut palkkakustannusten vakiosivukuluprosenttiosuudet Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa.

Vahvistetut palkkakustannusten vakiosivukuluprosenttiosuudet ovat seuraavat:

  1. Vakiosivukuluprosenttiosuus on 20,42 prosenttia sellaisen ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön osalta, jolle ei virka- tai työehtosopimuksen perusteella makseta lomarahaa.
  2. Vakiosivukuluprosenttiosuus on muun kuin edellä mainitun hankehenkilöstön osalta 26,44 prosenttia.

Palkkakustannusten vakiosivukuluprosenttiosuuksiin sisältyy lakiin perustuvat työnantajan sivukulut. Kohdassa 2 mainittuun vakiosivukuluprosenttiosuuteen sisältyy lisäksi virka- tai työehtosopimukseen perustuva lomaraha.

Vahvistetut vakiosivukuluprosenttiosuudet eivät sisällä vuosiloma-ajan palkan kustannuksia eivätkä opetushenkilöstön vapaajaksojen palkan kustannuksia.

Ohjelmakaudella 2021-2027 palkkakustannusten korvaamisessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankkeissa käytetään kahta palkkakustannusmallia:

  • palkkakustannusten yksikkökustannusmalli (1720 h, tuntitaksa); tai
  • palkkakustannusten korvaaminen tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen sekä prosenttimääräinen korvaus palkkakustannusten sivukuluista ja lomarahasta (vakiosivukulumalli).

Vahvistettuja vakiosivukuluprosenttiosuuksia sovelletaan molemmissa edellä mainituissa palkkakustannusmalleissa siten kuin alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) 17 §:n nojalla Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin säädetään.

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 annetun lain (758/2021) nojalla rahoitettavissa yrityksen kehittämisavustuksissa ja toimintaympäristön kehittämisavustuksissa käytetään ainoastaan edellä b-kohdassa tarkoitettua palkkakustannusmallia.

Hallintoviranomaisen päätöksellään vahvistamat vakiosivukuluprosenttiosuudet ovat voimassa kulloinkin vahvistetun suuruisina. Hankkeeseen sovelletaan koko sen toteuttamisajan tukipäätöksen päätöspäivänä voimassaolevia prosenttiosuuksia.