Etelä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Etelä-Suomen EAKR-haku 22.2.–31.3.2021

Alkaa: 22.2.2021
Päättyy: 31.3.2021

Sisältö:

Kevään 2021 Etelä-Suomen EAKR-haku toteutetaan yksivaiheisena, ja hakemukset jätetään EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 31.3.2021.

Etelä-Suomen maakuntien liitot hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelman ja sen ohjelmanmuutosasiakirjan mukaisia toimintalinjojen 1, 2 ja 8 hankkeita:

  •     Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky
  •     Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
  •     Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Maakunnat ovat määritelleet hakuun alueellisia painotuksia.

Tässä haussa Etelä-Suomen maakuntien liitot etsivät hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa, ja toimenpiteiden tarkempi fokusointi tehdään maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden ja tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta.

Lisätietoa alueiden selviytymissuunnitelmista ja älykkään erikoistumisen strategioista löytyy www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Kehittämisen painopisteet.

REACT-EU-määrärahalla hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että hankkeita voidaan rahoittaa vain sillä edellytyksellä, että REACT-EU-ohjelma hyväksytään ja tarvittava myöntövaltuus osoitetaan viranomaisille.

Hakukierroksen alueelliset painotukset

Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla.

Haussa on mahdollista jättää ylimaakunnallisia hankehakemuksia. Ylimaakunnallisille hankkeille ei ole erikseen valittua painopistettä. Rahoitushakuun avoinna olevat toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain on kuvattu alla.
 

Etelä-Karjala

 

Avataan haku toimintalinjalla 1 erityistavoitteille 1.1. ia 2.1, toimintalinjalla 2 erityistavoitteille 4.1. ja 5.1, ja REACT-EU-toimintalinjalla 8 sen kummallekin erityistavoitteelle 12.1 ja 12.2.

Toimintalinjojen 1 ja 2 osalta rahoitettavaksi haetaan hank­kei­ta, joilla luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän elpymiselle ja uu­dis­tu­mi­sel­le huomioiden digitalisaation ja vihreän kasvun mah­dol­li­suu­det. Hankkeilla tuetaan Etelä-Karjalan innovaatiostrategian toi­meen­pa­noa. Innovaatiostrategian mukaiset, älykkäitä palveluja kos­ke­vat hakemukset tulee kohdentua em. toimintalinjoille.

Innovaatiostrategian mukaiset, puhdasta energiaa ja uusia teollisia me­ne­tel­miä ja materiaaleja koskevat hakemukset pyydetään suun­taa­maan REACT-EU-erityistavoitteille 12.1 ja 12.2. Erityistavoitteesta 12.2. on haettavana rahoitusta myös kes­tä­vien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation ke­hit­tä­mi­seen.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018-2021


Kanta-Häme


Avataan haettavaksi REACT-EU-erityistavoite 12.2 alueellisen selviytymissuunnitelman ja maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen strategian painopisteiden pohjalta.

Häme-ohjelma 2018+

 

Kymenlaakso


Avataan haku toimintalinjoille 1, 2 ja 8 sekä niiden kaikille erityistavoitteille. Etusijalla ovat hankkeet, jotka tukevat Kymenlaakson hiilineutraaliustavoitetta (Hiilineutraali Kymenlaakson 2040) sekä hankkeet, jotka vahvistavat maakunnan innovaatiotoimintaa älykkään erikoistumisen painopisteissä (Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia).

Toimintalinjoissa 1 ja 2 painotetaan jo päättyneiden tai vielä käynnissä olevien hankkeiden jatkohankkeita.

REACT-EU-toimintalinjan 8 osalta luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elvytykselle. Erityisesti painotetaan ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä.

Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018-2021


Päijät-Häme
 

Avataan haku toimintalinjalla 2 kaikille erityistavoitteille 4.1, 5.1 ja 3.2 ja REACT-EU-toimintalinjalla 8 erityistavoitteelle 12.2.

Päijät-Hämeen omina maakunnallisina painotuksina ovat maakuntaohjelman mukaisuus ja älykkään erikoistumisen strategiset kärjet.

Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2018-2021


Uusimaa
 

Avataan haku toimintalinjoille 1, 2 ja 8 sekä niiden kaikille erityistavoitteille.

Uudellamaalla rahoitettavan hankkeen tulee toteuttaa jotakin Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategisista painopisteistä:

  • Ilmastoneutraalius
  • Ihmisten kaupunki
  • Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut

Uusimaa-ohjelma 2.0

Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia (pdf)


Varsinais-Suomi


Avataan haku toimintalinjoille 2 ja 8 sekä niiden kaikille erityistavoitteille.

Varsinais-Suomen alueen älykkään erikoistumisen painopisteitä ovat:

  • Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi
  • Innovatiiviset ruokaketjut
  • Lääke- ja bioteknologia

Hankkeet saavat lisäksi pisteitä maakunnan selviytymissuunnitelman mukaisuudesta (1–5).

Varsinais-Suomen maakuntaohjelma 2018-2021


Valintakriteerit:

Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa. Hankkeiden arvioinnissa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä. Lisäksi lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 28 § mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmät voivat tarvittaessa tehdä rahoitushakuun rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä valintakriteerejä tarkentavia alueellisia kriteereitä, jotka kerrotaan hakijan oppaassa. Tällä hakukierroksella täydentäviä valintaperusteita on käytössä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Uudellamaalla täydentävänä alueellisena valintaperusteena hakemukset saavat pisteitä Uudenmaan alueellisen selviytymissuunnitelman mukaisuudesta. Arvioitava kriteeri on: Hanke kohdistuu alueellisessa selviytymissuunnitelmassa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin ja tukee selviytymissuunnitelman toimeenpanoa.

Varsinais-Suomessa hankkeet saavat lisäksi pisteitä maakunnan selviytymissuunnitelman mukaisuudesta.
 


Hakemusten toimitustapa:

Hankehakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 31.3.2021. Ennen hakemuslomakkeen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.
 

Hakuinfojen aineistot


Etelä-Suomen EAKR-hausta järjestettiin kaksi hakuinfoa verkossa helmikuussa. Hakuinfojen aineistot löytyvät rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osion materiaalipankista > Tilaisuuksien materiaalit - Uudenmaan liitto > EAKR- ja ESR-hakuinfot helmikuu 2021.


Toimitusosoite:

www.eura2014.fi


Lisätiedot:

Hakijan opas ohjeistaa tuen hakijoita. Maakunnan liittojen yhteystiedot löytyvät alta sekä hakijan oppaasta että rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osion Yhteystiedot-välilehdeltä.

Uudenmaan liitto

Koordinoiva maakunnan liitto Etelä-Suomen alueella
Posti- ja käyntiosoite: Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

Henri Hallanoro, erityisasiantuntija
puh. 040 637 6087
henri.hallanoro@uudenmaanliitto.fi

Antti Taronen, erityisasiantuntija
puh. 040 507 9998
antti.taronen@uudenmaanliitto.fi

Tiina Huotari, ohjelmajohtaja
puh. 0400 418 029
tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

 

Etelä-Karjalan liitto

Posti- ja käyntiosoite: Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta

Laura Peuhkuri, aluekehityspäällikkö
puh. 040 631 5970
laura.peuhkuri@ekarjala.fi

Merja Taipale, hankekoordinaattori
puh. 040 139 0174
merja.taipale@ekarjala.fi


Hämeen liitto

Posti- ja käyntiosoite: Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö
puh. 050 575 2193 
marko.mally@hame.fi

Arto Saarinen, aluekehitysasiantuntija
puh. 050 305 2539
arto.saarinen@hame.fi

Minna Takala, aluekehitysasiantuntija
puh. 050 526 4648
minna.takala@hame.fi

 

Kymenlaakson liitto

Postiosoite: PL 2, 45101 Kouvola
Käyntiosoite: Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Riitta Kallström, aluekehityspäällikkö
puh. 050 368 3936
riitta.kallstrom@kymenlaakso.fi

Pia Lindgren, aluekehityssihteeri
puh. 044 552 0016
pia.lindgren@kymenlaakso.fi

 

Päijät-Hämeen liitto

Postiosoite: PL 50, 15111 Lahti
Käyntiosoite: Hämeenkatu 9 A, 15110 Lahti

Riitta Nieminen, kehittämisjohtaja
puh. 040 508 6526
riitta.nieminen@paijat-hame.fi

Juha Hertsi, aluekehityspäällikkö
puh. (03) 871 9442, 044 371 9442
juha.hertsi@paijat-hame.fi

Petri Veijalainen, erityisasiantuntija
puh. 044 771 9466
petri.veijalainen@paijat-hame.fi

 

Varsinais-Suomen liitto

Postiosoite: Ratapihankatu 36, 20100 Turku
Puhelinvaihde: (02) 2100 900

kirjaamo@varsinais-suomi.fi

Ville Roslakka, erikoissuunnittelija
puh. 050 5920 404
ville.roslakka@varsinais-suomi.fi


Linkit:

www.eura2014.fi

Hakijan opas (pdf)