Etelä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Etelä-Suomen EAKR-haku 3.11.–3.12.2021 (Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Uusimaa)

Alkaa: 3.11.2021
Päättyy: 3.12.2021

Sisältö:

Yksivaiheinen EAKR-haku avataan Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Uudenmaan liittojen rahoituskehyksestä rahoitettaville hankkeille. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 3.12.2021.

Haussa haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman (päivitetty 4/2021) mukaisia hankkeita. Maakunnat ovat asettaneet hakuun alueellisia painotuksia. Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Uudenmaan liitto hakevat kaikki rahoitettavaksi hankkeita toimintalinjoille 2 ja 8.

REACT-EU-rahoituksella (toimintalinja 8) rahoitettavaksi tässä haussa etsitään hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa ja toimenpiteiden tarkempi fokusointi tehdään maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden ja tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. REACT-EU-määrärahalla hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoa alueiden kehittämisen painopisteistä, alueellisista selviytymissuunnitelmista ja älykkään erikoistumisen strategioista: www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Kehittämisen painopisteet.

Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Uudenmaan alueilla.

Haussa on mahdollista jättää ylimaakunnallisia hankehakemuksia. Ylimaakunnallisille hankkeille ei ole erikseen valittua painopistettä, vaan ne voivat vapaasti hyödyntää avoinna olevia sisältöjä. Rahoitushakuun avoinna olevat toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain on kuvattu alla.

Hankkeiden rahoituksen ehtona on, että viranomaisilla on tarvittava myöntövaltuus käytettävissään Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintaan.


Valintakriteerit:

Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa. Hankkeiden arvioinnissa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä. Lisäksi lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 28 § mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmät voivat tarvittaessa tehdä rahoitushakuun rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä valintakriteerejä tarkentavia alueellisia kriteereitä, jotka kerrotaan hakijan oppaassa.


Hakukierroksen alueelliset painotukset
 

Rahoitushakuun avoinna olevat toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain on kuvattu alla.

Etelä-Karjala

Avataan haku toimintalinjalle 8 ja sen kummallekin erityistavoitteelle 12.1 ja 12.2 sekä toimintalinjalle 2 erityistavoitteelle 3.2. Etelä-Karjalan liitto voi rahoittaa hankkeita tästä hausta, mikäli Hämeen ELY-keskuksesta vapautuu yritystukiin kohdennettuja varoja ja ne siirretään Etelä-Karjalan liitolle.

Etelä-Karjalassa haetaan ensisijaisesti hankkeita, joissa tavoitellaan yhteiskehittämisen verkostojen vahvistumista ja/tai pk-yritysten innovaatiokyvykkyyden kasvamista.

Hankkeilla tavoitellaan nopeaa vaikuttavuutta ja konkreettinen tarve on osoitettava/perusteltava jo hakemusvaiheessa. Hankkeet voivat kohdentua myös ohjelman mukaiseen kokeilutoimintaan.

Hankkeiden tulee kohdistua Etelä-Karjalaan.

Hankkeita haetaan erityisesti seuraaviin sisältöihin:            

REACT-EU-rahoitus TL 8 (molemmat erityistavoitteet 12.1 ja 12.2)

  • yritysten, julkisen tai kolmannen sektorin digitalisaatio ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta
     
  • vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvä elinkeino- ja osaamislähtöinen TKI-toiminta

Toimintalinjalla 2 on avoinna ainoastaan erityistavoite ET 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. Hanke rahoitetaan kertakorvauksella ja kiinnostuneiden hakijoiden tulee olla yhteydessä rahoittajaan etukäteen. Hakemuksia toivotaan erityisesti kuntasektorilta.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018–2021

Etelä-Karjalan innovaatiostrategia 2018–2021 (pdf)

Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelma/Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2020–2021

Kymenlaakso

Kymenlaaksossa avataan haku Suomen kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toimintalinjalla 8 REACT-EU EAKR-toimenpiteen erityistavoitteille 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta ja 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. Haku avataan myös EAKR-ohjelman toimintalinjalla 2 erityistavoitteelle 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta.

Hankehaussa haetaan konkreettisen ja rajatun kokonaisuuden muodostavia hankkeita. Tuettavaksi toiminnaksi soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi esiselvitykset, nopeat pilotoinnit tai kokeilut. Rahoitettava hanke voi myös kytkeytyä käynnissä olevan hankkeen toimintaan tai laajentaa jo käynnissä olevan hankkeen toimenpidevalikoimaa. Tässä haussa rahoitettava hanke voi olla eri erityistavoitteesta, kuin jo käynnissä oleva hanke.

Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018–2021

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia 2021–2025

Kymenlaakson alueellinen selviytymissuunnitelma ja kestävän kasvun ohjelma

Uusimaa

Uudenmaan liitolla on tässä haussa käytettävissään myöntövaltuutta arviolta 290 000 euroa toimintalinjassa 2 ja 40 000 euroa toimintalinjassa 8. Uudenmaan liitto hakee tässä haussa erittäin napakoita hankkeita.

Avataan haku toimintalinjalle 2 erityistavoitteeseen 4.1 sekä toimintalinjalle 8 erityistavoitteeseen 12.2.

Uudellamaalla rahoitettavan hankkeen tulee toteuttaa jotakin Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategisista painopisteistä:

  • Ilmastoneutraalius,
  • Ihmisten kaupunki,
  • Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut.

Tässä haussa haetaan napakoita, konkreettisen ja rajatun kokonaisuuden muodostavia hankkeita. Tuettavaksi toiminnaksi soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi nopeat pilotoinnit tai kokeilut. Rahoitettava hanke voi myös kytkeytyä käynnissä olevan hankkeen toimintaan tai laajentaa jo käynnissä olevan hankkeen toimenpidevalikoimaa. Hanke voi olla eri erityistavoitteesta kuin jo käynnissä oleva hanke.

Uusimaa-ohjelma 2.0, 2018–2021

Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia

Uudenmaan alueellinen selviytymissuunnitelma 2020–2023


Hakemusten toimitustapa:

Hankehakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 3.12.2021. Ennen hakemuslomakkeen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin. Osoita hakemus Uudenmaan liitolle. Käsitteleväksi liitoksi valitaan toiminnan kohdistumisen mukaan Etelä-Karjalan liitto, Kymenlaakson liitto tai Uudenmaan liitto.


Toimitusosoite:

www.eura2014.fi


Lisätiedot:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ohjelma-asiakirja (ohjelmaversio 1, pdf)
Pääset tutustumaan rahoitettavien REACT-EU-toimien sisältöön ohjelmanmuutosasiakirjasta.

Hakijan opas ohjeistaa tuen hakijoita. Maakunnan liittojen yhteystiedot löytyvät alta sekä hakijan oppaasta ja rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osion Yhteystiedot-välilehdeltä. Valintaperusteisiin voit tutustua myös rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa.

Hakemus tulee laatia joko suomeksi tai ruotsiksi.

Uudenmaan liitto,
Koordinoiva maakunnan liitto Etelä-Suomen alueella

Posti- ja käyntiosoite: Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

Henri Hallanoro, erityisasiantuntija
puh. 040 637 6087
henri.hallanoro@uudenmaanliitto.fi

Antti Taronen, erityisasiantuntija
puh. 040 507 9998
antti.taronen@uudenmaanliitto.fi
 

Etelä-Karjalan liitto
Posti- ja käyntiosoite: Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta

Laura Peuhkuri, aluekehityspäällikkö
puh. 040 631 5970
laura.peuhkuri@ekarjala.fi

Merja Taipale, rahoitusasiantuntija
puh. 040 139 0174
merja.taipale@ekarjala.fi


Kymenlaakson liitto
Postiosoite: PL 2, 45101 Kouvola
Käyntiosoite: Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Riitta Kallström, aluekehityspäällikkö
puh. 050 368 3936
riitta.kallstrom@kymenlaakso.fi

Pia Lindgren, aluekehityssihteeri
puh. 044 552 0016
pia.lindgren@kymenlaakso.fi

Anna-Riikka Karhunen, kehittämispäällikkö
puh. 044 747 8503
anna-riikka.karhunen@kymenlaakso.fi


Linkit:

www.eura2014.fi

Hakijan opas (pdf)