Etelä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Etelä-Suomen EAKR-haku 9.9.–17.10.2019

Alkaa: 9.9.2019
Päättyy: 17.10.2019

Sisältö:

Haku avautuu 9.9.2019 ja päättyy 17.10.2019

Syksyn 2019 Etelä-Suomen EAKR-haku toteutetaan yksivaiheisena ja hakemukset jätetään suoraan EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 17.10.2019.

Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita:

    Toimintalinja 1: pk-yritysten kilpailukyky

    Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Tämän hakukierroksen alueelliset painotukset

Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla.  Syksyn 2019 EAKR-haussa maakunnat ovat määritelleet alueellisia painopisteitä, joita ne haluavat painottaa tällä hakukierroksella.

Tässä haussa Etelä-Suomen maakuntia yhdistäväksi teemaksi on tunnistettu älykkään erikoistumisen kärjet sekä vähähiilisyys.

Tällä hakukierroksella liittojen rahoitusmahdollisuudet vaihtelevat hyvin paljon, joten kunkin maakunnan hakupainotukset kannattaa tarkistaa hakuilmoituksesta ja/tai hakijan oppaasta sekä jäljellä oleva rahoitusmahdollisuus ao. maakunnan liitosta. Käytettävissä olevan rahoituksen tilanne tarkentuu syksyllä 2019, kun päättyneiden hankkeiden käyttämättä jäänyt rahoitus palautuu rahoittaville viranomaisille.

Haussa toivotaan saatavan ylimaakunnallisia hankehakemuksia. Ylimaakunnallisille hankkeille ei ole erikseen valittua painopistettä, vaan ne voivat vapaasti hyödyntää avoinna olevia sisältöjä. Ylimaakunnallisia hankkeita kuitenkin toivotaan etenkin erityistavoitteeseen 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Rahoitushakuun avoinna olevat toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain on kuvattu alla.

 

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalassa avataan haku toimintalinjoille 1 ja 2 sekä niiden kaikille erityistavoitteille. Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraaviin painopisteisiin:

Älykkään palvelutuotannon edistäminen

  • pk-yritysten uudet liiketoimintamallit (TL1)
  • pk-yritysten innovaatiokyvykkyyden kehittäminen (TL2)
  • julkisten palvelurakenteiden uudistaminen (TL2)
  • kuntalähtöiset toimet vähähiilisyyden edistämiseksi (TL2)

Kansainvälisen yhteistyön ja osaamisen syventäminen innovaatiostrategian toteuttamiseksi (TL1, TL2)

http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-kehittaminen/aluekehittaminen/maakuntaohjelma-2018-2021/

 

Kanta-Häme

Haussa avataan Hämeen liiton rahoituksen piirissä olevan EAKR-ohjelman toimintalinjan 2 erityistavoitteet:

4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Hämeen liiton rahoitus tässä haussa kohdennetaan asumisen teemaan Häme-ohjelman 2018+ ja älykkään erikoistumisen strategian painopisteiden mukaisesti.

http://hameenliitto.fi/sites/default/files/dokumentit/hame-ohjelma-2018-2021.pdf

 

Kymenlaakso

Kymenlaakson liitto avaa toimintalinjat 1 ja 2. Maakunnallinen painotus on erityisesti hankkeissa, jotka tukevat Kymenlaakson älykästä erikoistumista sekä vähähiilisyystavoitetta.

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärjet:

Logistiikka

  • Turvallisuus ja älylogistiikka

Biotalous

  • Resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja kiertotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja  yritystoimintaa

Digitalisaatio

  • Kyberturvallisuus ja pelillisyys sekä digitaaliset sovellukset logistiikassa, biotaloudessa, matkailussa sekä hyvinvoinnin ja terveydenhuollon aloilla

http://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma/kymenlaakso-ohjelma-2018-2021

 

Päijät-Häme

Päijät-Hämeen liitto avaa toimintalinjan 2. Yhteisten painopisteiden lisäksi Päijät-Hämeessä on painotustarve digi- ja aluelähtöiset kasvun pullonkaulat -teemoissa.

http://www.paijat-hame.fi/tehtavat/liiton-tehtavat/maakuntaohjelma/

 

Uusimaa

Uudellamaalla avataan toimintalinja 2 ja sen erityistavoite 3.2. Uusimaa osallistuu vain ylimaakunnallisiin hankekokonaisuuksiin erityistavoitteessa 3.2. Haussa etsitään vähähiilisyyttä tukevia ja Uudenmaan älykästä erikoistumista yhdistäviä hankkeita, jotka luovat valmiuksia verkostoyhteistyölle sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tällä hakukierroksella ei rahoiteta lainkaan vain Uudellemaalle kohdentuvia yhden maakunnan hankkeita.

https://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/uusimaa-ohjelma_2.0

https://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/alykas_uusimaa

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/21304/Helsinki_Smart_Esite_suomi.pdf

 

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomessa avataan hakuun toimintalinja 2 ja sen kaikki erityistavoitteet. Varsinais-Suomen alueen älykkään erikoistumisen painopisteitä ovat

  • Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi
  • Innovatiiviset ruokaketjut
  • Lääke- ja bioteknologia

Ylimaakunnallisia hankkeita toivotaan varsinkin erityistavoitteeseen 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen, mutta myös muut maakuntien hakuun avaamat sisällöt ja erityistavoitteet ovat käytettävissä.

https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/maakuntastrategia/maakuntaohjelma

 


Valintakriteerit:

 

Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä. Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä voi päättää alueellisista, täydentävistä valintaperusteista, jotka kerrotaan hakijan oppaassa. Tällä hakukierroksella täydentäviä valintaperusteita on käytössä Uudellamaalla.


Hakemusten toimitustapa:

 

Hankehakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 17.10.2019.

Ennen hakemuslomakkeen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin. Allekirjoitettua hakemusta paperilla ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään vain sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.


Toimitusosoite:

 

Sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä


Lisätiedot:

 

Hakijan opas ohjeistaa tuen hakijoita.

Maakunnan liittojen yhteystiedot löytyvät sekä hakijan oppaasta että rakennerahastot.fi -sivuston Etelä-Suomen osion Yhteystiedot-välilehdeltä.

Hakuinfon materiaalit löytyvät rakennerahastot.fi -sivuston Etelä-Suomen osion materiaalipankista > Tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit - Uudenmaan liitto.


Linkit:

 

EURA2014 -järjestelmä

Katso-tunniste: https://yritys.tunnistus.fi