Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-rahoituksella Kestävää kasvua ja työtä Pohjois-Karjalaan - jatkuva haku

Alkaa: 16.5.2020
Päättyy: Jatkuva haku

Sisältö:

Päivitetty 16.4.2021: ESR:n toimintalinjassa 5 jatkuva haku 17.4.2021 lähtien.

Pohjois-Karjalassa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmasta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeita. Hankkeiden on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjaa ja erityistavoitetta.

Toimintalinjat ovat:

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Hakemuksia otetaan vastaan kaikille toimintalinjoille ja kaikkiin eritystavoitteisiin.

Hankkeiden toteutusaika voi jatkua pisimmillään elokuuhun 2023 saakka.

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa POKAT 2021 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa (http://pohjois-karjala.fi/pokat2021).

EAKR-rahoituksesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille (erityistavoitteisiin 3.1 ja 3.2).
Lisätietoa vähähiilisyydestä: https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys.

Hakijoita kannustetaan hakemaan osaajia tai osaamista yli maakuntarajojen.

ELY-keskukseen voi jättää hakemuksia esimerkiksi seuraaviin kehittämiskohteisiin:

Kohti vähähiilistä taloutta. Haussa toivotaan hankkeita, jotka edistävät pk-yritysten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä sekä vähähiilisyyttä edistäen samalla myös liiketoiminnan kannattavuutta.

Jätteetön liiketoiminta. Materiaaliviisas tunnettujen ja turvallisten raaka-aineiden käyttö tuotteissa ja palveluissa sekä infrastruktuurin ratkaisuissa on edellytys kestävälle ja kannattavalle tulevaisuuden liiketoiminnalle. Kiertotalouden ratkaisut edistävät luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja ne vähentävät ympäristökuormitusta ja ylikulutusta. Ratkaisuja haetaan mm. kertakäyttömuovin vähentämiseen ja haitallisten aineiden saamiseen pois kierrosta. Hankkeilla voidaan edistää myös kannattavaa kiertotalouden yrittäjyyttä.

Johtaminen ja työhyvinvointi. Työn sisällöt, menetelmät ja työn tekemisen muodot ovat moninaistumassa mm. teknologian eri muotojen, kuten digitalisaation ja tekoälyn, tullessa osaksi työtä ja johtamista. Samaan aikaa osaavan työvoiman löytämisessä on haasteita. Tavoitteena on maakunnan työpaikkojen parempi kyky kohdata tulevaisuuden haasteet ja rohkeus uudistua.

Tarvitsemme uusia työelämää kehittäviä toimintatapoja, mikä edellyttää erityisesti osaamisen johtamisen, yritysten ennakointitaidon ja työnantajaosaamisen vahvistamista. Lisäksi maakunnassa on edistettävä työurien pidentämistä ja työurapolkuja sekä uusien yritysten mukaan saamista kehittämistoimintaan. Yritysten kansainvälistymisosaamista on kehitettävä.

Työllistyminen. Maakunnassa tarvitaan nopeita ja tehokkaasti toimivia asiakaslähtöisiä ratkaisuja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantamiseksi. Tavoitteena on nostaa työllisyysastetta ottamalla tehokkaammin käyttöön koko työvoimapotentiaali (työttömät, osatyökykyiset, maahanmuuttajat, osatyölliset, valmistuvat opiskelijat, paluumuuttajat, työpaikkaa vaihtavat).

Ratkaisuina halutaan käytännönläheisiä ja tarvelähtöisiä hankkeita, jotka vähentävät yritysten ja työnantajien rekrytointiongelmia ja saavat aikaan kestävää työllistymistä. Erityisesti nuorten, osatyökykyisten ja maahanmuuttajien työllistymiseksi tarvitaan kohdennettuja toimia, jotka huomioivat yksilökohtaisesti työelämän vaatimat osaamistarpeet ja työtä hakevien valmiudet.

Koulutus. Maakunnan elinvoiman tueksi tarvitaan joustavasti tarjolla olevaa koulutusta sekä työelämässä oleville että työelämään tuleville. Koulutuksen ja työelämän yhteistyötä kehittämällä parannetaan ammattiin valmistuvien työllistymistä ja työorganisaatioiden osaamista. Yritysten täytyy olla mukana hankkeiden suunnittelussa.

Tarvitsemme koulutusrakenteet ylittäviä, joustavia ja eri alojen osaamista hyödyntäviä ratkaisuja osaavan työvoiman saannin ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Yhteistyötä muiden alueiden oppilaitosten kanssa on lisättävä etenkin työvoimaa tarvitsevilla aloilla, joiden koulutusta ei ole maakunnassa tarjolla. Tarvitsemme suurempaa hankevaikuttavuutta eri rahoitusvälineitä yhdistämällä.

Osallisuuden edistäminen. Väestöennusteet ja väestön hyvinvointia kuvaavat aineistot kertovat haasteista maakunnan tulevaisuudessa. On entistä tärkeämpää vahvistaa osallisuutta ja työelämävalmiuksia ja saada mahdollisimman moni kiinnittymään työelämään. 

Tarvitsemme käytännönläheisiä ja räätälöityjä palvelupolkuja, jotka vahvistavat työ- ja toimintakykyä sekä tarjoavat mahdollisuuksia kehittää tarvittavaa ammatillista osaamista. Tarvitsemme myös uudenlaisia tukitoimia työnantajille ja yrityskohtaisia ratkaisuja tukemaan työllistymistä. Asiakaslähtöisiä moniammatillisia palvelurakenteita tulee vahvistaa.

ELY-keskuksen yritysrahoitus

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota yritys voi hakea aineellisiin ja aineettomiin investointeihin sekä kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä.

Avustusta voidaan myöntää, jos yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan, avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen ja hankkeen arvioidaan olevan yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. Kehittämisavustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Avustusta ei voida myöntää myöskään maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen. Lisäksi avustusta ei voida myöntää energia- ja liikennealan investointeihin.

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin. Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan perustoiminnasta erilliseen kehittämishankkeeseen, jolla arvioidaan edistettävän merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Tukea myönnetään hankkeisiin, jotka vahvistavat yritysten ja elinkeinoelämän sekä alueen innovaatiotoimijoiden yhteistyötä. Hankkeilla haetaan älykkään erikoistumisen painopisteitä tukevaa, alueen osaamiskärkiin perustuvaa toimintaa, jossa tavoitellaan uudenlaisia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Erityisesti haetaan konkreettisia uusia avauksia, joissa on kysyntä- ja tarvelähtöinen lähestymistapa.

Rahoitusta voidaan kohdistaa myös toimintaan, joka tukee yritysten valmiuksia ja kyvykkyyttä esim. uusien teknologioiden ja digitalisaation käyttöönottoon, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen sekä kansainvälistymiseen. Hankkeissa toivotaan osallistettavan yrityksiä laajasti koko maakunnan alueelta.

EAKR-rahoituksella kehitetään myös alueen tki-toiminnan infrastruktuuria sekä erilaisia kokeilu- ja demonstraatioympäristöjä. Haussa painotetaan erityisesti sellaista julkista tki-infrastruktuuria, jonka kautta on mahdollista tehdä uudenlaisia tki-organisaatioiden ja elinkeinoelämän yhteistyöavauksia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Maakuntaliiton myöntämä tuki voi kohdistua myös elinkeinoelämän kehittämiseen suoraan liittyviin pienehköihin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin, jotka ovat osa laajempaa pk-yrityslähtöistä investointia.

Hankkeiden tukitaso
Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 %, kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien osalta 70 %, perusrakenteen investointituki- ja investointihankkeissa 70 %. Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa lainsäädännön mukaisista tukien enimmäismääristä.

ELY-keskukselta haettavissa pk-yritysten kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Yritysten investointihankkeissa tukitaso vaihtelee 15–35 % välillä hyväksyttävistä kustannuksista riippuen yrityksen koosta. Yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista. Kehittämisrahoituksessa (ESR, EAKR) käytettävä tukitaso on enintään 80 %.

Käytettävissä olevat kustannusmallit
Hankkeissa käytetään yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Hakuajat
EAKR:n ja ESR:n rahoitusta voi hakea jatkuvasti ilman määräaikoja.
ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustuksella ja yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustuksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.


Valintakriteerit:

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi -verkkosivulla Hakijalle-osiossa.
Rakennerahasto-ohjelmalle hyväksytyt yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Rahoittaja arvioi hankkeita pisteyttämällä ne kunkin valintaperusteen mukaisesti.
Erityistä huomiota kiinnitetään hakemusten laatuun, vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen (indikaattorit) sekä tulosten hyödynnettävyyteen ja pysyvyyteen.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on sähköinen haku.

Mikäli hankkeeseen sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, niistä tulee tehdä erilliset hakemukset. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain vähäisessä määrin.


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi).

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Lisätietoa osoitteessa https://www.rakennerahastot.fi/ kohdassa "Sähköinen asiointi".

ELY-keskuksen yritystukien sähköisestä asioinnista lisätietoa ELY-keskuksen sivuilla.


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoiden tulee olla yhteydessä rahoittajien asiantuntijoihin ja tutustua toteutettuun hanketoimintaan (Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu).

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Joensuu
Torikatu 36, 80100 Joensuu

Kalevi Pölönen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6091
kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi

Pekka Pelkonen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6086
pekka.pelkonen(at)ely-keskus.fi

Kimmo Kettunen
ESR- ja EAKR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6161
kimmo.kettunen(at)ely-keskus.fi

Sirpa Raassina
ESR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6159
sirpa.raassina(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu

 

Katja Riikonen
EAKR-kehittämishankkeet
p. 050 570 3277
katja.riikonen(at)pohjois-karjala.fi

Ulla-Riitta Pölönen
EAKR-kehittämishankkeet
p. 050 477 1023
ulla-riitta.polonen(at)pohjois-karjala.fi


Linkit: