Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-rahoituksella Kestävää kasvua ja työtä Pohjois-Karjalaan - jatkuva haku

Alkaa: 16.5.2020
Päättyy: Jatkuva haku

Sisältö:

Päivitetty 16.4.2021: ESR:n toimintalinjassa 5 jatkuva haku 17.4.2021 lähtien.
Päivitetty 23.6.2021: Lisätty REACT-EU -väline.
Päivitetty 22.12.2021: Hankkeiden toteutusaika voi jatkua pisimmillään 31.12.2023 saakka. Lisätty POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma.

Pohjois-Karjalassa on haettavana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja REACT-EU -välineestä, josta hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeiden on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjaa ja erityistavoitetta.
Toimintalinjat ovat:
1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
8. REACT-EU (EAKR-toimenpiteet)
9. REACT-EU (ESR-toimenpiteet)

Hakemuksia otetaan vastaan kaikille toimintalinjoille ja kaikkiin eritystavoitteisiin.

EAKR-rahoituksesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille (erityistavoitteisiin 3.1 ja 3.2). Lisätietoa vähähiilisyydestä: https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys.

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa voimassa olevaa Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa (http://pohjois-karjala.fi/pokat2021, https://www.pohjois-karjala.fi/pokat2025). Lisäksi REACT EU -välineestä tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa Pohjois-Karjalan selviytymissuunnitelmaa (Pohjois-Karjalan selviytymissuunnitelma koronatilanteesta.pdf).

Hankkeiden toteutusaika voi jatkua pisimmillään 31.12.2023 saakka.

ELY-keskukseen voi jättää hakemuksia esimerkiksi seuraaviin kehittämiskohteisiin:

Kohti vähähiilistä taloutta. Haussa toivotaan hankkeita, jotka edistävät pk-yritysten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä sekä vähähiilisyyttä edistäen samalla myös liiketoiminnan kannattavuutta.

Jätteetön liiketoiminta. Materiaaliviisas tunnettujen ja turvallisten raaka-aineiden käyttö tuotteissa ja palveluissa sekä infrastruktuurin ratkaisuissa on edellytys kestävälle ja kannattavalle tulevaisuuden liiketoiminnalle. Kiertotalouden ratkaisut edistävät luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja ne vähentävät ympäristökuormitusta ja ylikulutusta. Ratkaisuja haetaan mm. kertakäyttömuovin vähentämiseen ja haitallisten aineiden saamiseen pois kierrosta. Hankkeilla voidaan edistää myös kannattavaa kiertotalouden yrittäjyyttä.

Johtaminen ja työhyvinvointi. Työn sisällöt, menetelmät ja työn tekemisen muodot ovat moninaistumassa mm. teknologian eri muotojen, kuten digitalisaation ja tekoälyn, tullessa osaksi työtä ja johtamista. Samaan aikaa osaavan työvoiman löytämisessä on haasteita. Tavoitteena on maakunnan työpaikkojen parempi kyky kohdata tulevaisuuden haasteet ja rohkeus uudistua.

Tarvitsemme uusia työelämää kehittäviä toimintatapoja, mikä edellyttää erityisesti osaamisen johtamisen, yritysten ennakointitaidon ja työnantajaosaamisen vahvistamista. Lisäksi maakunnassa on edistettävä työurien pidentämistä ja työurapolkuja sekä uusien yritysten mukaan saamista kehittämistoimintaan. Yritysten kansainvälistymisosaamista on kehitettävä.

Koulutus. Maakunnan elinvoiman tueksi tarvitaan joustavasti tarjolla olevaa koulutusta sekä työelämässä oleville että työelämään tuleville. Koulutuksen ja työelämän yhteistyötä kehittämällä parannetaan ammattiin valmistuvien työllistymistä ja työorganisaatioiden osaamista. Yritysten täytyy olla mukana hankkeiden suunnittelussa.

Tarvitsemme koulutusrakenteet ylittäviä, joustavia ja eri alojen osaamista hyödyntäviä ratkaisuja osaavan työvoiman saannin ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Yhteistyötä muiden alueiden oppilaitosten kanssa on lisättävä etenkin työvoimaa tarvitsevilla aloilla, joiden koulutusta ei ole maakunnassa tarjolla. Tarvitsemme suurempaa hankevaikuttavuutta eri rahoitusvälineitä yhdistämällä.

Osallisuuden edistäminen. Väestöennusteet ja väestön hyvinvointia kuvaavat aineistot kertovat haasteista maakunnan tulevaisuudessa. On entistä tärkeämpää vahvistaa osallisuutta ja työelämävalmiuksia ja saada mahdollisimman moni kiinnittymään työelämään. 

Tarvitsemme käytännönläheisiä ja räätälöityjä palvelupolkuja, jotka vahvistavat työ- ja toimintakykyä sekä tarjoavat mahdollisuuksia kehittää tarvittavaa ammatillista osaamista. Tarvitsemme myös uudenlaisia tukitoimia työnantajille ja yrityskohtaisia ratkaisuja tukemaan työllistymistä. Asiakaslähtöisiä moniammatillisia palvelurakenteita tulee vahvistaa.

REACT-EU ESR-rahoitus suunnataan hankkeisiin, joilla tuetaan ihmisten muutosta kohti parempaa osaamista, osallisuutta ja työllisyyttä. Digitaalisuus on keskeisin elpymishankkeissa hyödynnettävä apuväline. Yritysten muutoskyvykkyyden edistämisessä on tärkeää huomioida kehitettävien palvelujen yrityskohtaisuus ja yritysten yhteinen kehittymispotentiaali. Hankkeiden tulee edistää useamman yrityksen tai yritysryhmän kehittymistä.

Hankkeiden valinnassa painotetaan toimenpiteitä, jotka kohdentuvat koronaepidemiasta eniten kärsineisiin ihmisiin ja yrityksiin ja jotka edistävät

 • Digitaalisia taitoja työmarkkina-aseman parantamiseksi, yhteiskunnan toimintaan osallistumisen sekä hyvinvoinnin parantamiseksi nuorilla ja työikäisillä
 • Asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita työllisyydessä, osaamisessa ja osallisuudessa
 • Työhyvinvoinnin ja/tai työn tuottavuutta koronapandemiasta aiheutuneesta kriisistä selviytymiseksi
 • Yritysten johdon osaamista kriisitilanteiden vastuullisessa johtamisessa
 • Koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista, joilla parannetaan yritysten ja henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä
 • Yritysten vihreää siirtymää ja innovointia

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Tukea myönnetään hankkeisiin, jotka vahvistavat yritysten ja elinkeinoelämän sekä alueen innovaatiotoimijoiden yhteistyötä. Hankkeilla haetaan älykkään erikoistumisen painopisteitä tukevaa, alueen osaamiskärkiin perustuvaa toimintaa, jossa tavoitellaan uudenlaisia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Erityisesti haetaan konkreettisia uusia avauksia, joissa on kysyntä- ja tarvelähtöinen lähestymistapa.

Rahoitusta voidaan kohdistaa myös toimintaan, joka tukee yritysten valmiuksia ja kyvykkyyttä esim. uusien teknologioiden ja digitalisaation käyttöönottoon, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen sekä kansainvälistymiseen. Hankkeissa toivotaan osallistettavan yrityksiä laajasti koko maakunnan alueelta.

EAKR-rahoituksella kehitetään myös alueen tki-toiminnan infrastruktuuria sekä erilaisia kokeilu- ja demonstraatioympäristöjä. Haussa painotetaan erityisesti sellaista julkista tki-infrastruktuuria, jonka kautta on mahdollista tehdä uudenlaisia tki-organisaatioiden ja elinkeinoelämän yhteistyöavauksia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Maakuntaliiton myöntämä tuki voi kohdistua myös elinkeinoelämän kehittämiseen suoraan liittyviin pienehköihin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin, jotka ovat osa laajempaa pk-yrityslähtöistä investointia.

REACT-EU EAKR-rahoitus kohdistuu TKI-toiminnan uusien toimintatapojen kokeiluun ja käyttöönottoon, tavoitteena hyödyntää koronakriisin aikana havaittuja mahdollisuuksia ja markkinamurrosta. Erityisinä näkökulmina ovat digitalisaatio ja hiilineutraalit ratkaisut. Rahoitusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota hankkeiden toteutusvalmiuteen sekä vaikuttavuuteen koronakriisistä toipumisen tukena.

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan erityisesti seuraavia toimenpiteitä:

 • vauhditetaan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta (ml. saavutettavat ja helppokäyttöiset palvelut ja digitaaliset laitteet) 
 • edistetään teollista digitalisaatiota 
 • edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa
 • kehitetään välineitä ja työkaluja julkisten hankintojen hyödyntämiseksi kehittämisen työkaluna sekä uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamisessa
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa
 • tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä
 • tuetaan terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja validointia myös kansainvälistä yhteistyötä vahvistamalla

Hankkeiden tukitaso
Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 %, kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien osalta 70 %, perusrakenteen investointituki- ja investointihankkeissa 70 %. Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa lainsäädännön mukaisista tukien enimmäismääristä.

ELY-keskukselta haettavissa pk-yritysten kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Yritysten investointihankkeissa tukitaso vaihtelee 15–35 % välillä hyväksyttävistä kustannuksista riippuen yrityksen koosta. Yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista. Kehittämisrahoituksessa (ESR, EAKR) käytettävä tukitaso on enintään 80 %.

Käytettävissä olevat kustannusmallit
Hankkeissa käytetään yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa, ELY-keskuksen omissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja. ESR-rahoituksessa voidaan hankekohtaisesti harkiten käyttää myös flat rate 40% -mallia.

Rahoitushakemusten käsittely
Hakemusten käsittely kestää noin kaksi-kolme kuukautta hakemuksen jättämisestä. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen laatu (kuten esimerkiksi toimenpiteiden kuvaus ja yhteistyökumppaneiden sitoumukset).

Hakuajat
EAKR:n ja ESR:n rahoitusta voi hakea jatkuvasti ilman määräaikoja.


Valintakriteerit:

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi -verkkosivulla Hakijalle-osiossa.
Rakennerahasto-ohjelmalle hyväksytyt yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Rahoittaja arvioi hankkeita pisteyttämällä ne kunkin valintaperusteen mukaisesti. REACT-EU -tuen erityiset valintaperusteet löytyvät täältä.
Erityistä huomiota kiinnitetään hakemusten laatuun, vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen (indikaattorit) sekä tulosten hyödynnettävyyteen ja pysyvyyteen.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on sähköinen haku.

Mikäli hankkeeseen sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, niistä tulee tehdä erilliset hakemukset. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain vähäisessä määrin.


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi).

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Lisätietoa osoitteessa https://www.rakennerahastot.fi/ kohdassa "Sähköinen asiointi".

ELY-keskuksen yritystukien sähköisestä asioinnista lisätietoa ELY-keskuksen sivuilla.


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoiden tulee olla yhteydessä rahoittajien asiantuntijoihin ja tutustua toteutettuun hanketoimintaan (Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu).

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Joensuu
Torikatu 36, 80100 Joensuu

Kalevi Pölönen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6091
kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi

Pekka Pelkonen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6086
pekka.pelkonen(at)ely-keskus.fi

Kimmo Kettunen
ESR- ja EAKR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6161
kimmo.kettunen(at)ely-keskus.fi

Sirpa Raassina
ESR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6159
sirpa.raassina(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu

 

Katja Riikonen
EAKR-kehittämishankkeet
p. 050 570 3277
katja.riikonen(at)pohjois-karjala.fi

Ulla-Riitta Pölönen
EAKR-kehittämishankkeet
p. 050 477 1023
ulla-riitta.polonen(at)pohjois-karjala.fi

Tiina Hyvärinen
EAKR-kehittämishankkeet, REACT EU
p. 050 441 6731
s-posti: tiina.hyvarinen(at)pohjois-karjala.fi


Linkit: