Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Alkaa: 6.7.2020
Päättyy: 27.10.2020 (ESR), 30.10.2020 (EAKR)

Sisältö:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja ympäristö-EAKR -kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

Hakemuksia otetaan vastaan kaikille ESR:n toimintalinjoille (3,4,5) ja erityistavoitteille.

ESR -hakemuksia toivotaan erityisesti:  

 • Työllisyyttä, työmarkkinoiden kohtaantoa ja alueiden elinvoimaa edistäviin hankkeisiin,  joissa huomioidaan koronan aiheuttamat ajankohtaiset työllisyyshaasteet sekä nuoret, osatyökyiset, ulkomaalaistaustaiset ja muut haastavassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt (Et 6.1).
   
 • Yritysten työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaamiseen, uudistumisen ja kilpailukyvyn tukemiseen sekä muutostilanteisiin sopeutumiseen liittyviin hankkeisiin. (Et 7.1)
   
 •  Naisten johtajuutta ja yrittäjyyttä tukevaa osaamista kehittäviin hankkeisiin (Et 8.1)
   
 • Jatkuvaa oppimista edistäviin hankkeisiin, joilla kehitetään ja uudistetaan osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa ja eri tavoin (sis. monimuoto-opetuksen, digitaaliset oppimisympäristöt, jne). Painotuksena on työelämälähtöisen ja -läheisen koulutuksen kehittäminen, yritysyhteistyön kehittäminen sekä etenkin nuorten koulutukseen osallistumisen tukeminen. (Et 9.1 ja 9.2) 
   
 • Järjestöjen ja kuntien toteuttamiin sosiaalista osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin sekä päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja kuntoutumiseen liittyviin hankkeisiin. Painotuksena on etenkin nuorten ongelmien ehkäiseminen ja ongelmatilanteista selviytymisen edistäminen (Et 10.1)

 

Haettavana olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet:

TOIMINTALINJA 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
Et 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Et 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Et 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

TOIMINTALINJA 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
Et 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Et 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

TOIMINTALINJA 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
Et 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

TOIMINTALINJA 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
- Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen. Tämä erityistavoite on haettavana ainoastaan Lapissa. (Täydennys 7.9.2020)

Ympäristö -EAKR-kehittämishakemuksia otetaan vastaan toimintalinjan 2 kaikkiin erityistavoitteisiin:

TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet
Et 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Et 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Et 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Toimintalinjalla 2 haetaan ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee nousta elinkeinoelämän tarpeista.

Erityisesti toivotaan bio- ja kiertotaloutta sekä siirtymää vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan edistäviä hankkeita. Hankkeiden aiheet voivat liittyä esim. luonnonvarojen ja niiden hyödyntämisestä syntyvien sivuvirtojen paikalliseen jalostukseen, jätteen kierrätykseen ja sen määrän vähentämiseen, uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön tai kaupunkien ja kylien vähähiilisyyttä edistäviin selvityksiin ja toimenpiteisiin.

 

Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn:

 • ESR -hakemukset viimeistään 27.10.2020.
 • EAKR-hakemukset 30.10.2020

Valintakriteerit:

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Kainuussa on käytössä lisäksi kaksi alueellista valintaperustetta. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate- tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.
 

Hankkeiden tukiprosentit ja hakemusten käsittely

Kehittämishankkeiden tuki eli ESR- / EAKR- ja valtio-osuus voi olla korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Toimintalinjan 2 kehittämishankkeisiin voi sisältyä investointiosio, jonka osuus voi olla enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiosion tuki on enintään 70 %.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi. Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. EURA 2014:n hakijan palveluihin kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-tunnistusta ja Suomi.fi-valtuuksia käyttäen. Lisätietoja tunnistautumisesta osoitteesta www.rakennerahastot.fi > Sähköinen asiointi.

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.


Toimitusosoite:

Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.

 

Yritysrahoitus:

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku.
Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (www.ely-keskus.fi > Asioi verkossa > Yritystukien sähköinen asiointi).


Lisätiedot:

Hakuohje

 

Lisätiedot:

ESR, Pohjois-Pohjanmaa:
Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228
Päivi Jaakola, puh. 0295 038 225

ESR, Lappi:
Liisa Irri, puh. 0295 037 052
Marja Kivekäs, puh. 0295 037 065
Paula Alho, puh. 0295 037 284

ESR, Kainuu:
Annukka Koskelo, puh.  0295 023 691

EAKR, Lappi:
Paula Alho, puh. 0295 037 284

EAKR, Kainuu:
Paula Alho, puh. 0295 037 284

EAKR, Pohjois-Pohjanmaa:
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 2095 038 228

Kaikki alueet:
Rahoituspäällikkö Riitta Ilola,  puh. 0295 038 224
 


Linkit:

www.rakennerahastot.fi > Ajankohtaista > Hakuajat

www.ely-keskus.fi (Valittu alue: Pohjois-Pohjanmaa/Lappi/Kainuu > Aiheet > EU-rahoitus)