Länsi-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EAKR-haku Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Satakunta 1.10.2019 asti

Alkaa: Jatkuva haku
Päättyy: 1.10.2019

Sisältö:

Pirkanmaan liitossa on avoinna Kestävää kasvua ja työtä – 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman EAKR-haku seuraavien maakunnan liittojen rahoituskehyksistä: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Satakunta.

Haussa etsitään maakunnallisten painotusten mukaisesti hankkeita, jotka parantavat pk-yritystoiminnan kilpailukykyä, tuottavat ja hyödyntävät uusinta tietoa tai edistävät vähähiilistä taloutta. Hakuohjeet maakunnittain löytyvät täältä:

- Etelä-Pohjanmaa
- Keski-Suomi
- Pohjanmaa
- Satakunta


Valintakriteerit:

Hankkeiden valinnassa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita.

Valintaperusteisiin sekä hakijalle osoitettuihin muihin tietoihin voi tutustua www.rakennerahastot.fi -verkkosivustolla. Ohjeisiin kannattaa tutustua huolella jo ennen hakemuksen viimeistelyvaihetta.


Hakemusten toimitustapa:

Hakemukset tulee toimittaa 1.10.2019 mennessä sähköisesti Eura 2014 -järjestelmässä Pirkanmaan liitolle. Käsitteleväksi liitoksi valitaan hakemuksesta riippuen Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto, Pohjanmaan liitto tai Satakuntaliitto. 

Hakemuksen täyttämisessä ja jättämisessä käytetään Verohallinnon maksutonta Katso-tunnistusta. Tunnistuksen käyttö on helppoa, mutta sen käyttöönottoon kannattaa ensimmäisellä kerralla varata riittävästi aikaa.


Toimitusosoite:

Ks. hakemusten toimitustapa.


Lisätiedot:

Huomioi, että tuettavien hankkeiden tulee kerryttää rakennerahasto-ohjelman mukaisia tuotoksia. Tavoiteltujen tuotosten saavuttamista arvioidaan jo hakemusvaiheessa hakemusasiakirjan kohdassa 12. Pohdi hakemusta laadittaessa, saataisiinko hankesuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä aikaan hankkeen erityistavoitteen mukaisia indikaattorituotoksia. Jos niitä ei kriittisesti tarkastellen olisi odotettavissa tai niiden määrä jäisi hyvin vähäiseksi, millä toimenpiteiden muutoksilla tuotosten määrää ja näin hankkeen vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? Eura-hakulomakkeesta avautuu Tuotosindikaattorit-otsikon kysymysmerkin takaa lisätietoja kohdan täyttämisestä. Voit olla myös indikaattoreihin liittyen yhteydessä hakuohjeessa kerrottuun maakunnan liiton asiantuntijaan.  

Viestintä on keskeinen osa jokaisen hankkeen toteutusta. Hankesuunnitelmassa on kuvattava, mitä viestintätoimia hankkeeseen sisältyy. Tutustu siksi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa rakennerahastoviestinnän periaatteisiin.

Mikäli suunnitteilla on hanke, joka sisältää kone- tai laitehankintoja, hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä olla yhteydessä maakuntakohtaisessa hakuohjeessa kerrottuun yhteyshenkilöön. Investointiosa tulee pääsääntöisesti valmistella erillisenä hankkeena. Myös muissa tapauksissa yhteydenotto maakunnan liiton asiantuntijaan saattaa helpottaa hakemuksen tekemistä.

Yhteishankkeista tulee toimittaa hakemuksen liitteenä yhteishankesopimus tai aiesopimus. Sopimuksessa päähakija valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia ja sovitaan muista hakijoiden välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Hakijan oman rahoituksen lisäksi hankkeelle osoitettavan rahoituksen sitoumukset tulee toimittaa ennen rahoituspäätöksen tekemistä

Verovelkatodistusta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa. Mikäli ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy arvonlisävero, hakijan tulee esittää verohallinnolta saatu tai muu riittävä selvitys siitä, ettei kyseiseen hanketoimintaan liittyvistä kustannuksista ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta.

Hakemusta erityistavoitteisiin 3.1 tai 3.2 valmistelevien kannattaa ennen hakemuksen tekemistä tutustua Motivan laatimaan Vähähiilisyyden tausta-aineistoon. Se löytyy rakennerahastot.fi-sivustolta hakijan materiaalipankista. Aineistossa käsitellään mm. hyvän vähähiilisyyshankkeen tunnusmerkkejä ja esitetään esimerkkikysymyksiä toiminnan vähähiilisyyden arvioinnin tueksi.

Valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma mahdollistaa ylimaakunnallisten hankkeiden toteuttamisen. Kumppaniorganisaatio voi olla Länsi-Suomesta tai muualta maasta. Monessa tapauksessa hankkeen toteutus yhteistyössä muualla toimivien osatoteuttajien kanssa lisää hankkeen vaikuttavuutta. Hakijoita rohkaistaan  harkitsemaan ylimaakunnallisten kumppanuuksien lisäarvoa ja hakemaan rahoitusta yhteishankkeille. Lisätietoa myös ylimaakunnallisten hankkeiden valmisteluun on saatavissa maakunnan liitoissa työskenteleviltä asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät maakunnittaisista hakuohjeista, ks. linkit yllä.


Linkit: