Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan (PROTEK) (S10373)

Koordinaatiohanke toteutettiin ajalla 14.8.2008–31.12.2013.

Yhteishankintakoulutuksen työelämälähtöisten tapojen kehittämisessä on tehty uudistamistyötä eri puolilla Suomea ELY-keskusten PROTEK-hankkeissa ja yhteistyönä ELY-keskusten työvoimakoulutuksesta vastaavien virkamiesten kanssa. Uudistamista on tehty mm. hankintamenettelyjen (mm. puitejärjestelyt, hankinnat yritysverkostolle), hankintasopimusten, yrityspalautteen ja koulutusmallien osalta (mm. verkostokoulutusmallit). Nämä jäävät käytäntöön ELY-keskuksiin hankkeiden päättymisen jälkeen ja niitä levitetään myös muille ELY-keskuksille

TEM:n vastuulla olevaan yritystoiminnan kehittämispalvelujen uudistamistyöhön on tuotu kokemuksia PROTEK-kehittämisohjelmasta (mm. pk-yritysten osaamistarpeiden tunnistamisen työkalut, palveluohjaus, pk-yritysten liiketoiminnan ja henkilöstön kokonaisvaltainen kehittäminen) sekä kokemuksia ja tarpeita pk-yritysten verkostojen kehittämiseen liittyen (verkostoselvitys). Nämä asiat ovat lainsäädännössä ja uusien palvelujen suunnittelussa sekä toteuttamisessa osana lakia julkisista työvoima- ja yrityspalveluista.

Kehittämisohjelmassa kehitetään nk. yrityksen kehittäjä -koulutusmallia, jonka tavoitteena on vahvistaa ELY-keskusten, seudullisten yrityspalvelutoimijoiden ja TE-toimistojen henkilöstön osaamista pk-yritysten palveluohjauksessa ja kehittämisessä. Koulutuspiloteista saadut kokemukset jatkoehdotuksineen esitetään siirrettäväksi kansalliseen toimintaan.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.