REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Digitaalisten taitojen parantaminen

 

Rahoitettavien hankkeiden tuloksena niihin osallistuneiden henkilöiden digitaaliset taidot ovat parantuneet. Niin julkiset kuin yksityiset palvelujen tarjoajat ja palveluja tuottavat tahot pystyvät tehokkaammin hyödyntämään erilaisia digitaalisia alustoja, tarjoamiaan palveluja helpommin saavutettavaksi, auttamaan asiakkaitaan tai kohderyhmäänsä ja kehittämään toimintaansa kilpailukykyisemmäksi. 

Osallistuneiden henkilöiden kyvyt hyödyntää digitaalisia palveluita ja omia digitaalisia taitojaan parantavat heidän mahdollisuuksiaan päästä työmarkkinoille, pärjätä työssään ja opinnoissaan sekä ehkäisevät heidän syrjäytymistään ja vahvistavat osallisuutta.  Toimet edistävät osaltaan sosiaalisesti kestävää ja vihreää kasvua.

Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen

 

Äkilliset ja odottamattomat COVID-19- pandemian kaltaiset toimintaympäristön muutokset asettavat yritysten kilpailukyvyn koetukselle. Toisaalta muuttunut toimintaympäristö voi avata uusia mahdollisuuksia joko lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä jo toimiville yrityksille, myös omistajanvaihdostilanteissa. Toimintaympäristön nopeasta muutoksesta syntyvät innovaatiot tarjoavat mahdollisuuksia uuteen tai muokattuun liiketoimintaan. Vihreää siirtymistä tukevilla ratkaisuilla, esimerkiksi GreenCare-osaamisen tai kiertotalouden hyödyntämisen lisäämisellä, voivat yritykset löytää toiminnalleen uutta suuntaa. 

REACT-EU-lisärahoituksen avulla kehitetään ja otetaan käyttöön keinoja vastata nopeasti yritysten työvoima- ja osaamistarpeisiin. Yritysten työntekijöille tarjotaan niiden tarvitsemaa koulutusta, ohjausta, neuvontaa ja valmennusta nopeista muutoksista selviytymiseksi ja oman ammattitaidon ja osaamisen parantamiseksi.