Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Erityistavoitteella parannetaan toimenpiteisiin osallistuvien työ- ja toimintakykyä ja edistetään siten heidän etenemistään työllissyyspoluilla. Toimilla kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutus­palveluita, sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja palvelujen asiakas­lähtöisyyttä. Lisäksi vahvistetaan kolmannen sektorin roolia syrjäytymisen ehkäisyssä sekä yhteisöllisyyttä. Toiminnan kohteena ovat väestöryhmät, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja joita köyhyys- ja syrjäytymisriski koskettavat keskimääräistä enemmän (esim. romanit, vammaiset henki­löt, tietyt maahanmuuttajaryhmät sekä muut syrjintää ja ennakkoluuloja työelämään pyrkiessään kohtaavat ihmiset). Toiminnassa painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluita ja toimintatapoja. Toimenpiteillä tuetaan syrjäytymisvaarassa oleville suunnattuja palveluita, joihin sisältyvät palvelusuhteen luominen esim. etsivän sosiaalityön kautta, palvelu­tarpeen yksilöllinen arviointi, räätälöidyn kuntoutus‑, koulutus- ja työllisyyspolun rakentaminen, peruspalvelujen tuki elämäntilanteisiin liittyvissä ongelmissa. Toimenpiteillä tuetaan omien voimavarojen vahvistamista myös vertaistuen tai omaehtoisen toimin­nan kautta. Lisäksi hyödynnetään uusia teknologiaratkaisuja ottaen huomioon harvaan asuttujen alueiden tarpeet.

Rahoitusta voi saada mm.

  • heikoimmassa asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen sekä erityisesti nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten syrjäytymistä ehkäisevien toimenpiteiden kehittämiseen;
  • eri toimijoiden välisen yhteistyön ja moniammatillisten palvelujen kehittämiseen sekä toimintaan liittyvän osaamisen kehittämiseen;
  • sosiaalista osallisuutta vahvistavien yhteisöllisten ja asukaslähtöisiä toimintatapojen ja palveluiden kehittämiseen.