Sukupuolten tasa-arvo

Rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja poistaa sukupuolesta johtuvaa syrjintää. Tasa-arvoa edistetään sekä valtavirtaistamistoimilla että kohdennetuilla erityistoimilla.

Valtavirtaistaminen tarkoittaa sukupuolinäkökulman huomioon ottamista rakennerahastotoiminnan kaikissa vaiheissa. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon sisällyttämällä se kehittämisteemojen ja toimenpiteiden valmisteluun, toteutukseen, seurantaan, raportointiin ja arviointiin. Sukupuolinäkökulma sisällytetään hankkeiden hakumenettelyyn ja valintaperusteisiin.

Tasa-arvoa edistetään myös kohdennetuilla erityistoimilla. Se tarkoittaa, että ohjelmasta rahoitetaan erityisiä tasa-arvohankkeita. Ohjelmaan sisältyy vain tasa-arvohankkeille tarkoitettu investointiprioriteetti, jonka tavoitteena on lieventää työ- ja koulutusurien sukupuolittuneisuutta. Erityistoimia voidaan myös rahoittaa muista investointiprioriteeteista, esim. naisten perustamien yritysten tukemiseksi, naisten innovaatiolähtöisten liike-ideoiden kehittelemiseksi, nuorten miesten koulutukseen osallistumisen lisäämiseksi ja syrjäytymiskehityksen katkaisemiseksi. Kaikkea ohjelmaan sisältyvää toimintaa voidaan lähteä kehittämään sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Jokaisessa rahoitettavassa hankkeessa on selvitettävä, onko sukupuolinäkökulmalla merkitystä kyseisessä hankkeessa. Toimintaympäristön ja ratkaistavan ongelman analysointi sukupuolinäkökulmasta on arvioinnin lähtökohta. Hankkeen lähtötilanteen arvioinnissa tulee hyödyntää laadullista, jo julkaistua tietoa sukupuolen merkityksestä hankkeen toiminnan kohteena olevassa asiassa. Hankkeen voi todeta sukupuolineutraaliksi vain, kun sukupuolinäkökulman merkitystä on tietoon pohjautuen arvioitu. ESR-rahoitteisissa hankkeissa sukupuolinäkökulmalla on enemmän esillä, koska ESR-toimenpiteet kohdistuvat pääsääntöisesti ihmisiin. Sukupuolinäkökulman tarkastelu myös parantaa hankkeen laatua ja vaikuttavuutta.

Tasa-arvohankkeiden validointi
 

Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen on yksi rakennerahasto-ohjelman tavoitteista. Näiden niin sanottujen tasa-arvohankkeiden tuloksina tavoitellaan tasa-arvoa edistäviä tuotoksia, kuten koulutus-, tiedotus- tai viestintämateriaalia, työtapoja ja menetelmiä ja oppaita. Lisäksi hankkeissa koulutetaan miehiä ja naisia tasa-arvon edistämiseksi ja lisätään muutenkin tietoisuutta tasa-arvosta.

Tasa-arvohankkeissa kehitettyjä konkreettisia tuotoksia varten on kehitetty arviointikriteeristö, jonka perusteella annetaan tasa-arvon hyvälle käytännölle validointi. Validoinnin tuloksena saadaan tasa-arvoa edistäviä ja sukupuolten välistä eriytymistä lieventäviä menetelmiä, toimintatapoja sekä materiaaleja koulutusta ja tiedottamista varten. Rakennerahasto-ohjelman yksi tulosindikaattori on niiden hankkeiden määrä, joissa on kehitetty validoinnin saanut tuotos. THL suoritti ensimmäisen validointikierroksen hankkeista joulukuussa 2018. Validoinnin sai 12 hanketta 16:sta. Ohjelman tavoite on 15 validoinnin saanutta hanketta vuoteen 2023 mennessä.

Raportti hankkeiden validoinnista löytyy oheisen Lisätietoja ja oppaita -otsikon alta.