Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta 2021-2027 koskevat lait vahvistettu

Tasavallan presidentti on 13.8.2021 vahvistanut alueiden kehittämiseen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoon ja hanketoimintaan ohjelmakaudella 2021–2027 sovellettavat lait.

Uudet lait ja niiden voimaantulo

Tasavallan presidentti on vahvistanut ohjelmakautta 2021‒2027 koskevat lait. Vahvistetut lait ovat laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanolaki), laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki) ja laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 (yritystukilaki).

Toimeenpanolaki ja rahoituslaki tulevat vahvistamisen myötä voimaan 1.9.2021. Yritystukilain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella ja lain on tarkoitus tulla voimaan myöhemmin syksyllä. Toimeenpanolakiin ja rahoituslakiin tehtiin eduskuntakäsittelyssä eräitä muutoksia erityisesti oikeusministeriön valiokuntavaiheessa esittämien huomioiden johdosta. Yritystukilaki hyväksyttiin eduskunnassa muuttumattomana.

Lakeja sovelletaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ESR-, EAKR- ja JTF-hanketoimintaan ohjelmakaudella 2021–2027. Toimeenpanolain ja rahoituslain valmistelua on tehty tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja erityisesti hankkeiden rahoittamisesta vastaavien välittävien toimielinten kanssa. Ehdotetuilla laeilla kumottaisiin laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014), laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014), laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014) ja laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä (657/2015). Myös lakien nojalla annetut asetukset kumoutuvat. Kumoutuvien lakien ja asetusten soveltamista jatkettaisiin kuitenkin käynnissä olevan ohjelmakauden 2014–2020 toimeenpanoon ja kumottavien lakien nojalla myönnettyihin tai vielä ennen uuden ohjelmakauden käynnistymistä haettaviin tukiin.

Ehdotettuja toimeenpano- ja rahoituslakeja sovellettaisiin myös kansallisista alueiden kehittämisen varoista rahoitettaviin hankkeisiin sekä Interreg-ohjelma ja Interreg-ulkorajaohjelman hankkeista rahoitettavien hankkeiden kansalliseen vastinrahoitukseen. Ehdotettu toimeenpanolaki sisältäisi säännökset aluekehittämisen suunnittelujärjestelmästä valtion tasolla ja alueilla.

Tasavallan presidentin päätökset koskien lakien vahvistamista:

Päätös alueiden kehittämislakien vahvistamisesta

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8073f9c6

Päätös yritystukilain vahvistamisesta

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8073f9c8

Uuden ohjelmakauden käynnistymisen vaiheet

Uusien lakien voimaantulo turvaa osaltaan, että Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan uusi ohjelmakausi voi käynnistyä syksyllä 2021. Kuitenkin rahoitushakujen avaamisen kannalta välttämätön edellytys on, että valtioneuvosto hyväksyy kansallisen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman "Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakenne-politiikan ohjelma". Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa ohjelman käynnistymisen tarkemmasta aikataulusta lähiviikkoina.

Rahoitushakujen käynnistyminen edellyttää myös alemman asteisten säännösten voimaantuloa. Nyt vahvistettuihin lakeihin perustuvat valtioneuvoston asetukset toimeenpanosta, rahoittamisesta ja kustannusten tukikelpoisuudesta sekä yritystukia koskeva valtioneuvoston asetus, etenevät tämän hetkisen arvion mukaan valtioneuvoston käsittelyyn elo- ja syyskuun aikana.

Uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden käynnistymisen kannalta keskeinen EU-lainsäädäntö eli niin sanottu koheesiolakipaketti hyväksyttiin Euroopan parlamentissa kesäkuun lopussa. EU-asetukset on julkaistu ja viimeisetkin ovat tulleet voimaan 30.6.2021.

EU-asetukset virallisessa lehdessä:

EUVL 209/2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L:2021:209:TOC

EUVL 231/2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L:2021:209:TOC

Menneitä ja tulevia koulutuksia välittäville toimielimille

Hallintoviranomaisen uuden ohjelmakauden pääasiassa välittäville toimielimille tarkoitetuista käynnistyskoulutuksista viisi pidettiin touko- ja kesäkuussa. Hallintoviranomaisen koulutussarjan kevään koulutuksista on julkaistu tallenteet rakennerahastot.fi-sivuston ekstranetissä. Myös yrityspalveluihin liittyen järjestettiin oma koulutussarja touko- ja kesäkuussa.

Syksyllä tullaan järjestämään lisäkoulutuksia ja niiden aikataulusta tiedotetaan välittäville toimielimille erikseen.

Välittävät toimielimet järjestävät osaltaan syksyllä paikallisia infoja ja koulutuksia hakijaorganisaatioille.

Lisätiedot:

Alueiden kehittämistä koskevat lait, erityisasiantuntija Minna Laherto (etunimi.sukunimi@tem.fi; p. 029 504 7029)

Yritystukilaki, hallitussihteeri Emmi Äijälä (etunimi.sukunimi@tem.fi; p. 029 504 7216)

TEM:n aiemmat tiedotteet lainsäädäntöhankkeista 8.4.2021:

https://tem.fi/-/hallitus-esittaa-aluekehittamislakien-uudistamista-vastaamaan-kansallisia-ja-eu-n-tulevan-ohjelmakauden-tavoitteita

https://tem.fi/-/lakiesitys-valtionavustuksesta-yritystoiminnan-kehittamiseksi-vuosina-2021-2028

Aiemmat uutiset lainsäädäntöhankkeista rakennerahastot.fi sivulla:

Uutinen asetusten lausuntopyyntökierroksesta

https://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/KPj944LdO2KA/content/alueiden-kehittamista-ja-eu-n-alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelmaa-koskevien-asetusten-lausuntopyyntokierros/maximized

Uutinen lainsäädäntöä koskevien HE:n antamisesta

https://www.rakennerahastot.fi/uutiset/-/asset_publisher/qHpGdt1L1TwR/content/alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelmakautta-2021-2027-koskevat-lainsaadantoehdotukset-eduskuntaan/maximized