EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 seurantakomitea asetettu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 seurantakomitea asetettu

Valtioneuvosto asetti EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmalle seurantakomitean. Seurantakomitea seuraa ohjelman toteutumista, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Suomessa toteutettava Uudistuva ja osaava Suomi 2021─2027 -ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimenpiteitä. Ohjelman EU-rahoitus on noin 1,9 miljardia euroa. Ohjelman toimeenpano käynnistyy marraskuussa 2021.

Seurantakomitean jäsenet ja tehtävät

Seurantakomitean on tarkasteltava kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat ohjelman edistymiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Seurantakomitea myös mm. hyväksyy ohjelmassa käytettävät valintaperusteet, ohjelman lopullisen tuloksellisuuskertomuksen ja arviointisuunnitelman sekä ohjelman merkittävät muutokset. Seurantakomitean toimikausi on koko ohjelmakausi. Seurantakomitea hoitaa tehtävänsä yhteistyössä hallintoviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Seurantakomitean puheenjohtaja on aluekehitysjohtaja Johanna Osenius työ- ja elinkeinoministeriöstä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seurantakomiteassa on

  • seitsemän ministeriöiden edustajaa,
  • neljä maakuntien liittojen edustajaa,
  • neljä ELY-keskusten edustajaa,
  • Kuntaliiton edustaja,
  • ekosysteemisopimus-kaupunkien edustaja,
  • kaksi työntekijäjärjestöjen edustajaa,
  • kolme työnantajajärjestöjen ja elinkeinoelämän edustajaa,
  • kaksi sosiaalisen osallisuuden, perusoikeuksien, vammaisten oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien organisaatioiden edustajaa,
  •  yksi ympäristöalan edustaja.

Jokaiselle edustajalle on nimetty varajäsen. Lisäksi seurantakomiteassa on kuusi pysyvää asiantuntijaa, joilla on kokouksissa puheoikeus.

Seurantakomitean jäsenet Hankeikkunassa: https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM060:00/2021

Valtioneuvoston päätös: https://tem.fi/paatos?decisionId=0900908f80750a98