Seurantakomitea hyväksyi REACT-EU:n sisällöt Suomessa

Seurantakomitea on 4.12.2020 hyväksynyt REACT-EU -välineen kautta Suomeen kanavoituvien lisämäärärahojen sisällöt. Lisämäärärahoilla tuetaan pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Lisämäärärahoja ohjataan myös T&K-toimiin, digitaaliseen osaamiseen sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämiseen.

Mikä REACT EU?

REACT-EU -väline tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -rakennerahasto-ohjelmaan. Suomi saa alustavan arvion mukaan REACT-EU -välineestä noin 160 miljoonaa euroa. Rakennerahasto-ohjelmaan kanavoidaan lisäksi myös valtion vastinrahoitusta. Erilaisiin hankkeisiin käytettävissä olevat määrärahat olisivat siten yhteensä noin 270 miljoonaa euroa vuosille 2021-2023.

Komission alkuperäiseen esitykseen REACT-EU -asetuksesta voit tutustua täällä.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0451

Miten lisämäärärahat käytetään?

Käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan tulee kaksi uutta sisällöllistä toimintalinjaa. Sisältöjä on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kumppanuusperiaatteen mukaisesti syksyn 2020 aikana. Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea on 4.12.2020 hyväksynyt varojen kohdentamisen seuraaviin toimenpiteisiin:

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettavat toimenpiteet:

1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

 • tuetaan koronakriisistä kärsiviä pk-yrityksiä kehittämään uusia palveluja ja tuotteita
 • tuetaan teollisuuden alan pk-yrityksiä erityisesti vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä, kaupallistamisessa sekä kansainvälistymisessä
 • tuetaan pk-yritysten kyberturvallisuuden kehittämistä sekä digitaalisuuden hyödyntämistä
 • tuetaan hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksiä tuotteiden ja palveluiden nopeassa kehittämisessä

2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

 • vauhditetaan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaatiota ja tuotteiden ja palveluiden kehittämistä
 • edistetään teollista digitalisaatiota
 • edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeinolähtöistä TKI-toimintaa
 • kehitetään välineitä ja työkaluja julkisten hankintojen hyödyntämiseksi
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa  
 • tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä
 • tuetaan terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä

EAKR-toimenpiteet tulevat kattamaan noin 70% rahoituksesta eli alustavasti käytössä on noin 188 miljoonaa euroa.

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettavat toimenpiteet:

1. Digitaalisten taitojen parantaminen

 • parannetaan digitaalista osaamista vastauksena yhteiskunnassa nopeasti tapahtumassa olevaan digitalisaatioon
 • kehitetään digitaalisia palveluita ja mm. digitaalisia oppimisympäristöjä (pl. investoinnit laitteisiin)

2. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen

 • tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista (pl. digitaidot) ja muutoskyvykkyyttä nopeasti muuttuvan toimintaympäristön hyödyntämiseksi
 • parannetaan yritysten johdon osaamista kriisitilanteiden vastuullisessa johtamisessa
 • tarjotaan keinoja niin johtajien kuin henkilöstön, yksinyrittäjien ja itsensä työllistäjien työhyvinvointiin uudenlaisissa tai epävarmoissa tilanteissa
 • tuetaan valmiuksia, joilla edistetään yritysten vihreää siirtymistä ja innovointia

ESR-toimenpiteet tulevat kattamaan noin 30% rahoituksesta eli alustavasti käytössä on noin 81 miljoonaa euroa.

Seurantakomitea valtuutti lisäksi sihteeristön viimeistelemään lopullisen esityksen muutamien yksityiskohtien osalta.

Valtioneuvoston ja komission päätökset

Valtioneuvoston on vielä erikseen hyväksyttävä REACT-EU:ta koskeva rakennerahasto-ohjelman ohjelmamuutos. Tämä voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun REACT-EU -asetus on saatettu voimaan. Alustavan arvion mukaan asetus astuisi voimaan alkuvuodesta 2021.

Valtioneuvoston päätöksen jälkeen ohjelmamuutos lähetetään Euroopan komission hyväksyttäväksi. Komissio on ilmoittanut käyttävänsä hyväksymisessä nopeutettua menettelyä.

Ohjelmamuutoksen lopullisen hyväksymisen jälkeen päivitämme näille sivuille toimintalinjojen sisällöt kokonaisuudessaan.

Määrärahojen jakaminen alueille

Valtioneuvosto päättää REACT EU -lisämäärärahojen jakamisesta Suomen alueiden kesken. Lisämäärärahojen alueellisessa jaossa huomioidaan koronan aluetaloudelliset vaikutukset eri puolilla maata. Varojenjaon lähtökohtana on, että kaikki maakunnat saisivat REACT-EU -lisärahoitusta. Ahvenanmaan maakunnan osuus vastaisi ohjelmakauden 2014-2020 määrärahojen asukaslukuun perustuvaa määräytymisperiaatetta.

Päätös lisämäärärahojen jakamisesta tehdään keväällä 2021 sen jälkeen, kun REACT-EU -varat sisältävä valtion lisätalousarvio on tullut voimaan.

Milloin rahoitusta voi hakea uusille hankkeille?

Alueet saavat ohjeistusta lisämäärärahojen suuntaamisesta ja rahoituksen käytön suunnittelusta viimeistään tammikuussa 2021.

Alustavan arvion mukaan REACT-EU -rahoitus tulee hanketoimijoiden haettavaksi alkuvuonna 2021 ja rahoituspäätöksiä voidaan alkaa tehdä loppukeväästä 2021 valtioneuvoston päätösten jälkeen. Ensimmäiset REACT-EU -hankkeet käynnistyisivät siten alustavasti kesällä 2021. Maakuntien liitot ja ELY-keskukset tiedottavat hakujen aukeamisesta alueillaan.

Rahoitusta haetaan rakennerahasto-ohjelmasta tuttujen välineiden eli EURA:n ja TUKI2014-järjestelmien kautta. Myös lainsäädäntö ja säännöt pysyvät ennallaan. Hankkeet on toteutettava 31.8.2023 mennessä.

Huom! Seuraa rahoittajien omaa viestintää rahoituksen hakemisesta maakuntien liittojen ja ELY-keskusten verkkosivuilta.

Elpymispaketti

REACT-EU on osa EU:n elpymispakettia. EU-tasolla REACT-EU -välineen kautta jaetaan noin 47,5 miljardin euron lisärahoitus käynnissä oleviin rakennerahasto-ohjelmiin.

Elpymispaketin kautta osoitetaan rahoitusta myös muun muassa maaseutuohjelmaan. Maaseutuohjelman seurantakomitea on 1.12.2020 hyväksynyt maaseuturahaston elvytysvaroista rahoitettavat toimenpiteet. Maaseuturahaston elvytysvarojen kautta Suomeen kanavoituva EU-rahoitus on noin 209 miljoonaa euroa. Lisätietoja: Sanna Sihvola, MMM sanna.sihvola(at)mmm.fi

Elpymisvälineen rahoituksesta suurin osa, yli 670 miljardia euroa, kohdennetaan elpymis- ja palautumistukivälineeseen. Suomen osuus tästä rahoituksesta on noin 2,3 miljardia euroa. Suomen osalta elpymispaketin kokonaisuuden toimeenpanoa varten on valmisteilla Suomen kestävän kasvun ohjelma, josta lisätietoa löytyy täältä.
https://vm.fi/kestava-kasvu

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila helina.yli-knuutila(at)tem.fi