Yritys-Suomi (S10360)

Yritys-Suomi -kehittämisohjelman (1.6.2008–30.6.2015) kokosi tavoitteen mukaisesti suomalaisen yrityspalvelujärjestelmän (yrityspalvelut) asiakaslähtöiseksi ja tasalaatuiseksi kokonaisuudeksi Yritys-Suomi-brändin alle sekä rakensi palvelut monikanavaisena toteutuksena. Yhteisen Yritys-Suomi-brändin rakentaminen edellyttää yrityspalvelutoimijoille yhteisiä toimintamalleja kaikissa yrityspalveluiden kanavissa. Työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta yhteistyötä tehdään usealla syvyystasolla riippuen yhteistyökumppaneista ja kanavista. 

Tiiveintä yhteistyö on TEM-konsernin ns. kvintettitoimijoiden (ELY-keskukset, TE-toimistot, Finnvera, Finpro, Tekes) sekä VTT:n ja PRH:n kesken. Erityisen tärkeä yhteistyöryhmä ovat seudulliset yrityspalvelutoimijat. Yritys-Suomi-kehittämisohjelma on tehnyt tiivistä yhteistyötä Seudullisten yrityspalveluiden tuki -hankkeen kanssa.

Yritys-Suomi-verkkopalvelun suurta tietomäärää pystytään kohdentamaan yrityksille Oma Yritys-Suomi- (OYS) palvelun kautta, jossa tieto- ja palvelusisällöt tarjotaan käyttäjän profiilin mukaisesti. Jatkossa myös asiointitili ja muut julkisten tietovarantojen kautta saatavat tiedot ohjautuvat yrityksille OYS:n kautta. OYS tehostaa paljon yritysten viranomaisasiointia tarjoamalla yrityksille yhden luukun viranomaisasiointiin. Lisäksi palveluun on tuotu sähköisiä analyysi- ja suunnittelutyökaluja, joiden avulla mm. tehostetaan asiakaspalvelua.

Yrityspalvelutoimijoiden verkoston työskentelyn tiivistämiseksi toimijoille on rakennettu Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila (AOYS), joka tarjoaa yhteisen kanavan toimijoiden keskinäiselle tiedonvaihdolle ja hiljaisen tiedon kartuttamiselle ja hyödyntämiselle. 

Palvelukokonaisuudet rakennetaan palvelemaan laajaa asiakaskuntaa yrityksen perustamista harkitsevista toimiviin yrityksiin ml. kansainvälistyvät yritykset. Projektin pääkohderyhmänä ovat palveluita välittävät organisaatiot. Palvelua hyödyntävät myös koulut ja muut oppilaitokset.

Tavoitteena on, että Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän-kehittämisohjelma lisää yrityspalveluiden tuottavuutta, vaikuttavuutta sekä asiakastyytyväisyyttä.  Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän kehittämisohjelma vastaa yritysasiakkuuksien strategiatyön yhteydessä tunnistettuihin kehittämistarpeisiin. Kehittämisohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta, joita ovat seuraavat: a) Yhteisten konseptien ja toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto, b) Verkko- ja puhelinpalvelun sekä sähköisen asioinnin kehittäminen ja käyttöönotto ja c)Yritys-Suomi palvelukokonaisuuden tunnettuuden lisääminen.

Yhteisten toimintamallien rakentamisen roadmap perustuu päivitettyyn yritysasiakkuusstrategiaan, jossa kuvataan nykytilanne ja tavoitteet. Jatkossa tullaan painottamaan yhteisten toimintamallien näkymistä loppuasiakkaissa.

Alueellisen yhteistyön lisäämiseksi on kullekin alueelle perustettu yhteistyöfoorumiksi yritysasiakkuusjohtoryhmät (YAJR) sekä segmenttikohtaisia työryhmiä asiakkuustyön suunnitteluun ja toimeenpanoon. Yhteisiä toimintamalleja ja asiakkuussuunnittelua on tuettu mm.  järjestämällä videoneuvottelutilaisuuksia sekä johdon ja avainhenkilöiden tilaisuuksia.

Vuoden 2014 aikana laadittiin myös kehittämisen tiekartta Yritys-Suomen ja Team Finlandin välille. Team Finlandin yhteistyömalli on Yritys-Suomen yhteistyömallia vastaava ja myös sen tavoitteena on koota yrityspalvelutoimijat asiakaslähtöiseksi verkostoksi. Yritys-Suomessa ovat kohteena kaikkien yritysasiakasryhmien palvelut, kun taas Team Finlandissa kohteena ovat kansainvälistyvien yritysten palvelut. Tiekartassa on kuvattu miten mm. Yritys-Suomen kehittämissä palvelumalleissa huomioidaan Team Finlandin toimintatapa ja miten laajennetaan mm. asiakastietoa ja asiakkuudenhallintaa kansainvälistymisen tarpeisiin.

Yritys-Suomi -verkko- ja puhelinpalveluiden rakentaminen on osa kaikkikanavaista asiakaspalvelukonseptia.

Yritys-Suomi visio 2020: "Yritys-Suomi on yhtenäinen, vaivaton ja asiakkaan tarpeen ennakoiva asiointiväylä yritysten palveluihin". Yritys-Suomi visio ja tavoitetila 2020 -työssä on ensijaisesti otettu huomioon TEM-konsernin omat strategiat mutta työssä on tarkasteltu liittymäpintaa myös muiden hallinnonalojen strategisiin hankkeisiin, joita vision linjauksiin on jatkossa tarpeen peilata.

Yritys-Suomi-kehittämisohjelman roolina on ollut tukea SADe-rahoituksella toteutettujen Oma Yritys-Suomi-palvelun ja Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -palvelun työtilojen käyttöönottoa.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.