Hankkeen tavoitteiden ja tulosten seuranta

Tuensaajalla on velvollisuus raportoida rahoittavalle viranomaiselle hankkeen toimenpiteiden toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Toimintaa ja tuloksia kuvaava seurantaraportti laaditaan maksatuskausittain. Raportin toimittaminen ja rahoittavan viranomaisen hyväksyntä ovat tuen maksamisen ehto.

Seurantaraportin tulee kuvata selkeästi hankkeen toimintaa ja saavutettuja tuloksia. Raportissa verrataan tuloksia asetettuihin tavoitteisiin ja analysoidaan niiden toteutumista.

Loppuraportissa kootaan yhteen koko hankkeen toiminta ja tulokset sekä arvioidaan hankkeen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi arvioidaan hankkeen onnistumista ja kerrotaan, kuinka hankkeessa kehitetty toiminta jatkuu hankkeen jälkeen. Raportissa kuvataan rehellisesti hankkeen toteutuksessa kohdatut ongelmat ja tuodaan esille kehittämisehdotukset.

Vinkki: Pidä hankesuunnitelma näkyvillä, kun kirjoitat raporttia. Tutustu ajoissa EURA 2014-järjestelmän raportointiohjeisiin.

Vinkki: Aloita loppuraportin kirjoittaminen hyvissä ajoin ennen hankkeen päättymistä ja varaa siihen riittävästi aikaa.