Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Erityistavoitteella edistetään nuorisotakuun ja koulutustakuun täysimääräistä toteutumista sekä ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittamisen tehostamista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Samalla lisätään aliedustettujen ryhmien osallistumista tarjottuihin koulutuksiin. Toimenpiteillä tehostetaan koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevia menetelmiä ja palveluita. Näitä ovat mm. tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelut, opetusjärjestelyt, opintoprosessit sekä opiskelukykyä ja motivaatiota vahvistavat ja työllistymistä tukevat toimet eri koulutusasteilla. Toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa otetaan huomioon naisten ja miesten erilaiset lähtökohdat. Lisäksi vahvistetaan koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta sekä lisätään opiskelijoiden työelämävalmiuksia erilaisin toimenpitein, mm. oppisopimuskoulutuksella, työpajoilla ja yrittäjyyskasvatuksella.

Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Erityistavoitteella edistetään kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa ja sen laatua. Samalla parannetaan työssä olevien ja työttömien ammattitaitoa ja osaamista.  Toimenpiteillä kehitetään joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja, jotta voidaan vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin. Aikuiskoulutusta kehitetään keinona osaamistason nostamiseen ja tarvittaessa ammatilliseen uudelleen suuntaamiseen, mm. erilaisten joustavien ja työelämälähtöisten koulutusväylien avulla sekä aikuiskoulutukseen sopivia pedagogisia menetelmiä ja monimuotoisia innovatiivisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Toimenpiteillä myös vahvistetaan oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä. Rakennemuutoksiin vastataan tukemalla eri alojen yhteisiä kehittämistoimia, monialaisia osaamisverkostoja sekä tuote- ja palvelukehitystoimintaa. Erityistavoitteella tuetaan myös alueiden älykästä erikoistumista koulutusta ja osaamista vahvistavin keinoin. 

Rahoitusta voi saada mm.

  • erityisesti nuorten koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymisen tukemiseen ja tehostamiseen
  • koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta lisäävien menetelmien ml. oppisopimus­koulutuksen kehittämiseen
  • aikuisten ja erityisryhmien (ml. maahan­muuttajat, romanit, vammaiset henkilöt, osatyökykyiset ja erilaiset oppijat) perustaitojen, ammattitaidon ja erilaisten koulutus­vaihtoehtojen lisäämiseen
  • alueiden älykkääseen erikoistumiseen liittyvät osaamistarpeet sekä kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeet huomioon ottavan koulutustarjonnan lisäämiseen ja koulutuksen osuvuuden parantamiseen