MATTO-hanke (S10432)

MATTO-hanke (26.5.2008–31.12.2014) koordinoi työvoiman maahanmuuton ESR-kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena oli  palveluiden ja prosessien kehittäminen sekä  toimijoiden tiedon ja osaamisen lisääminen liittyen ulkomaisen työvoiman rekrytointiin. 

Kehittämisohjelmassa toteutettiin vuosina 2007–2014 eri puolilla Suomea yhteensä 46 hanketta. Koordinaatiohanke vastasi verkostoon kuuluvien hankkeiden yhteistyön edistämisestä, sekä tiedonvaihdon sujuvuuden varmistaminen paitsi hankkeiden, myös kehittämisohjelman ja muiden työperusteisen maahanmuuton parissa toimivien tahojen kesken.

MATTO-tukirakenteen kehittämistyöstä saatuja kokemuksia on hyödynnetty laajalti EURES-toiminnan suunnittelussa ja rakennerahastokaudella 2014–2020 toimeenpantavan "Työvoiman liikkuvuus Euroopassa"-ohjelman suunnittelussa. Myös varsinaisessa kehittämistyössä on ESR-EURES -yhteistyö ollut MATTO-tukirakenteen ja verkoston kannalta keskeistä, niin Suomessa kuin lähtömaissa rekrytointitoimenpiteiden yhteydessä.

MATTO-tukirakenne tuotti lukuisan määrän eri tarkoituksiin suunnattuja julkaisuja. Lisäksi hanke vastasi www.workinfinland.fi -sivuston sisällön tuottamisesta ja kokonaisuuden rakentamisesta. Osana OPH:n ylläpitämää www.kotisuomessa.fi -kokonaisuutta MATTO-tukirakenne tuotti "Tervetuloa töihin!"-opintokokonaisuuden (12/2012).

Haasteena on ollut yleisesti vaikea teema (työperäinen maahanmuutto) mutta hankkeen avulla on saatu lisättyä tietoisuutta asiasta, hyviä käytänteitä (sairaanhoitajista Suomeen) sekä julkaisuja, oppaita ja koulutusta.

Konkreettiset tulokset ja vaikutukset

 • opastussivustot "workinfinland.fi": mol.fi ja yrityssuomi.fi,
 • opintokokonaisuus "Tervetuloa töihin!": Opetushallituksen AIKIS-kokonaisuus,
 • vetovoimastrategia: TEM:n kv. työnvälityksen linjaukset ja
 • rekrytointiin liittyvät palvelut: EURES-kehitystyö.

MATTO-tukirakenteen keskeisimmät julkaisut, joiden valmistelussa on laajasti hyödynnetty hankkeiden näkemyksiä ja kokemuksia, ovat:

 • Tarpeesta toimeen työperusteisen maahanmuuton opastus- ja palvelujärjestelmän kehittämisessä -kartoitus hankkeista, 2010
 • Työvoiman maahanmuuton vetovoimastrategian esiselvityksen loppuraportti, 2010
 • Suomeen Työhön -opas, 2011
 • Kokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas, 2012
 • Maahanmuuton opastusjärjestelmät (mol.fi, yrityssuomi.fi), 2012–2013
 • Opintokokonaisuus suomen kielestä, suomalaisesta työelämästä ja kulttuurista, 2012

Lisäarvo kansalliseen toimintaan:

 • MATTO:lla ja työvoiman maahanmuuton ESR-kehittämisohjelmalla oli tärkeä rooli "Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman" (SM 2009) toimeenpanossa.
 • MATTO oli mukana TEM:n "Linjaus julkisen työnvälityksen tehtäviksi rekrytoitaessa työvoimaa EU/ETA-alueen ulkopuolelta" valmistelussa, joka valmistui joulukuussa 2011.
 • Vaikka ESR-kehittämisohjelman ulkomailla tapahtuvat toimenpiteet ovatkin kohdistuneet enimmäkseen EU/ETA-alueelle ja sieltä saapuneisiin maahanmuuttajiin, ovat useat toiminnot ja prosessit yhdenmukaisia ja sovellettavissa myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle ja sieltä Suomeen muuttavaan työvoimaan.
 • MATTO on mukana TEM: n HYVÄ -ohjelman "Sairaanhoitajien ja lähihoitajien rekrytointi EU/ETA-alueen ulkopuolisista maista – Hyvä hoitajarekry" -prosessissa.
 • EURES-palvelun uudistustyössä MATTO on ollut merkittävässä roolissa.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.