Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämishanke (S10204)

NUOVE-hankkeen  (1.9.2008–31.12.2011) päättymisen jälkeen loppuvuonna 2011 osia sen sisältöalueista päätettiin toteuttaa kansallisella rahalla. Tmi Spangar Negotiationsin vetämä tutkimusryhmä on toteuttanut TE-toimiston tuottamien ohjauspalvelujen arviointitutkimuksen ajanjaksolla 1.7. 2012–31.3.2013. Tutkimuksen tavoitteena on määrittää ohjauksen laatukriteerit ja tehdä ehdotuksia niiden arviointiin liittyvistä menetelmistä. Lisäksi tutkimuksen tehtävä on osoittaa mahdolliset ongelmakohdat palveluprosessin toimivuudessa joko virkailijoiden osaamisessa tai palvelujen järjestämisessä ja tehdä parannusehdotuksia havaittujen puutteiden osalta. Tutkimus piti toteuttaa osana NUOVE-hanketta, mutta hankkeen keskeydyttyä sille saatiin kansallinen rahoitus. Lisäksi NUOVE:ssa käynnistetyistä palveluista on jatkettu seuraavia:

NUOVE:ssa pilotoidun "Uralinja puhelinpalvelun" hyvien kokemusten perusteella palkattiin TE –"aspaan" yksi päätoiminen psykologi hoitamaan ohjauksen puhelinpalvelua. Nuorisotakuuseen saadun rahoituksen yhteydessä tätä "Työlinja uraohjauksen" nimellä kulkevaa puhelinpalvelua vahvistettiin keväällä 2013 viidellä htv:lla, mikä mahdollisti päivystyspalvelun tarjoamisen kahtena iltapäivänä viikossa  ajanvaraukseen perustuvan palvelun lisäksi.

NUOVE:ssa oli tarkoitus toteuttaa nk. tutkimusosio, jonka tavoitteena oli kehittää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin indikaattoreita ja mittareita sekä itsearviointityökaluja, joiden avulla palvelujen järjestämistä ja tuottamista voidaan arvioida eri näkökulmista. Tutkimus valmistui maalikuussa 2013 Timo Spangarin johtaman konsortion toteuttamana ja kansallisin varoin, koska sitä pidettiin tärkeänä mm. TE-palvelu -uudistuksen näkökulmasta.  Loppuraportti saatetaan painokuntoon toukokuun 2013 loppuun mennessä. Tutkimuksessa tuotetun seurantatyökalun TUTKA:n käyttöönottoa vuoden 2014 alusta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrittäjyysosastolla. Samalla arvioidaan aiemmin mainitun ohjaustarvearviomittarin tarvetta TUTKA:n valmistumisen jälkeen.

Ohjaustarvearvio-mittaristoista on tehty yksi yksinkertaistetumpi versio, josta on laadittu pilottiversio sisäverkkoon koekäyttöön virkailijoiden asiakastyöhön

Verkkotyökalujen osalta on jatkettu Urapolku-palvelukonseptin kehittämistä, josta laaditaan virkailijoiden asiakastyöhön pilottiversio.

Hankkeen suunnitteleman verkkopalvelun runkokäsikirjoitusta on hyödynnetty mol.fi-uudistustyöryhmän työssä.

Tarkoituksena oli uudistaa 14 vuotta vanha AVO-ammatinvalintaohjelma (www.asiointi.mol.fi/avo) NUOVE:n yhteydessä. AVO:n uudistustyö toteutetaan osana Nuorisotakuuta vuosina 2013–2014.

Kehittämisohjelmalla on luotu uusia toimintatapoja ja -malleja yhteistyössä eri hallinnonalojen ja muiden toimijoiden ja työelämän kesken. Yhteistyötä ja uusia toimintatapoja ei ole kansallisella rahoituksella voitu tässä mittakaavassa aikaisemmin tehdä. Kehittämis-, tutkimus- ja arviointityöllä on tuonut toimintamalleille tehokkuutta, laadun parantamista ja päällekkäisten tekemisten karsimista.

ELY-keskusten rooli on vahvistunut alueellisen elinikäisen ohjauksen koordinointivastuun myötä.  Useilla ELY-alueilla hyödynnetään Opin Ovi- ja muiden ESR -hankkeiden tekemää työtä ohjauksen koordinoinnin, verkostoitumisen, strategian laatimisen ja monikanavaisten palvelujen käyttämisen osalta koordinaatiotehtävässä ja toimintasuunnitelmien laatimisessa.

Vuodesta 2013 ELY-keskusten vastuulla on saada aikaan alueelliset elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmät (alueelliset ELOt) , joissa ovat edustettuina esimerkiksi seuraavat tahot: ELY-keskukset,  TE-toimistot, aluehallintovirastot,  oppilaitokset, kunnat ja muut mahdolliset tahot.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.