Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

De NTM-centraler som i Finland beviljar projektfinansiering ur Europeiska socialfonden (ESF) öppnar en projektutlysning för ESF-finansierat transnationellt samarbete. Ansökningstiden går ut 11.5.2018.

Börjar: 10.1.2018
Ändarna: 11.5.2018

Innehåll:

Utlysningen genomförs som en del av EU:s medlemsländers samordnade utlysning. Alla projekt finansieras med regional ESF-finansiering inom ramen för Finlands strukturfondsprogram "Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020". Projekten kan genomföras på ett landskaps område eller som landskapsöverskridande. Projekten varar tre år.

EU:s medlemsstater har enats om gemensamma teman inom vilka den samordnade ESF- utlysningen ordnas. Under den andra omgången deltar Finland i utlysningen inom fyra teman: Sysselsättning (Employment), Sysselsättning av unga (Youth employment), Utbildning och yrkeskompetens (Learning and skills) och Social delaktighet (Social inclusion). På nationell nivå ska projektansökan hänföras till det ESF-finansierade särskilda mål i Finlands strukturfondsprogram som den innehållsmässigt lämpar sig bäst för.

Allmänna anvisningar för dem som ansöker om ESF-projekt samt information om handläggning och val av ansökningarna finns på adressen www.strukturfonder.fi > För sökanden. Det är viktigt att identifiera vilket mervärde transnationellt samarbete kan ge projektet jämfört med verksamhet på nationell nivå. Inom transnationellt samarbete är det väsentligt att samarbetspartnerna har ett gemensamt utvecklingsarbete och lär sig av varandra. Ett projekt måste ha åtminstone en transnationell samarbetspartner från en annan EU-medlemsstat och ett avtal om transnationellt samarbete som ingåtts mellan samarbetspartnerna.

De finansierande NTM-centralerna ordnar fredagen 26.1.2018 kl.10-12 ett gemensamt informationsmöte för sökande som är intresserade av utlysningen. Närmare information om vilka NTM-centraler som ordnar möjlighet att per video delta i mötet finns på webbplatsen www.strukturfonder.fi senast 12.1.2018.


Urvalskriterier:

Ytterligare information om utlysningen och kontaktuppgifter finns i ansökningsanvisningen för ESF-finansierat transnationellt samarbete.

Allmänna och särskilda urvalskriterier


Inlämning av ansökningar:

ESF-finansiering för ett nytt projekt med transnationellt samarbete söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet på adressen https://www.eura2014.fi/hakija.


Leveransadress:

https://www.eura2014.fi/hakija

 


Mer information:

Ytterligare information om utlysningen och kontaktuppgifter finns i ansökningsanvisningen för ESF-finansierat transnationellt samarbete.


Länkar:

Ansökningsanvisningen för ESF-finansierat transnationellt samarbete

Allmänna och särskilda urvalskriterier

https://www.eura2014.fi/hakija