Projektens allmänna och särskilda urvalskriterier

Uppföljningskommittén för strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 har i enlighet med förordningen om allmänna bestämmelser (1303/2013) undersökt och godkänt de metoder och kriterier som används i urvalet av projekt 14.1.2015.

Strukturfondsprogrammet för Finland har tre typer av urvalskriterier:

Allmänna urvalskriterier

De allmänna urvalskriterierna är krav som baserar sig på EU- och nationell lagstiftning och som den finansierande myndigheten bör försäkra sig om tillräckligt innan projektets godkännandeförfarande. Om något av de allmänna urvalskriterierna inte uppfylls kan projektet inte få finansiering. 

Särskilda urvalskriterier

De särskilda urvalskriterierna gäller för särskilda mål. De begränsar inte projektens stödberättigande, utan strävar till att lyfta fram de bästa projekten. Som urvalskriterier har man lyft fram sådana tyngdpunkter och betoningar som ger programmet ett särskilt mervärde. Alla projekt ska påverka tillväxten, konkurrenskraften och sysselsättningen.

Den finansierande myndigheten bedömer projekten på en skala från 1 till 5. I projekturvalet kan man betona urvalskriterier enligt ansökans mål.

Regionala eller temabaserade preciserande urvalskriterier

Inom ansökan kan den finansierande myndigheten även sätta upp egna preciserande urvalskriterier för särskilda mål. De kan ändå inte strida mot övriga urvalskriterier eller mot programdokumentet.

I enlighet med 28 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten kan landskapets samarbetsgrupper vid behov sätta upp regionala urvalskriterier som preciserar de urvalskriterier som godkänts av uppföljningskommittén för strukturfondsprogrammet.

Projektens allmänna och särskilda urvalskriterier