Rapporteringskanal för strukturfonder

Med denna blankett kan man i fråga om Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 rapportera anonymt om det finns misstanke om missbruk eller otillbörligt förfarande. Anmälan kan gälla stödmottagare och verksamheten för de projekt som finansierats genom programmet eller ansvariga myndigheter för genomförandet av programmet. Anmälan kan gälla till exempel jäv, bindningar, mutor, sekretess, verksamhet som strider mot lagstiftningen eller finansieringsvillkoren, missbruk eller ekonomiska brott som gäller understöd. Förvaltningsmyndigheten för programmet behandlar anmälningarna. På blanketten får identifierande uppgifter om angivaren inte sparas. Strukturfondsprogrammet har nolltolerans mot bedrägerier. Om misstanken inte gäller strukturfonderna ska man kontakta polisen www.poliisi.fi eller skattemyndigheten www.vero.fi.

Rapporteringskanal
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Text to Identify