Östersjöstrategin

EU:s strategi för Östersjöområdet godkändes 2009 som EU:s första s.k. makroregionala strategi. I strategins förnyade verksamhetsplan ställdes tre allmänna mål upp för strategin:

  1. att rädda havet
  2. att förena området och
  3. att öka välstånd och välmående.

En viktig princip för att nå de allmänna målen är intelligent specialisering (Smart Specialization), som innebär att identifiera områdets egna styrkor och att systematiskt stärka dem för att nå en tillräckligt kritisk massa, särskilt i små medlemsländer så som Finland och många andra länder i Östersjöområdet. Detta förutsätter att man utnyttjar mångfalden i den egna regionen – landskap, storområde eller hela Österjöns makroområde – och utvecklar samarbetet mellan regionerna på alla nivåer.

Strategin för Östersjöområdet beaktas i strukturfondsprojektens urvalskriterier. Myndigheterna uppmuntras att ordna projektansökningar som riktas särskilt till projekt som berör Östersjöstrategins tyngdpunkter.

Från strukturfondsprogrammets synvinkel är det viktigaste målet för EU:s strategi för Östersjöområdet att öka välstånd och välmående. Genom strukturfondsprogrammet kan man stöda detta mål bl.a. genom att stöda företags tillväxt och internationalisering samt genom att investera i utveckling och utnyttjande av innovationer. Att Clean tech-branschen fungerar som ett nytt lokomotiv för ekonomin kommer att stärka företagslivets och forskarnas samarbete i Östersjöområdet. På FoUI-verksamhetssektorn kan man med strukturfondsmedel till exempel utveckla systeminnovationer som stöder smarta trafik- eller energilösningar. Särskilt för deras del är det viktigt att även försöka hitta samarbetspartner i grannländerna i Östersjöområdet.

Med tanke på strategin för Östersjöområdet är andra viktiga program, förutom strukturfondsprogrammet, även programmen för regionalt samarbete i Europa som genomförs i Södra och Västra Finland (Östersjöstaternas samarbetsprogram samt Mellersta Östersjön och Botnia-Atlantica - programmen för gränsöverskridande samarbete), Sydöstra Finland – Ryssland ENI-programmet samt programmen för regionalt samarbete i Europa som genomförs i Östra och Norra Finland (samarbetsprogram mellan Östersjöstaterna och staterna i Norra Periferin samt Pohjoinen/Nord - programmen för gränsöverskridande samarbete) och ENI-programmen (Kolarctic och Karelia).

ESF-verksamheten görs också till en större del av strategins genomförande. Bland ESF:s förvaltningsmyndigheter försöker man hitta sätt att göra samarbetet intensivare inom ramen för investeringsprioriteter som varje medlemsland själv väljer. ESF:s förvaltningsmyndigheter i Östersjöområdet har bl.a. möjligheten att ordna gemensamma tematiska projektansökningar. 

För att stärka Östersjöstrategins sociala dimension kan man för den livslånga inlärningens och annan undervisnings del genomföra samarbete i Östersjöområdet till exempel genom intensivare, gränsöverskridande samarbete mellan läroanstalter, så som högskolor och yrkesutbildningar. Särskilt för ungdomarnas del kunde möjligheterna för samarbete finnas i samarbete mellan utbildningen och arbetslivet, åtgärder som berör utbildningens etappmål, särskilt att söka sig till andra stadiets utbildning och att effektivera studierna. Andra möjliga samarbetsmål är att främja studerandes och arbetstagares rörlighet samt öka deras sociala delaktighet och motarbeta fattigdom särskilt bland olika etniska grupper, liksom även olika utvecklingsprojekt inom arbetslivet och inlärning i arbete.