Lagar och förordningar

Strukturfondsverksamheten regleras av flera nationella och EU-lagar och -förordningar. Bland de viktigaste bestämmelserna som styr projektverksamheten är den s.k. lagen och förordningen om finansiering samt förordningen om stödberättigande.

Den finansierande myndighetens beslut och instruktioner baserar sig på ovannämnda lagar och förordningar. Dessutom ger arbets- och näringsministeriet (ANM) som fungerar som förvaltningsmyndighet anvisningar till de finansierande myndigheterna.

Nationell lagstiftning

Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014)

Den lagen tillämpas i utvecklingen av regionerna samt förberedningen, förvaltningen, utvärderingen, övervakningen och samordningen av nationella planer och program som finansieras ur Europeiska unionens strukturfonder och som berör utvecklingen av regionerna.

I statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (356/2014) föreskrivs närmare vilka uppgifter de myndigheter som deltar i strukturfondsförvaltningen har.

Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014)

I den s.k. finansieringslagen föreskrivs bland annat villkoren beträffande ansökning, beviljande och utbetalning av stöd.

I statsrådets förordning om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (357/2014) ges närmare bestämmelser bland annat om maximibeloppen för stöd från strukturfonden och om ansökan och utbetalning av stödet samt dess villkor.

I statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna (358/2014) fastställs bland annat de förenklade kostnadsmodeller som används i projekten och föreskrivs det om stödberättigande kostnader. Förordningen om stödberättigande gäller alla projekt som finansieras med strukturfondsmedel.

De viktigaste EU-bestämmelserna som styr strukturfondsverksamheten

Förutom den nationella lagstiftningen styrs strukturfondsverksamheten även av EU-bestämmelser. De viktigaste är:

Förordningen om allmänna bestämmelser (EU Nr 1303/2013), som innehåller allmänna bestämmelser om strukturfonderna.

Eruf-förordningen (EU Nr 1301/2014), som innehåller specialbestämmelser om Europeiska regionala utvecklingsfonden.

ESF-förordningen (EU Nr 1304/2013), som innehåller specialbestämmelser om Europeiska socialfonden.