Hurdana projekt kan få finansiering?

Ett projekt som finansieras genom strukturfonderna måste uppfylla något av målen i Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland I programmet beskrivs målen med hjälp av verksamhetslinjer och specialmål. De viktigaste målen är att främja innovationen och nyskapandet, utveckla arbetsplatser och företag samt stöda tillväxt, utveckla kunnande och yrkesskicklighet samt öka delaktigheten.

Ett regionalt projekt ska dessutom stöda regionala tyngdpunkter. För projekten som finansieras genom nationella program har man ställt upp egna mål enligt olika teman. NTM-centralerna beviljar även utvecklingsbidrag för företag från strukturfondsmedlen. Mer information om detta finns på NTM-centralernas egna webbplatser. Även Innovationsfinansieringsverket Tekes beviljar stöd från strukturfondsmedel. Mer information om Tekes finansiering finns på Tekes webbplats.

Före man skriver sin ansökan lönar det sig att ta reda på:

 • hurdana begränsningar ställer ansökningsannonsen på de projekt som söks
 • vilka andra instanser deltar i projektets finansiering
 • vilken av de kostnadsmodeller som nämns i ansökningsannonsen passar bäst för projektet
 • bedriver din organisation i projektet sådan ekonomisk verksamhet att de minimis-regeln ska tillämpas

Bekanta dig noggrant med punkten Instruktioner för stödmottagare samt EURA 2014-systemets anvisningar för ifyllning; där hittar du noggrannare information om ovannämnda frågor.

Vem kan ansöka om stöd?

Finansiering kan sökas av t.ex. läroanstalter, olika organisationer, forskningsinstitutioner, kommuner, företag och andra rättskapabla samfund. Programdokumentet fastställer möjliga stödmottagare enligt verksamhetslinje. Meningen med strukturfondsstödet är att utnyttja en så stor grupp som möjligt. Sökanden ska ha kunnande som berör projektets område samt förutsättningar för att genomföra projektverksamheten och fortsätta verksamheten efter projektet.

Hurdant är ett bra projekt?

Ett bra projekt stöder sitt områdes och sin målgrupps välmående. Det kan skapa nya innovationer, företag och arbetsplatser. Det ökar kunnandet och förutsättningarna för sysselsättning. Projektet kan fokusera på att förebygga utslagning och öka arbetsförmågan. Inom projektet försöker man hitta nya lösningar och verksamhetssätt, internationaliseras samt sprida goda modeller. Ett bra projekt byggs upp på samarbete och partnerskap. Projekten förutsätts främja jämlikhet, likvärdighet, hållbar utveckling eller utsläppssnålhet.

En bra projektansökan har följande egenskaper:

 • Tydliga motiveringar för att projektet behövs
 • Målet och åtgärderna är tydliga och noggrant definierade
 • Målgruppen är tydligt definierad och begränsad
 • De samarbetspartner som är viktiga för projektet har förbundit sig att delta
 • Kostnadsberäkningen är motiverad och skälig i förhållande till projektets mål och åtgärder
 • Projektet har planer för hur det ska fortsätta och hur man kan förankra projektet samt sprida resultaten.
 • Den som genomför projektet har kommit överens om annan finansiering för projektet och förbundit sig till sin självfinansieringsandel.
 • Man har reserverat tillräckliga och kunniga personalresurser för projektet.