Anvisning för användare av systemet EURA 2014

I systemet EURA 2014 loggar man numera in via de identifikations- och fullmaktstjänster som ingår i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Suomi.fi-tjänster i stället för Katso-identifieringen som tidigare använts.

Suomi.fi-tjänstens metoder för stark autentisering är personliga bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort. Alla dessa metoder kan användas vid inloggning i EURA 2014. Användaren kan själv välja identifieringssätt.

För EURA 2014 krävs förutom stark autentisering även någon av de fullmakter som beviljas för behandling av strukturfondsprojekt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter:

  • Förberedning av strukturfondsprojektets handlingar
  • Beredning av strukturfondsprojektets handlingar och inlämning för handläggning
  • Förbereda handlingar för strukturfondsprojekt, lämna in handlingar för handläggning och administrera uppgifter

Beviljande av behövlig fullmakt

Personer med firmateckningsrätt som finns antecknade i basregistren (t.ex. handelsregistret) kan på egen hand bevilja EURA 2014-användare den fullmakt som behövs för systemet i tjänsten Suomi.fi-fullmakter på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter.

Organisationer som inte finns i handelsregistret (t.ex. offentliga myndigheter, kommuner och läroanstalter) och vars personer med firmateckningsrätt inte heller ingår där måste först registrera en fullmaktsrätten till EURA 2014 för en person i organisationen. Registreringen av fullmaktsrätten görs med hjälp av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande. Anvisningar för registrering av fullmaktsrätt finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan.

En person som fått fullmaktsrätt via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande kan därefter på egen hand bevilja de fullmakter som EURA 2014 förutsätter – på motsvarande sätt som personer med firmateckningsrätt i organisationer i handelsregistret – på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter.

Granskning av uppgifter om organisationen i handelsregistret

Om du inte vet om den organisation du företräder finns i handelsregistret kan du kontrollera saken t.ex. enligt det som beskrivs i följande bilder i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) på adressen https://www.ytj.fi/.

Havainnollistava kuvituskuva, jonka tiedot löytyvät tekstistä.

1. Mata in organisationens namn eller FO-nummer och klicka på förstoringsglaset. I det här exemplet söker man fram uppgifter om arbets- och näringsministeriet.

Sök organisationens uppgifter.

2. Sökresultaten visas i en lista. Välj din organisation och klicka på dess FO-nummer.

Klicka på organisationens FO-nummer.

3. Organisationens uppgifter öppnas. Om tabellen "Giltiga registreringar" saknar raden Handelsregistret, innebär det att organisationen inte finns i registret. Då ska din organisation först bevilja en person fullmaktsrätt för EURA 2014 med hjälp av den ovan nämnda tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Den som har fått fullmaktsrätt kan därefter bevilja andra i organisationen de fullmakter som EURA 2014 förutsätter. Anvisningar om hur man ansöker om registrering av fullmaktsrätt för e-tjänsten EURA 2014 finns på adressen https://www.rakennerahastot.fi/sv/julkisten-organisaatioiden-suomi.fi-valtuudet.

Organisationen är inte upptagen i handelsregistret eftersom raden Handelsregistret saknas.


4. Om tabellen "Giltiga registreringar" har raden Handelsregistret, innebär det att organisationen finns i registret. Då har din organisation i handelsregistret en person med firmateckningsrätt som på egen hand kan bevilja dig någon av de fullmakter som EURA 2014 förutsätter på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter.

Organisationen är upptagen i handelsregistret eftersom randen Handelsregistret finns på listan.

Ibruktagande av nya Suomi.fi-fullmakter för användare av systemet EURA 2014

Tjänsten Suomi.fi-fullmakter innehåller egentliga anvisningar om hur en person med firmateckningsrätt eller en person som fått fullmaktsrätt via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande ska ge fullmakter till andra personer i organisationen.

En person med firmateckningsrätt har naturligtvis själv rätt att använda alla tjänster för sökande i EURA 2014-systemet utan särskilda fullmakter. Däremot ska en person som fått fullmaktsrätt med hjälp av en tjänsteman också bevilja sig själv fullmakt om hen vill använda systemet EURA 2014.

De nya fullmakter som redan nämnts i början och de användarroller som tidigare motsvarade dem i Katso-tjänsten är följande:

Förberedning av strukturfondsprojektets handlingar Med denna fullmakt kan man fylla i alla blanketter, men inte lämna dem till myndighetsbehandling. Motsvarar användarrollen EURA 2014-ärendehantering/beredare i Katso-tjänsten.

Beredning av strukturfondsprojektets handlingar och inlämning för handläggning Med denna fullmakt kan du fylla i och lämna in alla blanketter för myndighetsbehandling (motsvarar underskrift). Motsvarar användarrollen EURA 2014-ärendehantering/firmatecknare i Katso-tjänsten.

Förbereda handlingar för strukturfondsprojekt, lämna in handlingar för handläggning och administrera uppgifter Med denna fullmakt kan man i EURA 2014-systemet ställa krav på ansökningsspecifika lösenord för användarna i den egna organisationen samt uppdatera de ansökningsspecifika lösenorden. En fullmakt behövs endast om organisationen har flera ansökningar/projekt och man vill begränsa visningen av dessa uppgifter inom den egna organisationen. En person med firmateckningsrätt (t.ex. verkställande direktören) kan ge fullmakten till en annan person i organisationen om hen inte själv kan eller vill administrera lösenordsfunktionerna i EURA 2014. I Katso-tjänsten kunde denna åtgärd utföras i administratörsrollen.

Identifieringsmetoder i Suomi.fi vid inloggning i EURA 2014:

Havainnollistava kuvituskuva, jossa näkyy tekstin sisältämät tiedot.

Ohje

Den här dokumenten är inte tillgänglig, men samma information finns på webbsidan.