Användaranvisning för projektsökanden i systemet EURA 2014

 

Tjänster för projektsökanden i EURA 2014 efter ändringarna i identifiering och behörigheter 2019–2020

Användningen av tjänsterna för projektsökanden i EURA 2014 kommer att ändras. Denna anvisning innehåller en kortfattad beskrivning av hur du ska gå tillväga för att säkerställa att du kan använda systemet efter årsskiftet 2019/2020.

Hittills har identifiering och kontroll av behörighet (användarroll) skett i en och samma Katso-tjänst. Framöver kommer identifieringen och behörighetskontrollen att ske tekniskt i separata tjänster. För identifiering kommer att användas så kallad stark autentisering och användarbehörigheterna kontrolleras i fullmaktstjänsten på Suomi.fi.

Identifiering

 

År 2020 kan du inte längre logga in (identifiera dig) i EURA 2014 som tidigare med Katso-användarnamn och lösenord, utan du ska göra det med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Du väljer själv vilken identifieringsmetod du vill använda. Mer information om bankkoder får du av din bank, om mobilcertifikat av din mobiloperatör och på https://mobiilivarmenne.fi/sve/ och om certifikatkort på Befolkningsregistercentralens (från och med 2020 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) och polisens webbplatser.

Fullmakter

 

Utöver identifieringsmetoden kommer också kontrollen av din behörighet till EURA 2014 att ändras. Användningen av Katso-tjänsterna i detta syfte kommer att avvecklas i två steg och ersättas med Suomi.fi-fullmakter.

  1. Om din organisation är upptagen i handelsregistret (dvs. företag e.d.) börjar ändringen gälla vid årsskiftet 2019/2020. I så fall ska organisationen ta i bruk de nya fullmakterna på Suomi.fi-fullmakter redan under 2019 för att kunna använda EURA 2014 utan avbrott efter årsskiftet. Dessutom ändras identifieringen såsom beskrivs ovan.
  1. Om organisationen inte är upptagen i handelsregistret (en offentlig organisation e.d.), tas de nya fullmakterna på Suomi.fi-fullmakter inte i bruk vid årsskiftet utan under 2020, tidpunkten meddelas senare. Ändringen av identifieringsmetoden gäller även dig från och med årsskiftet.

Kontrollera organisationens handelsregisteruppgifter

 

Om du inte vet om din organisation är upptagen i handelsregistret eller inte, kan du kontrollera det i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) på https://www.ytj.fi/sv/index.html enligt bilderna nedan.

Havainnollistava kuvituskuva, jonka tiedot löytyvät tekstistä.

1. Ange organisationens namn eller FO-nummer och klicka på förstoringsglaset. I exemplet söker man fram uppgifterna om arbets- och näringsministeriet.

Sök organisationens uppgifter.

2. Resultaten av sökningen visas som en lista. Välj din organisation genom att klicka på dess FO-nummer.

Klicka på organisationens FO-nummer.

3. Uppgifterna om organisationen visas. Om tabellen "Giltiga registreringar" saknar raden Handelsregistret, innebär det att organisationen inte finns i registret. I så fall ändras endast identifieringssättet vid årsskiftet 2019/2020. Du får inga nya fullmakter i Suomi.fi-fullmakter under 2019 utan först vid en tidpunkt som meddelas senare under 2020.

Under övergångsskedet i början av 2020 ska Katso-administratörerna i organisationer som inte är upptagna i handelsregistret (t.ex. offentliga organisationer) administrera och upprätthålla Katso-koderna inklusive Katso-rollerna som tidigare via Katso-tjänsten på https://yritys.tunnistus.fi/.

Efter övergångsskedet behöver du en ny fullmakt som din organisation ger dig på Suomi.fi-fullmakter för att kunna använda EURA 2014. Övergångsskedets slutdatum meddelas senare när tidpunkten preciseras.

Organisationen är inte upptagen i handelsregistret eftersom raden Handelsregistret saknas.


4. Om tabellen "Giltiga registreringar" innehåller raden Handelsregistret, innebär det att din organisation är upptagen är registret. I så fall ändras identifieringssättet vid årsskiftet 2019/2020 och du ska ges en ny fullmakt i Suomi.fi-fullmakter för EURA 2014 före utgången av 2019.

Organisationen är upptagen i handelsregistret eftersom randen Handelsregistret finns på listan.

Aktivering av nya Suomi.fi-fullmakter för projektsökanden i EURA 2014

 

En firmatecknare (t.ex. verkställande direktör) för en organisation som är upptagen i handelsregistret ger användaren fullmakt till tjänsterna för projektsökanden i EURA 2014 i Befolkningsregistercentralens (fr.o.m. 2020 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) tjänst Suomi.fi-fullmakter på https://www.suomi.fi/fullmakter.

På Suomi.fi-fullmakter finns anvisningar om hur en firmatecknare ger fullmakt till andra personer i sin organisation via tjänsten.

En person med firmateckningsrätt har självfallet behörighet att använda alla tjänster för projektsökanden i EURA 2014 utan särskilda fullmakter.

De nya fullmakterna och de motsvarande tidigare användarrollerna i Katso är följande:

Förberedning av strukturfondsprojektets handlingar

Fullmakten ger behörighet att fylla i alla formulär men de kan inte lämnas in för myndighetshandläggning. Motsvarar den tidigare Katso-användarrollen EURA 2014-ärendehantering/beredare.

Beredning av strukturfondsprojektets handlingar och inlämning för handläggning

Fullmakten ger behörighet att fylla i alla formulär och lämna in dem för myndighetshandläggning (motsvarar signatur) Motsvarar den tidigare Katso-användarrollen EURA 2014-ärendehantering/namntecknare.

Förbereda handlingar för strukturfondsprojekt, lämna in handlingar för handläggning och administrera uppgifter

Fullmakten ger behörighet att ställa projektspecifika lösenordskrav på användarna av EURA 2014 i den egna organisationen samt administrera dessa lösenord. Fullmakten behövs endast om organisationen har flera ansökningar/projekt och man vill begränsa insynen i dessa uppgifter inom organisationen.

En person med firmateckningsrätt (t.ex. verkställande direktör) kan ge fullmakten till någon person i organisationen om hen inte själv kan eller vill administrera lösenordsfunktionen i EURA 2014. I Katso-tjänsten kunde detta göras i administratörsrollen.

En firmatecknare i en organisation som upptagits i handelsregistret kan ge ovan nämnda fullmakter till medarbetare i organisationen som använder EURA 2014 från och med 27 november 2019 på tjänsten Suomi.fi Fullmakter på https://www.suomi.fi/fullmakter/.

Användare som har givits fullmakt på Suomi.fi identifierar sig sedan i EURA 2014 med sina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Ändringarna i identifieringen och behörighetskontrollen påverkar inte EURA 2014 utan systemet fungerar som tidigare.

Behörigheterna (Katso-rollerna) till EURA 2014 för de användare vars organisation inte är upptagen i handelsregistret (t.ex. offentliga organisationer) kontrolleras i samband med inloggningen i Katso-tjänsten under övergångsskedet i början av 2020. Även dessa användare ska från och med ingången av 2020 identifiera sig med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Med andra ord är det inte längre möjligt att logga in i EURA 2014 med Katso-användarnamn och lösenord.

Suomi.fi erbjuder följande identifieringsmetoder för inloggning på EURA 2014 fr.o.m. 2.1.2020:

Havainnollistava kuvituskuva, jossa näkyy tekstin sisältämät tiedot.

Ohje

Den här dokumenten är inte tillgänglig, men samma information finns på webbsidan.