Instruktioner för stödmottagare

Då du har fått ett positivt finansieringsbeslut, bekanta dig noggrant med villkoren för beslutet. De bindande villkor som berör just ditt projekt finns i projektets finansieringsbeslut och dess bilagor.  På dessa sidor berättas allmänt vad som ingår i att genomföra ett projekt.

Förvaltning, rapportering samt att följa den godkända projektplanen och kostnadsberäkningen i enlighet med beslutets villkor är en förutsättning för att finansieringen från strukturfonderna, d.v.s. stödet ska betalas ut.

Villkor i beslut beträffande ERUF-medfinansierade projekt som finansieras inom ramarna för EURA 2014-systemet

Villkor i beslut beträffande ESF-medfinansierade projekt som finansieras inom ramarna för EURA 2014-systemet

Villkor för beslutet om understöd för utvecklande av företag allmänt

Villkor till beslut om understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljön

Statligt stöd:

Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

EU:s regler om statligt stöd, arbets och näringsministeriet