Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027

Manner-Suomessa toteutettava Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma sisältää EAKR-, ESR+- ja JTF-rahastot ja sen EU-rahoitus on noin 1,9 miljardia euroa. Ohjelmaa valmistellaan kumppanuudessa Koheesio 2021+-työryhmässä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Tavoitteena on käynnistää ohjelman toimeenpano syksyllä 2021.

EAKR:n osalta- ohjelmassa tuetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia ml. kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa, digitalisaatiota sekä pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamista. Lisäksi edistetään Suomen hiilineutraalisuustavoitetta, erityisesti energiatehokkuuden, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja kiertotalouteen siirtymisen näkökulmasta. Myös Itä- ja Pohjois-Suomen saavutettavuutta parantavat paikalliset infrastruktuuri-investoinnit sisältyvät komissiolle esitettävään ohjelmaluonnokseen. ESR+-toimin ohjelmassa edistetään myös sosiaalisemman Euroopan tavoitetta mm. työelämään pääsyn parantamisen, jatkuvan oppimisen ja aktiivisen osallistamisen tukemisen kautta. Ohjelmaan sisältyy myös vähävaraisimmille tarkoitettu ruoka-apu ja lastensuojelun kehittämiseksi tehtävät sosiaaliset innovaatiot.

Ohjelman JTF-rahaston toimien tavoitteena on lieventää ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia tukemalla alueita ja työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla helpotettaisiin siirtymän vaikutusta rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista sekä lieventämällä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen.

Lisätietoja:

Koheesio 2021+ työryhmä https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM078:00/2018

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelmatyön valmistelu https://tem.fi/ohjelmakauden-2021-2027-kansallinen-valmistelu

Koheesiopolitiikan asetuspaketti: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L:2021:231:TOC

Päätös alueiden kehittämislakien vahvistamisesta:

- Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021):  https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210756
- Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021): https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210757

Päätös yritystukilain vahvistamisesta:

- Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 (758/2021): https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210758 

Päätös toimeenpanoasetuksesta:

- Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021): https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210797

Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210797?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=797%2F2021

Rahoituslain nojalla annettavat ns. rahoitusasetus ja tukikelpoisuusasetus etenevät valtioneuvoston käsittelyyn viimeistään lokakuussa.