Sociala innovationer

Men strukturfondsprogrammets årgärder förväntas man få till stånd social innovation. Särskilt i den verksamhet som stöds av socialfonden bör man identifiera hurdana sociala innovationer som fåtts till stånd. Stödet för sociala innovationer är viktigt så att programmet bättre ska kunna besvara samhälleliga förändringar. Att testa och utvärdera innovativa lösningar innan de utnyttjas i större utbredning är en viktig del av socialfondens verksamhet.

Det förväntas sociala innovationer särskilt för att främja sysselsättningen bland ungdomar och personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, förlänga karriärer, öka arbetets produktivitet och arbetshälsan, motivera personer som avbrutit sin utbildning, hitta nya utbildningslösningar, höja vuxnas kompetensnivå och stärka den sociala delaktigheten bland dem som har det sämre ställt.