Kommunikation

Med hjälp av kommunikation försöker man få projektens referensgrupper intresserade av projektet samt hitta nya aktörer och personer som kan komma med. Med kommunikation kan man även berätta om projektets resultat och sprida bästa praxis. Kommunikationen är en förutsättning för att strukturfondsprojektet ska lyckas och berättigar till offentlig finansiering. EU förpliktar också projekten att kommunicera. Om stödmottagarnas skyldigheter gällande kommunikation föreskrivs i en allmän förordning (nr 1303/2013, bilaga XII). Bestämmelser om tekniska specifikationer gällande kommunikations- och informationsåtgärder finns i andra kapitlet i genomförandeförordningen nr 821/2014.

Som stöd för kommunikationen utarbetar man kommunikationsanvisningar, och i slutet av dem finns även grafiska anvisningar. Projekten ska följa anvisningarna. Dessutom rekommenderas det att använda det grafiska uttryck som designats för programperioden 2014–2020.