Tyngdpunkterna för utvecklingen i södra Finland

I Finland (med undantag av Åland) fullgörs det gemensamma strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb  2014–2020 som omfattar åtgärder från både Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF:s och Europeiska socialfonden ESF:s sida. Av central betydelse är förutom strukturfondsprogrammet också respektive landskaps linje i fråga om smart specialisering, något som ingår i landskapsstrategierna.

Till regionen södra Finland hör sex landskap och vart och ett av dem har tyngdpunkter för utvecklingen som Landskapets samarbetsgrupp (MYR) har godkänt. Mera information om landskapens tyngdpunkter finns på landskapens undersidor. För finansieringen av projekt kan både regional finansiering från södra Finland och finansiering ur nationella utvecklingsprogram användas. Mera information under rubriken nationell finansiering.

Avsikten är att med  ERUF-strukturfondsmedel göra näringsstrukturen mångsidigare och öka antalet växande, innovativa och internationaliserande företag i södra Finland. Företagen sporras till att utveckla nya produkter och tjänster i synnerhet för den allt mer internationella marknaden och att ta i bruk innovationer som främjar produktiviteten. Små och medelstora företag stöds i att utveckla sin tillväxtpotential och nya affärsverksamhet, i att specialisera sig och öka samarbetet i form av nätverk.

För att minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser siktar programmet på att andelen förnybar energi och användningen av lokala energikällor växer och att energi- och materialeffektiviteten ökas. I södra Finland är främjandet av bioekonomin en del av de åtgärder med vilka koldioxidsnålhet främjas. Likaså är energieffektivitet och resursvishet tyngdpunkter i programmet. I stadsregionerna ska sådana strukturella och funktionella ändringar främjas som både gynnar koldioxidsnålheten i sig och dessutom öppnar föregångarmarknader för regionens företag.

Målgruppen för de åtgärder som finansieras med ESF-strukturfondsmedel i södra Finland är ungdomar och andra som det är svårt att sysselsätta. Till dessa grupper räknas bl.a. invandrare och personer med utländsk bakgrund. Att främja ungdomarnas sysselsättning och förebygga marginalisering är centrala utmaningar i hela Finland. Målet är att säkra att det kvalitativa och kvantitativa utbudet av utbildning och efterfrågan på arbetskraft möts. Att så många unga som möjligt inleder en utbildning som leder till examen genast efter grundutbildningen, träder på arbetsmarknaden så smidigt som möjligt efter yrkesutbildningen eller högskolan. Man sörjer också för yrkeskunskapen hos dem som riskerar att marginaliseras och hos olika studerande.

Den sociala skillnaderna minskas med ESF-strukturfondsmedel genom att exempelvis påverka utbildningen och sysselsättningsmöjligheterna, stöda sociala nätverk och personer i sårbar ställning och förbättra tillgängligheten och kvaliteten på servicen i en mera jämlik riktning. Särskild uppmärksamhet fästs vid främjandet av de arbetslösas och de partiellt arbetsföras välbefinnande och hälsa. Etablering på arbetsmarknaden och att arbeta är de främsta och hållbaraste sätten att bekämpa fattigdom, ojämlikhet och marginalisering.

Landskapens samarbetsgrupper
 

Landskapets samarbetsgrupp (MYR) koordinerar och samordnar strukturfondsverksamheten i landskapet. Den följer också upp och övervakar det systematiska genomförandet av strukturfondsprogrammen. Till samarbetsgruppen hör företrädare för olika centralorganisationer, myndigheter och de största kommunerna i regionen. Samarbetsgrupperna samlas i regel en gång per månad. Du hittar protokollen från samarbetsgruppernas möten på sidan som berättar om tyngdpunkterna i varje landskap.