Verkningsfulla resultat i Södra Finland  – översikt om ERUF-projektverksamheten 2014–2020

ihmisiä ja laitteita, rakennuksia, Satoa Etelä-Suomesta teksti

Projekt som finansieras ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) beviljades i de sydfinländska landskapen speciellt stöd till forsknings-, kompetens- och innovationskluster som skapar ny tillväxt, till företagens innovationsverksamhet och för lågkolsekonomi. Under strukturfondernas programperiod Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 lyckades man i södra Finland mycket bra utnyttja en tämligen begränsad ERUF-finansiering. Satoa Etelä-Suomesta – onnistumisia aluekehittämisessa 2014–2020 -publikationen (God skörd i södra Finland - framgångar inom regionutvecklingen 2014–2020) knyter samman programperioden: var har vi lyckats och hurdana resultat har uppnåtts? 

Den totala finansieringen för ERUF-projektverksamheten som finansieras av landskapen i södra Finland uppgick till 117,9 miljoner euro, varav EU:s och statens finansieringsandel utgjorde 81,8 miljoner euro. I södra Finlands landskap - i Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen - genomfördes 333 projekt. Cirka hälften av alla sydfinländska projekt har två eller flera genomförare. Antalet projekt som överskred landskapsgränser eller finansierades av två eller flera landskap, var 33.

Regional fokusering för smart specialisering har varit riktlinjen för utvecklingsarbetet i landskapen. Finansieringen har haft en klar inriktning på projekt som utnyttjar regionernas egna styrkor. I drygt 80 procent av fallen låg fokus på forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet enligt prioriterade områden, på att utveckla förnybar energi och energieffektiva lösningar och på att stärka företagens innovationsverksamhet. Under programperioden skapades 174 nya innovationsplattformar, 429 företag samarbetade med städerna i olika innovationsmiljöer och 2 901 företag deltog i olika forsknings- och utvecklingsorganisationers projekt. 654 nya produkter eller serviceformer uppstod via innovationsplattformar i utvecklings- och pilotprojekt. Stävjandet av klimatförändringen kräver en betydande minskning av verksamhet som belastar miljön.

För att detta ska lyckas, behövs̈ koldioxidsnål̈ affärsverksamhet – innovationer och nya teknologier, miljövänligare produktionssätt och såväl̈ material- som resurseffektivitet. I södra Finland användes en fjärdedel av ERUF-finansieringen till att främja lågkolsekonomi: nästan 20 miljoner euro användes direkt till att genomföra målsättningar som främjar låga koldioxidhalter. Lågkolsindikatorer visar att rätt goda resultat uppnåddes – 308 företag främjade exempelvis koldioxidsnålhet och företagen verkställde 2013 demouppvisningar som främjade koldioxidsnåla lösningar. Det finns infallsvinklar som främjar låga koldioxidhalter även i projekt med annan specifik huvudmålsättning.  

Konkurrenskraftiga företag under tillväxt tillför landskapen livskraft. Ett av målen för strukturfondsprogrammet har varit att förbättra de små och medelstora företagens tillväxtmöjligheter, internationalitet och ny affärsverksamhet. I södra Finland har man lyckats nå målen rätt väl – till exempel inledde 261 sydfinländska små- och medelstora företag exportering till utlandet eller expanderade sin verksamhet till internationella marknader, 2 901 företag deltog i projekt som leddes av forsknings- eller annan utvecklingsorganisation och 692 inledde samverkan med universitet, högskola eller forskningsinstitut.  

I södra Finland har man lyckats utnyttja finansieringens hävstångseffekt. Genom att utnyttja hävkraft har annan finansiering påbörjats i landskapen, vilket innebär att man med rätt små resurser kunnat nå mycket verkningsfulla resultat. På både kort och lång sikt har projekten ett omfattande inflytande på organisationer, nätverk, ekosystem och verksamhetsmodeller. Effekter förekommer även efter projektavslutningar; exempelvis berättar företag som deltar i projekt hur betydande inverkan ännu uppstår efter att de avslutats.

Läs publikationen:

> Satoa Etelä-Suomesta – onnistumisia aluekehittämisessa 2014–2020 (e-julkaisu.fi, på finska)

> Satoa Etelä-Suomesta – onnistumisia aluekehittämisessa 2014–2020 (pdf, på finska)

Siffrorna har angetts enligt läget 30.11.2020.