Tyngdpunkter i utvecklingen

I Fastlandsfinland genomförs det gemensamma strukturfondsprojektet Hållbar tillväxt och jobb, som omfattar åtgärder av både Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Östra Finland och Norra Finland är glest bebodda nordliga områden vars utveckling EU satsar särskilt mycket på.

De riksomfattande tyngdpunkterna fastställs förutom genom programmet Hållbar tillväxt och jobb även genom så kallade riksomfattande utvecklingsteman samt med hjälp av vissa ministeriers egna planer. Det lönar sig att ansöka om finansiering inom ramen för de riksomfattande temaprogrammen när projektets verksamhet och nytta ska utvidgas till en riksomfattande nivå antingen med hjälp av partner eller genom organisationens egen verksamhet.

Östra Finland står som en del av det nordliga glest bebodda området inför stora utmaningar under programperioden. Av dessa är de mest betydande utmaningarna fördjupningen av globaliseringen, klimatförändringen, energipriset och förändringarna i energipolitiken samt den åldrande befolkningsstrukturen och den avbefolkning som sker i stora områden. För att stärka områdena och näringslivet förutsätts åtgärder som främjar åtkomligheten. Tyngdpunkterna i utvecklingen av Östra och Norra Finland har antecknats i den regionala plan för Östra Finland och Norra Finland som specificerar programmet Hållbar tillväxt och utveckling.

Utöver de riksomfattande tyngdpunkterna och Östra och Norra Finlands tyngdpunkter har varje landskap valt sina egna tyngdpunkter som man försöker koncentrera finansieringen till. På denna webbplats hittar du också en allmän presentation av prioriteringarna för varje landskap i Östra Finland.

Landskapens samarbetsgrubben

Landskapets samarbetsgrupp (MYR) koordinerar och samordnar strukturfondsverksamheten i landskapet. Den följer och övervakar också det planmässiga genomförandet av strukturfondsprogrammen. Till samarbetsgruppen hör företrädare för olika centralorganisationer, myndigheter och de största kommunerna i regionen. Samarbetsgrupperna samlas i regel en gång per månad. Du hittar protokollen från samarbetsgruppernas möten på den sida som berättar om tyngdpunkterna för landskapen.

Vad är landskapets samarbetsgrupp (MYR)?
(Strukturfondernas nyhetsbrev, Östra Finland 3/2016, pdf)