Tyngdpunkterna i utvecklingen - Södra Österbotten

Riktlinjerna för tyngdpunkterna i utvecklingen av Södra Österbotten har dragits upp i landskapsstrategin som godkändes den 17 mars 2014. Den styr till exempel hur strukturfondsmedlen anvisas i landskapet.

Under programperioden 2014–2020 har Södra Österbotten till sitt förfogande i strukturfondsprogrammet EU- och offentlig nationell finansiering sammanlagt cirka 43 miljoner euro. Finansieringsandelen, som är betydligt mindre än under den förra perioden, tvingar till noggrann prioritering av fördelningen av resurserna. Utöver den landskapsomfattande finansieringen ska finansiering som reserverats för nationella teman utnyttjas.

1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (ERUF)
När  konkurrenskraften för små och medelstora företag förbättras (åtgärdsområde 1, ERUF) betonas den immateriella utvecklingen av handlingsmodellerna i företag, företagsnätverk samt att de följer Södra Österbottens program för tillväxtföretagande. ERUF-investeringsstöd kan beviljas främst för projekt som stöder koldioxidsnålhet eller som hjälper nyetablerade företag som siktar på den internationella marknaden eller projekt i små och medelstora företag som har stort nyhetsvärde. För åtgärder som är riktade på specifika företag och grupper av företag beviljas finansiering via NTM-centralen. Landskapsförbundet kan finansiera en allmännare utveckling av verksamhetsmiljön.

2. Produktion och användning av ny information och kunskap (ERUF)
I produktionen och användningen av ny information och kunskap (åtgärdsområde 2, ERUF) ligger tyngdpunkten i utvecklingen av forsknings-, kompetens- och innovationskoncentrationerna som sammanhänger med verkställandet av högskolestrategin för Södra Österbotten. Andra tyngdpunkter är lärmiljö-, pilot-, demonstrations- och utvecklingsprojekt som stöder landskapets näringsliv. Dessa beviljas finansiering via landskapsförbundet. Tekes stöder högskoleaktörernas forskningsprojekt som förbättrar konkurrenskraften.

3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF)
ESF-åtgärderna finansieras av NTM-centralen. När det gäller sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (åtgärdsområde 3, ESF) utvecklas och produceras modeller som stöder sysselsättningen samt individuella stödåtgärder i samarbete mellan olika aktörer. Övergångarna till arbetslivet för personer under 30 år som ska utexamineras och har blivit utexaminerade till ett yrke samt personer över 54 får särskild uppmärksamhet. Också åtgärder som förebygger en förlängning av arbetslösheten betonas. Kompetensen och välmående i arbetet i mikro- och små och medelstora företag samt hos arbetstagarna förbättras genom utbildning och andra stödåtgärder.

4. Utbildning, yrkeskunskap och livslångt lärande (ESF)
I utvecklingen av utbildningen, yrkeskunskapen och det livslånga lärandet (åtgärdsområde 4, ESF) förbättras studerandenas beredskap för arbetslivet och deras tillväxtinriktade tankesätt mot företagande på alla utbildningsnivåer. Samarbetet mellan utbildningen och arbetslivet stärks, likaså utvecklas utbildningsarrangemang och olika undervisningsarrangemang som stöder multiprofessionalitet.

5. Social delaktighet och bekämpning av fattigdom (ESF)
I åtgärderna för social delaktighet och bekämpning av fattigdom (åtgärdsområde 5, ESF) utvecklas service som stärker delaktigheten samt handlingssätt som utgår från invånarna med tanke på beredskapen för arbetslivet, inklusive handlingssätt som stöder livskompetensen och förutsättningarna att bli sysselsatt. Avsikten är också att stärka det yrkes- och sektorövergripande samarbetet mellan tredje sektorn, näringslivet, kommunerna och läroanstalterna.