« Tillbaka

Ansök om ERUF-bidrag 15.3.−7.5.2021 (REACT-EU)

Börjar: 15.3.2021
Ändarna: 7.5.2021

Innehåll:

Ansökningsomgången är öppen gällande ERUF-finansiering ur finansieringsramarna för Birkaland, Mellersta Finland, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten. För alla landskap gäller utlysningen REACT-EU-finansiering inom prioriterat område 8. Det prioriterade området har godkänts som tillägg till programperioden 2014 - 2020 för Finlands strukturfondsprogram för att göra det möjligt att inrikta finansiering på att avhjälpa skador som coronapandemin har orsakat. I Mellersta Finland och Österbotten kan finansiering också sökas för projekt som genomför prioriterat område 2.  

REACT-EU-finansieringen är en del av EU:s återhämtningsinstrument. Med finansieringen läggs grunden för en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.  

Villkor för att REACT-EU-tilläggsanslag (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) ska beviljas är att riksdagen godkänner REACT-EU-finansieringen i en tilläggsbudget för år 2021 och att statsrådet fattar beslut om fördelning av medlen till regionerna.  

Via länken kan du i programändringsdokumentet läsa om innehållet för REACT-EU-åtgärder som kan få finansiering.

Länkar till detaljerade ansökningsanvisningar för respektive landskap:


Urvalskriterier:

Vid valet av projekt tillämpas allmänna och särskilda urvalskriterier enligt strukturfondsprogrammet. Observera att i fråga om prioriterat område 8 finns de särskilda urvalskriterierna i programändringsdokumentet.    

Du kan bekanta dig med urvalskriterierna och annan information för sökande på webbplatsen www.strukturfonder.fi.  Det lönar sig att läsa anvisningarna noggrant redan innan ansökan är i finslipningsskedet.


Inlämning av ansökningar:

Ansökningarna ska inlämnas elektroniskt senast 7.5.2021 till Birkalands förbund via EURA2014-systemet.  Som handläggande förbund väljs antingen Birkalands förbund, Mellersta Finlands förbund, Satakuntaförbunde, Södra Österbottens förbund eller Österbottens förbund beroende på i vilket landskap projektåtgärderna genomförs.  

I EURA2014 sker inloggning till tjänsten för sökande numera med hjälp av Suomi.fi-identifikation antingen med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.  Mera information om identifikation hittar du här.

Reservera tillräckligt med tid för att skaffa Suomi.fi-identifikation och -fullmakt. Tjänsten har tidvis varit överbelastad.  


Leveransadress:

Se Inlämning av ansökningar:


Mer information:

De projekt som får bidrag ska generera resultat i enlighet med indikatormålen i strukturfondsprogrammet. Förutsättningarna att nå de eftersträvade resultaten bedöms redan i ansökningsskedet i punkt 12 i ansökningsdokumentet. Klicka på frågetecknet bredvid rubriken Resultatindikatorer för att få fram mera information om hur punkten ska fyllas i.

Projektgenomförandet kan pågå högst till 31.8.2023.  

Ansökan ska uppgöras antingen på finska eller på svenska.  


Länkar: